how to make a site

Kateme-no-kata

Kateme-no-kata, neboli kata ovládání resp. kontroly, je druhou částí Randori-no-katy. Stejně jako Nage no kata byla vytvořena v letech 1884/85 profesorem Jigorem Kanem. Kateme-no-kata stanoví teoretická a praktická pravidla útoků a obran juda v boji na zemi. Kata je rozdělena do tří sérií po pěti technikách tak, jak je dále uvedeno:

1. série 2. série 3. série
Osae komi waza
Techniky znehybnění
Šime waza
Techniky škrcení
Kansetsu waza
Techniky páčení
Kesa gatame Kata žuži žime Ude garami
Kata gatame Hadaka žime Ude hišigi žuži gatame
Kami šiho gatame Okuri eri žime Ude hišigi ude gatame
Joko šiho gatame Kata ha žime Ude hišigi hiza gatame
Kuzure kami šiho gatame Gyaku žuži žime Aši garami

Poznámka:
Často se techniky juda na zemi nesprávně seskupují pod druhovým názvem ne-waza. Název ne-waza ale označuje pouze techniky prováděné vleže anebo v dřepu, zatímco název katame-waza označuje veškeré techniky kontroly bez rozlišování počáteční nebo konečné polohy.

katame_no_kata_layout.jpg

 

Zahájení katy

Katame no kata začíná, stejně jako jiné katy, pozdravem mistrům a obecenstvu. Tento pozdrav musí Tori a Uke provést najednou a to před i po provedení každé katy. Čestné místo, kde se zdržují mistři, se nazývá joseki.
Pozdrav ve stoje
(pozice č. 1)
Na začátku Katame no katy stojí Tori a Uke tváří proti sobě (profilem k joseki), ve vzdálenosti přibližně 5,5 m od sebe, v přirozeném postoji (šizen hontai). Tori je vpravo z pohledu z joseki a Uke vlevo. Oba se najednou otočí čelem k joseki (Tori doleva a Uke doprava) a pozdraví ve stoje joseki.
Tori a Uke dají paty k sobě s tím, že špičky svírají úhel přibližně 60° a ukloní se přibližně do úhlu 30° přičemž nechají sklouznout ruce s dlaněmi na plocho a s prsty u sebe po stehnech až do vzdálenosti přibližně 10 centimetrů od kolen. Úklon nesmí působit překotně ani ztuhle, musí naopak působit obřadně, ale bez zbytečného efektu. Šíje zůstává v rovině ramenou. Oči sjíždějí od úrovně očí toho, komu je pozdrav určen, až k jeho nohám a hruď se zdvihá až poté, co je pozdrav ukončen.
Pozdrav v kleče
(pozice č. 1)
Tori a Uke se po pozdravu joseki otočí tváří k sobě, aby se pozdravili v kleče. Drží hruď zpříma a kleknou si na levé koleno vedle pravé paty s tím, že pravá dlaň je přirozeně volně na pravém koleně a levá dlaň je přirozeně na levém stehně. Poté pokleknou na pravé koleno a sednou si na paty s dlaněma položenýma na stehnech. Ruce jsou mírně natočeny směrem dovnitř. Tori a Uke se pak velmi zlehka pozdvihnou tak, aby si natáhli chodidla a opět se posadí na paty, hrud drží zpříma. Poté se pozdraví na kolenou v základním judistickém pozdravu: kolena jsou od sebe asi na vzdálenost 20 cm (dvě pěsti), dlaně rukou jsou naplocho na zemi po obou stranách kolen, prsty u sebe, jejich špičky směřují dovnitř, hlava a hrud jsou ve stejné linii a sklánějí se zvolna a plynule k zemi až do vzdálenosti čela přibližně 30 centimetrů od tatami. Jakmile je pozdrav proveden a oba mají nohy opět ohnuté, začnou se zvedat týmž postupem jako při pokleku, ale v obráceném pořadí. Nejdříve tedy zvednou pravé koleno a teprve potom levé. Nohy Toriho a Ukeho se vždy musí dotýkat tatami a nikdy nesmějí mít v postoji jednu patu před druhou, nýbrž vedle sebe.
Zaujetí pozice kjoši-no-kamae
(pozice č. 2)
Tori a Uke se postaví zpět do základního postoje a krátký okamžik si vzájemně hledí do očí. Poté oba udělají výrazný krok dopředu levou nohou, který symbolizuje soustředění a odhodlání, a v přirozeném postoji se zastaví. Tori a Uke pokleknou na levé koleno s tím. že se nárt nesmí dotýkat tatami. Levá noha se opírá o tatami pouze prsty a přední část chodidla. Pravá dlaň je opřena o stehno těsně nad kolenem s tím, že se prsty dotýkají vnitřní části stehna, levá ruka je přirozeně volně vedle těla na levém boku. Hlava i hruď jsou vzpřímené. Tato pozice se nazývá uzavřené kjoši-no-kamae. Poté oba vytočí pravé koleno do svého pravého předního rohu a to přibližně do úhlu 45°. Pravá noha se opírá pevně chodidlem o žíněnku s tím, že pravé stehno a pravý nárt spolu svírají úhel, který je mírně větší, nežli 90°. Hlava i hruď zústávají vzpřímené. Tato pozice se nazývá Otevřené kjoši-no-kamae. Tori a Uke v této pozici okamžik vytrvají a hledí si do očí.
Poznámka:
Pozice kjoši-no-kamae (vysoký poklek) je principiálně důležitá pro provedení Katame no katy. V dalším textu budeme pozici kjoši-no-kamae nazývat zkráceně kjoši. Poklek kjoši má dvě varianty a to otevřený a zavřený do kterých se přechází vytočením stehna ven anebo dovnitř. V těchto pozicích Tori i Uke vždy okamžik setrvají.

Posun Ukeho
(pozice č. 3)
Zatímco Tori je stále v otevřeném kjoši a nehýbe se, vytočí Uke pravé koleno směrem vlevo (dovnitř) tak, že má nyní osu chodidel a stehen v rovnoběžné poloze. Poloha rukou se nemění. Zaujal tak opět zavřený kjoši. Uke poté vykročí pravou nohou vpřed a přisune levé koleno. Levý nárt se ani při přesunu nedotýká tatami. Pravá ruka je stále na stehně těsně nad kolenem, levá ruka je volně u levého boku. Tento přísun vpřed v kleče se nazývá šiko (posun v kleče) Poté Uke opět vytočí pravé koleno do svého pravého předního rohu a to přibližně do úhlu 45° a znovu zaujme otevřené kjoši. Tori a Uke v této pozici okamžik vytrvají a hledí si do očí.
Zaujetí základní pozice Ukeho vleže
(pozice č. 4)
Zatímco Tori je stále v otevřeném kjoši a nehýbe se, Uke se z otevřeného kjoši položí na záda tak, že nejprve položí dlaň pravé ruky na tatami asi 30 cm před své levé koleno na osu, kterou tvoří levý nárt. Prsty pravé ruky jsou pootočeny vlevo, směřují tedy v ose od joseki. Pravou nohou potom Uke vsune pravou nohu mezi opěrné body, které tvoří pravá ruka a prsty levé nohy, levé koleno se již nedotýká tatami. Přirozené se položí na záda s tím, že levá noha zůstává pokrčená. Paže má volně podél těla, pravá noha je volně natažená. Levá noha je volně opřena o celou plochu chodidla. Hlava Ukeho ale neleží na tatami, nýbrž je mírně zdvižená, brada je zatažená, ústa sevřená a oči otevřené. Uke nyní leží v základní pozici v ose katy s hlavou k Torimu a nohama od něj. Tori je stále v otevřeném kjoši.
Poznámka:
Hlava Ukeho je v centru katy a to přímo proti Joseki.

Zaujetí základní pozice Toriho
(pozice č. 5)
Tori nejprve z otevřeného kjoši přejde do zavřeného. Poté se postaví na obě nohy s tím, že pozice pravého chodida se při vztyku nemění, ale na úroveň pravé nohy se přisune levá. Tori se otočí mírně vpravo a normální chůzí ayumi aši dojde před pravý bok Ukeho a to do vzdálenosti přibližně 1,2 metru. V tomto místě se otočí čelem k joseki, poklekne a zaujme pozici kjoši-no-kamae. Tato pozice označená č.5 se nazývá Toma (vzdálená pozice). Tori je tedy mírně vlevo od osy katy z pohledu Joseki.

Osae komi waza (techniky znehybnění)

Kesa gatame

Tori se posunem v kleče (šiko) přesune do vzdálenosti přibližně 30 cm od Ukeho a zaujme otevřený kjoši. Tato pozice se nazývá Čikama (blízká pozice).

kyoshi1.jpg

 

Tori poté přejde do zavřeného kleku a krátkým přísunem v kleče se přisune k Ukemu. Toriho pravá noha je u Ukeho pravé kyčle, Toriho levé koleno je u Ukeho pravého ramene. Tori uchopí Ukeho pravý rukáv svoji levou rukou podhmatem v oblasti lokte a pravou rukou nadhmatem v oblasti zápěstí. Tori Ukeho pravou ruku zdvihne a sevře ji ve svém levém podpaží. Svojí pravou dlaní uchopí Ukeho pod jeho levým podpažím za jeho levé rameno s tím, že nedrží Ukeho judo-gi. Pravou nohou sklouzne dopředu pod paži a pravé rameno Ukeho. Tori nasadí držení Kuzure-kesa-gatame. Tori musí dbát na důrazný tah levou rukou.
Poznámka:
V Katame no katě nazývá Kodokan tuto techniku Kesa gatame, ačkoli se podle standardů i názvosloví Kodokanu jedná o techniku Kuzure Kesa gatame.

Uke provede pokus o únik z držení. Tento pokus není v této a ani v žádné jiné technice držení (Osae komi waza) přesně definován. Musí ale být provedeny dostatečně razantně a musí demonstrovat maximální snahu Ukeho o únik. Pokus o únik trvá několik sekund a skládá se z několika různých, na sebe navazujících pokusů o vyproštění. Tyto pokusy jsou obvykle tří. Tori musí zřetelně blokovat pokusy Ukeho o únik a to prací s vlastním těžištěm, změnou polohy nohou, rukou, hlavy atd. Popisy úniků Ukeho u této techniky jsou tedy pouze doporučením s tím, že Uke může provést jakékoli jiné pokusy o únik. U dalších technik této série již nebudou pokusy Ukeho o únik popisovány.
Poznámka:
Upozornění! Ve všech technikách série šime waza (škrcení) a některých technikách série kansetsu waza (páčení) jsou pokusy o únik definovány přesně.

1. Uke se snaží mostováním přetočit Toriho přes svoje levé rameno. Tori mění polohu pravé ruky tak, že se zapře proti tahu Ukeho. Tori rovněž mění polohu své levé nohy tak, že spolupůsobí proti tahu Ukeho.
2. Uke získal mostováním prostor a snaží se uvolnit svou pravou paži tím, že se točí na svůj pravý bok a pokouší se vytrhnout svoje pravé předloktí z Ukeho podpaždí. Přitom se rovněž snaží vsunout své pravé koleno pod Toriho pravý bok. Tori snahu Ukeho blokuje snížením těžiště, silným tahem levé ruky a změnou polohy nohou do původní pozice.
Poznámka:
Místo tohoto pokusu se Uke mohl pokusit např. švihem nohou převrátit Toriho vzad. Možnost Ukeho použít libovolný způsob úniku demonstruje přínos katy pro praktické judo. Stejný princip je používán v běžném tréninku boje na zemi a to i u špičkových judistů.

3. Uke se opět točí na svůj pravý bok a uchopí svoji levou rukou Toriho pásek. Pokouší se znovu uniknout mostem. Tori se znovu zapře pravou dlaní i předloktím o tatami a blokuje snahu Ukeho. Uke dá dvojitým poklepem na Toriho nebo žíněnku najevo, že vzdává.
Tori se ve spolupráci s Ukem vrátí do pozice a místa, kde Tori nasadil techniku.
Poznámka:
Ve všech technikách Katame no katy se Tori, poté co se Uke vzdá, vrátí ve spolupráci s Ukem do pozice a místa, kde Tori nasadil techniku. Tento princip již nebude v dalších technikách popisován.

Potom Tori uvolní své sevření a vrátí se do uzavřeného kleku. Pravou pravou paži Ukeho vrátí do původní pozice před svou pravou nohu. Tori jedním krokem pravé nohy couvne zpět do blízké pozice čikama, kde zaujme otevřené kjoši.

Kata gatame

Tori je v blízké vzdálenosti (čikama) v otevřeném kjoši. Uke leží v základní pozici. Tori po chvíli zaujme pozici uzavřený klek a krátkým přísunem v kleče se přisune opět k Ukemu. Toriho pravá noha je opět u Ukeho pravé kyčle, Toriho levé koleno je u Ukeho pravého ramene. Tori uchopí Ukeho pravý rukáv svoji levou rukou tentokrát nadhmatem v oblasti lokte a pravou rukou podhmatem v oblasti zápěstí. Tori Ukeho pravou ruku zdvihne a levou rukou odstrčí doprava pravý loket Ukeho a to proti pravé tváři Ukeho. Ve stejném okamžiku si Tori klekne na pravé koleno a přitiskne je proti pravému boku Ukeho na úrovni žeber. Pak Tori pozdvihne své levé koleno, levou rukou stále tlačí na Ukeho pravý loket a pravou rukou obejme Ukeho krk. Tori sevře dlaně, natáhne levou nohu, opře se o levé chodidlo a nasadí chvat Kata-gatame.
Uke opět provede libovolné pokusy o únik a poté se vzdá tím, že poklepe dvakrát levou rukou na záda Toriho. Tori uvolní své sevření a vrátí se do kleku na levém koleně. Pravou paži Ukeho vrátí do původní pozice před svou pravou nohu. Tori jedním krokem pravé nohy couvne zpět do pozice čikama, kde zaujme otevřené kjoši.

Kami šiho gatame

Tori je v blízké vzdálenosti (čikama) v otevřeném kjoši. Uke leží v základní pozici. Tori se po chvíli přísunem v kleče vzad vrátí do své základní pozice, tedy do vzdálené pozice Toma (poz. č. 5), kde zaujme otevřené kjoši. Po chvíli se Tori vrátí do uzavřeného kjoši, vstane, otočí se o 45° a normální chůzí ayumi aši se vrátí do pozice č. 2. Otočí se čelem k ležícímu Ukemu, klekne si na levé koleno a zaujme otevřené kjoši.
Tori se poté posunem v kleče (šiko) přesune do vzdálenosti přibližně 30 cm od Ukeho hlavy do blízké pozice, kde zaujme otevřené kjoši.
Tori po chvíli zaujme zavřené kjoši a krátkým přísunem v kleče se přisune k Ukemu. Poklekne na obě kolena tak, že je koleny těsně za hlavou Ukeho, předkloní se a s dlaněmi obrácenými směrem dolů zasouvá obě předloktí pod Ukeho paže. Poté vytáčí dlaně a uchopí Ukeho za pásek oběma rukama. Pak Tori přitáhne ruce k sobě, sevře lokty a sníží boky tím, že roztáhne kolena. Nárty Toriho se dotýkají tatami. Tori tak nasadil držení Kami šiho gatame.
Uke provede pokusy o únik z držení a poté se vzdá. Tori uvolní držení, provede jeden krok v kleče vzad do blízké pozice a vrátí do otevřeného kleku.

Joko šiho gatame

Tori je v blízké vzdálenosti v otevřeném kleku za Ukeho hlavou v ose katy, Uke leží v základní pozici. Tori se po chvíli přísunem v kleče vzad vrátí do pozice č. 2, kde vstane, otočí se o 45° a normální chůzí ayumi aši dojde do své základní pozice, tedy do vzdálené pozice Toma (poz. č. 5), kde poklekne a zaujme otevřené kjoši. Po chvíli se Tori vrátí do uzavřeného kjoši a chůzí v kleče přejde do blízké pozice, kde opět zaujme otevřené kjoši. Po chvíli se Troi vrátí do uzavřeného kjoši a přisune se těsně k Ukemu.
Tori uchopí Ukeho pravý rukáv svoji levou rukou podhmatem v oblasti lokte a pravou rukou nadhmatem v oblasti zápěstí a položí Ukeho pravou ruku vedle své pravé nohy s tím, že Ukeho tělo a pravá ruka svírají přibližně pravý úhel. Tori si poté klekne na obě kolena, pravé koleno je proti pravému bohu ukeho, levé proti pravému podpaží. Tori uchopí levou rukou podhmatem pás Ukeho a zároveň vsune pravou paži mezi stehna Ukeho. Poté uchopí pravou rukou nadhmatem pás, o něco níže, nežli jej drží levou rukou, která ve skutečnosti podává pásek do pravé ruky. Levá ruka Toriho uvolní nyní pás Ukeho a podebere Ukeho pravou ruku a zachytí ji v levém podpaží. Poté Tori zasune levou ruku pod Ukeho krk a to tak daleko, aby mohl uchopit Ukeho levý límec. Tori tlačí levým kolenem proti Ukeho pravému podpaží, pravým kolenem proti Ukeho pravému boku a vytočí vlevo. Nasadí držení Joko šiho gatame.
Uke opět provede libovolné pokusy o únik a poté se vzdá. Tori uvolní své sevření a vrátí se do kleku na levém koleně. Pravou pravou paži Ukeho vrátí do původní pozice před svou pravou nohu. Tori jedním krokem pravé nohy couvne zpět do blízké pozice, kde zaujme otevřené kjoši.

Kuzure kami šiho gatame

Tori je v blízké vzdálenosti (čikama) v otevřeném kjoši. Uke leží v základní pozici. Tori se po chvíli přísunem v kleče vzad vrátí do své základní pozice, tedy do vzdálené pozice Toma (poz. č. 5), kde zaujme otevřené kjoši. Po chvíli se Troi vrátí do zavřeného kjoši, vstane, otočí se o 45° a normální chůzí ayumi aši se vrátí do pozice č. 2. Otočí se čelem k ležícímu Ukemu, poklekne na levé koleno a zaujme otevřené kjoši.
Tori se poté posunem v kleče (šiko) přesune do vzdálenosti přibližně 30 cm od Ukeho hlavy do blízké pozice, kde zaujme otevřené kjoši.
Tori se po chvíli krátkým přísunem v kleče přisune k Ukemu.
Tori uchopí Ukeho pravý rukáv svoji pravou rukou nadhmatem v oblasti zápěstí. Tori Ukeho pravou ruku zdvihne a uchopí ji levou rukou, kterou ji vloží pod pravé podpaží. Tori poté svoji pravou rukou omotá Ukeho pravou ruku, sevře ji v pravém podpaží a uchopí pravou rukou prsty ukeho límec ze zadu s tím, že dlaň směřuje vzhůru. Tori se klekne na i na pravé koleno a levou rukou uchopí Tori pás Ukeho vlevo, pod levou rukou Toriho. Poté Tori přitáhne levou ruku k sobě a sníží boky tím, že roztáhne kolena. Nárty Toriho se dotýkají tatami. Tori tak nasadil držení Kuzure kami šiho gatame.

kuzurekamishihogatame1.jpg

 

Uke provede pokusy o únik z držení a poté se vzdá. Tori uvolní držení a vrátí Ukeho pravou ruku a původní polohy podél Ukeho těla s tím, že si klekne na levé koleno. Provede jeden krok v kleče vzad do blízké pozice, kde zaujme otevřené kjoši.

Úprava judo-gi

Po skončení této série je Tori v otevřeném kjoši v blízké pozici za Ukeho hlavou v ose katy, uke leží v základní pozici. Tori se po chvíli přísunem v kleče vzad vrací do pozice č. 2, kde zaujme otevřené kjoši.
Uke se zároveň nejprve z lehu přirozeně posadí, pravá noha je volně natažena vpřed s tím, že koleno je mírně vytočené ven. Levá noha je pokrčená a koleno je vytočeno ven. Levá pata je blízko pravého kolena. Obě dlaně se opírají o kolena. Tento sed připomíná turecký sed s tím, že pravá noha je přirozeně natažena vpřed. Tuto pozici Ukeho v dalším textu nazýváme přirozený sed. Uke poté položí na tatami pravou dlaň a to přibližně 30 cm za svůj pravý bok. Prsty ruky jsou u sebe a směřují v ose katy od joseki. Uke se opře o pravou dlaň a levé chodidlo, nadzvihne se, točí se ve směru hodinových ručiček, protáhne nazpět pravou nohu a zaujme otevřené kjoši ve stejném okamžiku jako Tori.
Tori i Uke si upraví judo-gi a Uke se z otevřeného kjoši vrátí do lehu na zádech.

Šime waza (techniky škrcení)

Kata žuži žime

Tori se z otevřeného kjoši v pozici č. 2 přemístí výše popsaným způsobem do pozice č. 5, kde zaujme otevřené kjoši a poté se posunem v kleče (šiko) přesune do blízká pozice a zaujme otevřené kjoši.
Tori se poté krátkým přísunem v kleče se přisune k Ukemu. Toriho pravá noha je u Ukeho pravé kyčle, Toriho levé koleno je u Ukeho pravého ramene. Tori uchopí Ukeho pravý rukáv svoji levou rukou podhmatem v oblasti lokte a pravou rukou nadhmatem v oblasti zápěstí a položí Ukeho pravou ruku vedle své pravé nohy s tím, že Ukeho tělo a pravá ruka svírají přibližně pravý úhel. Tori se přisune ještě blíže k Ukemu a svoji levou rukou uchopí podhmatem Ukeho levý límec co nejvýše (palec levé ruky je vně). Pravou rukou odsune Tori Ukeho levou ruku do strany tak, že svírá s tělem Ukeho přibližně pravý úhel. Současně Tori nasedne na Ukeho a kontroluje ho koleny. Pravou rukou uchopí nadhmatem Ukeho pravý límec co nejvýše (palec pravé ruky je uvnitř). Tori nalehne tělem na Ukeho a nasadí škrcení tím, že levou rukou táhne a pravou rukou tlačí.
Uke provede pokus o únik tím, že tlačí proti předloktím Toriho a poté se vzdá.
Tori uvolní škrcení a vrátí se do kleku na levém koleně. Obě paže Ukeho vrátí do původní pozice. Tori jedním krokem pravé nohy couvne zpět do blízké pozice čikama, kde zaujme otevřené kjoši.

Hadaka žime

Tori je v blízké vzdálenosti (čikama) v otevřeném kjoši. Uke leží v základní pozici. Tori se po chvíli přísunem v kleče vzad vrátí do své základní pozice, tedy do vzdálené pozice Toma (poz. č. 5), kde zaujme otevřené kjoši. Po chvíli se Tori vrátí do uzavřeného kjoši, vstane, otočí se o 45° a normální chůzí ayumi aši se vrátí do pozice č. 2. Ve chvíli, kdy Tori vstává, se Uke posadí do základního sedu. Tori se v pozici č. 2 otočí čelem k sedícímu Ukemu, klekne si na levé koleno a zaujme otevřené kjoši.
Tori se poté posunem v kleče (šiko) přesune do vzdálenosti přibližně 30 cm od Ukeho zad do blízké pozice, kde zaujme otevřené kjoši.
Tori po chvíli zaujme uzavřené kjoši a krátkým přísunem v kleče se přisune těsně za Ukeho. Tori vsune pravé předloktí pod Ukeho krk a nad Ukeho levým ramenem si spojí ruce. Pravou tváří se Tori opře o Ukeho levou tvář a tlakem palcové strany předloktí pravé ruky nasadí škrcení. Tori se ještě posunem levé nohy vzad poněkud sníží a vychýlí Ukeho vzad. Pravé koleno Toriho se opírá o Ukeho pravou lopatku.
Uke se pokusí ze škrcení uniknout tím, že se pokouší odtlačit Toriho předloktí a poté se vzdá.
Tori uvolní škrcení a jedním krokem pravé nohy couvne zpět do pozice čikama, kde zaujme otevřené kjoši. Uke je v základním sedu.

Okuri eri žime

Tori je v blízké vzdálenosti (čikama) v otevřeném kjoši. Uke sedí v základní pozici. Tori po chvíli zaujme uzavřené kjoši a krátkým přísunem v kleče se přisune těsně za Ukeho. Tori vsune levou ruku pod Ukeho levé podpaží, uchopí levý průramek Ukeho a zatáhne za průramek dolů. Poté vsune Tori pravé předloktí pod Ukeho krk a uchopí vysoko levý průramek nadhmatem. Levou rukou uchopí nadhmatem Ukeho pravý průramek a pravou tváří se Tori opře o Ukeho levou tvář. Pravím ramenem tlačí Tori proti Ukeho zátylku. Tori se ještě posunem levé nohy vzad poněkud sníží a vychýlí Ukeho vzad. Pravé koleno Toriho se opírá o Ukeho pravou lopatku. Tori dokončí škrcení prací rukou a mírným vytočením těla vpravo.
Uke se pokusí ze škrcení uniknout tím, že odtlačuje pravé předloktí Toriho směrem vzhůru a poté se vzdá.
Tori uvolní škrcení a jedním krokem pravé nohy couvne zpět do pozice čikama, kde zaujme otevřené kjoši. Uke je v základním sedu.

Kata ha žime

Tori je v blízké vzdálenosti (čikama) v otevřeném kjoši. Uke sedí v základní pozici. Tori po chvíli zaujme uzavřené kjoši a krátkým přísunem v kleče se přisune těsně za Ukeho. Tori vsune levou ruku pod Ukeho levé podpaží, uchopí levý průramek Ukeho a zatáhne za průramek dolů. Poté vsune Tori pravé předloktí pod Ukeho krk a uchopí vysoko levý průramek nadhmatem. Tori vychyluje rukama Ukeho vzad, zdvihá svoji levou ruku a umístí nataženou dlaň na Ukeho vaz. Vytočí se mírně vpravo a dokončí škrcení.
Uke se pokusí ze škrcení uniknout tím, že zachytí pravou rukou levé zápěstí a takto tlačí proti levé ruce a pokouší se vytvořit prostor, kterým by mohl uniknout za škrcení levou paží. Uke se poté se vzdá.
Tori uvolní škrcení a jedním krokem pravé nohy couvne zpět do pozice čikama, kde zaujme otevřené kjoši. Uke je v základním sedu.

Gjaku žuži žime

Tori je v blízké vzdálenosti (čikama) za Ukeho zády v otevřeném kjoši. Uke sedí v základní pozici. Tori se po chvíli přísunem v kleče vzad vrátí do pozice č. 2, kde zaujme otevřené kjoši. Současně Uke přejde ze základního sedu do základního lehu. Tori poté přejde do zavřeného kjoši, vstane, otočí se o 45° a normální chůzí ayumi aši dojde do své základní pozice, tedy do vzdálené pozice Toma (poz. č. 5), kde poklekne a zaujme otevřené kjoši. Po chvíli se Tori vrátí do uzavřeného kjoši a chůzí v kleče přejde do blízké pozice, kde opět zaujme otevřené kjoši. Po chvíli se Troi vrátí do uzavřeného kjoši a přisune se těsně k Ukemu.
Toriho pravá noha je u Ukeho pravé kyčle, Toriho levé koleno je u Ukeho pravého ramene. Tori uchopí Ukeho pravý rukáv svoji levou rukou podhmatem v oblasti lokte a pravou rukou nadhmatem v oblasti zápěstí a položí Ukeho pravou ruku vedle své pravé nohy s tím, že Ukeho tělo a pravá ruka svírají přibližně pravý úhel. Tori uchopí levou rukou podhmatem Ukeho levý límec co nejvýše (palec levé ruky je vně). Pravou rukou odsune Tori Ukeho levou ruku do strany tak, že svírá s tělem Ukeho přibližně pravý úhel. Současně Tori nasedne na Ukeho a kontroluje ho koleny. Pravou rukou uchopí podhmatem Ukeho pravý límec co nejvýše (palec pravé ruky je vně). Tori nalehne tělem na Ukeho a nasadí škrcení.
Uke provede pokus o únik tím, že tlačí pravou rukou proti levému lokti Toriho a současně levou rukou proti pravému lokti Toriho. Tori se při tomto pokusu skulí na svůj levý bok a sevře Ukeho nohama tím, že překříží nohy v oblasti kotníků s tím, že levé chodidlo je pod pravým. Nadále zesiluje škrcení. Uke se poté se vzdá.
Tori uvolní škrcení, za pomoci Ukeho se vrátí do pozice nad Ukem a z této pozice se vrátí do kleku na levém koleně. Obě paže Ukeho vrátí do původní pozice. Tori jedním krokem pravé nohy couvne zpět do blízké pozice čikama, kde zaujme otevřené kjoši.

Úprava judo-gi

Po skončení této série je Tori v otevřeném kjoši v blízké pozici vedle Ukeho pravého boku, Uke leží v základní pozici.
Tori se po chvíli přísunem v kleče vzad vrátí do své základní pozice, tedy do vzdálené pozice Toma (poz. č. 5), kde zaujme nejdříve uzavřené a poté otevřené kjoši. Po chvíli se Tori vrátí do uzavřeného kjoši a vstane. Současně se Uke posadí do základního sedu. Tori se poté otočí o 45° a normální chůzí ayumi aši se vrátí do pozice č. 2. Tori se v pozici č. 2 otočí čelem k sedícímu Ukemu, klekne si na levé koleno a zaujme nejdří zavřené a pak otevřené kjoši. V okamžiku, kdy si Tori kleká, přechází Uke výše popsaným způsobem ze základního sedu do otevřeného kjoši a to tak, aby oba zaujali otevřené kjoši ve stejném okamžiku.
Tori i Uke si upraví judo-gi a Uke se z otevřeného kjoši vrátí do základního lehu na zádech.

Kansetsu waza (techniky páčení)

Ude garami

Tori se z otevřeného kjoši v pozici č. 2 přemístí výše popsaným způsobem do pozice č. 5, kde zaujme otevřené kjoši a poté se posunem v kleče (šiko) přesune do blízká pozice a zaujme otevřené kjoši.
Tori se poté krátkým přísunem v kleče se přisune k Ukemu. Toriho pravá noha je u Ukeho pravé kyčle, Toriho levé koleno je u Ukeho pravého ramene. Tori uchopí Ukeho pravý rukáv svoji levou rukou podhmatem v oblasti lokte a pravou rukou nadhmatem v oblasti zápěstí a přitom se Tori přisune ještě blíže k Ukemu. Uke se v tomto okamžiku pokusí uchopit svoji levou rukou Toriho za jeho pravý průramek. Tori zachytí Ukeho levé zápěstí svoji levou rukou nadhmatem (palec levé ruky Toriho směřuje dolů). Tori si klekne i na pravé koleno, ohne Ukeho levou ruku do přibližně pravého úhlu a přitiskne ji k tatami. Svoji pravou rukou přitom uchopí nadhmatem své levé zápěstí pod Ukeho levým nadpažím. Tori nasadí páku Ude garami, tlačí hrudí proti Ukemu a přitahuje Ukeho zápěstí k sobě.
Uke provede libovolný pokus o únik a poté se vzdá.
Tori uvolní páku a vrátí se zpět do blízké pozice čikama, kde zaujme otevřené kjoši.

Ude hišigi žuži gatame

 

Tori je v blízké vzdálenosti (čikama) v otevřeném kjoši. Uke leží základní pozici. Tori se poté krátkým přísunem v kleče se přisune k Ukemu. Toriho pravá noha je u Ukeho pravé kyčle, Toriho levé koleno je u Ukeho pravého ramene. Uke se pokusí uchopit Toriho pravou rukou za Toriho levý průramek. Tori uchopí Ukeho pravé zápěstí oběma rukama a to tak, že pravá ruka je nad levou rukou. Tori táhne zápěstí vzhůru a přisune pravou nohu těsně k Ukeho podpaží. Tori se poté nakloní vpřed a přehodí svoji levou nohu nad hlavou Ukeho. Levé chodidlo Toriho se opírá u Ukeho levého ramena. Tori sevře Ukeho pravou ruku svými stehny, posadí se těsně za svoji pravou patu a lehne si na tatami. Levou nohou kontroluje Ukeho hlavu, sevře kolena a nasadí páku tím, že se nadzdvihne boky a tlačí jimi proti loktu Ukeho.
Uke se pokusí z páky uniknout libovolným způsobem a poté se vzdá.
Tori uvolní páku a opačným způsobem jakým páku nasadil se vrátí do pozice v kleče a poté jedním krokem pravé nohy couvne zpět do pozice čikama, kde zaujme otevřené kjoši. Uke je v základním lehu.

jujigatame1.jpg


Ude hišigi ude gatame

 

Tori je v blízké vzdálenosti (čikama) v otevřeném kjoši. Uke leží v základní pozici. Tori se poté krátkým přísunem v kleče se přisune k Ukemu. Toriho pravá noha je u Ukeho pravé kyčle, Toriho levé koleno je u Ukeho pravého ramene. Tori uchopí Ukeho pravý rukáv svoji levou rukou podhmatem v oblasti lokte a pravou rukou nadhmatem v oblasti zápěstí a položí Ukeho pravou ruku vedle své pravé nohy s tím, že Ukeho tělo a pravá ruka svírají přibližně pravý úhel. Tori se dále pohybuje vpřed těsněji k Ukemu. Uke se v tomto okamžiku pokusí uchopit svoji levou rukou Toriho vysoko za jeho pravý průramek. Tori se sníží a zachytí Ukeho levé zápěstí mezi svůj krk a pravé rameno. Pravou dlaň přitiskne na Ukeho levý loket a levou dlaň přitiskne na svoji pravou. Pravou holení tlačí Toriho do oblasti žeber Ukeho, vytočí se mírně vlevo a dokončí páku.
Uke provede pokus o únik tím, že se snaží vytáhnout páčenou ruku a poté se vzdá.
Tori uvolní páku, vrátí Ukeho paže do původní pozice a jedním krokem pravé nohy couvne zpět do pozice čikama, kde zaujme otevřené kjoši. Uke je v základním lehu.

udegatame1.jpg


Ude hišigi hiza gatame

Tori je v blízké vzdálenosti (čikama) v otevřeném kjoši. Uke leží v základní pozici. Tori se po chvíli přísunem v kleče vzad vrátí do své základní pozice, tedy do vzdálené pozice Toma (poz. č. 5), kde zaujme nejdříve uzavřené a poté otevřené kjoši. Po chvíli se Tori vrátí do uzavřeného kjoši a vstane. Současně se Uke posadí do základního sedu. Tori se poté otočí o 45° a normální chůzí ayumi aši se vrátí do pozice č. 2. Tori se v pozici č. 2 otočí čelem k sedícímu Ukemu, klekne si na levé koleno a zaujme nejdřív zavřené a pak otevřené kjoši. V okamžiku, kdy si Tori kleká, přechází Uke výše popsaným způsobem ze základního sedu do otevřeného kjoši a to tak, aby oba zaujali otevřené kjoši ve stejném okamžiku.
Tori po chvíli zaujme uzavřené kjoši a krátkým přísunem v kleče se přisune do blízké pozice, kde opět zaujme otevřené kjoši. Po chvíli Uke uchopí Toriho základním úchopem přičemž se posune na kolenu mírně vpřed. Tori uchopí Ukeho základním úchopem a rovněž se mírně přisune kupředu. Poté Tori uvolní svůj úchop levou rukou a obtočí svoji levou rukou pravou ruku Ukeho tak, že ji svírá ve svém levém podpaží a uchopí Ukeho ruku (nikoli pouze rukáv) nad jeho loktem. Tori táhne rukama Ukeho vpřed, přiloží pravé chodidlo vysoko na Ukeho levé stehno přibližně v oblasti třísla a pádem vzad dokončí silné vychýlení Ukeho, který padá na své levé předloktí. Tori okamžitě umístí levé chodidlo na Ukeho pravý bok, začne páčit levým kolenem Ukeho pravou ruku a dokončí páku vytočením těla vpravo.
Uke, který je stále na levém předloktí, levé kolenu a pravém chodidlu a neleží tedy břichem na tatami, se pokusí uniknout z páky tím, že se pokouší vytáhnout páčenou ruku a poté se vzdá.
Tori uvolní páku, za pomoci Ukeho se vrátí do kleku a poté jedním krokem pravé nohy couvne zpět do pozice čikama. Tori a Uke zaujmou současně otevřené kjoši.

Aši garami

Tori je v blízké vzdálenosti před Ukem. Tori i Uke jsou oba v otevřeném kjoši. Oba současně vstanou a po chvíli z iniciativy Ukeho zaujmou pravý základní střeh. Oba tedy vykročí pravou nohou. Tori vychýlí Ukeho vpřed, nakročí levou nohou mezi Ukeho nohy a pokusí se hodit Ukeho technikou Tomoe nage s tím, že pravé chodidlo Toriho je v Ukeho podbřišku. Uke tuto techniku blokuje krokem vpřed pravou nohou a pokouší se Toriho zdvihnout a narovnat se. Tori se zasune ještě hlouběji pod Ukeho, vytočí se vpravo a přehodí pravé chodidlo z podbřišku Ukeho na Ukeho levé vnitřní stehno nad kolenem. Táhne Ukeho dolů a obtočí levou nohou nohu kolem Ukeho pravé nohy s tím, že levé chodidlo zaklíní v pravém podbřišku Ukeho. Tori vytočí boky vpravo, natáhne levou nohu a táhne rukama Ukeho vpřed.
Uke provede pokus o únik tím, že se pokouší vytočit vlevo a poté se vzdá.
Tori uvolní páku a za pomoci Ukeho se vrátí do kleku na levém koleně. Poté Tori couvne a oba zaujmou otevřené kjoši v blízké pozici.
Poznámka:
Tato technika je v Kodokan judu, s výjimkou této katy, zakázána. Při nácviku této techniky je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti a předejít tak nepříjemným zraněním.


Závěr katy

Po skončení této série je Tori v otevřeném kjoši v blízké pozici před Ukem, který je rovněž v otevřeném kjoši. Oba si upraví judo-gi.
Tori se po chvíli přísunem v kleče vzad vrátí do své základní pozice, tedy do vzdálené pozice Toma (poz. č. 5), kde zaujme nejdříve uzavřené a poté otevřené kjoši. Po chvíli se Uke přesune krokem v kleče vzad do pozice č. 3, kde zaujme nejdříve uzavřené a poté otevřené kjoši. Oba zároveň vstanou a provedou výrazný krok zpět pravou nohou, Pozdraví se na kolenou stejně jako na začátku katy, současně si stoupnou, otočí se čelem k joseki a provedou pozdrav ve stoje. Tímto pozdravem je kata ukončena.
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265