how to make a site

Ekonomické směrnice ČSJu

Platné od 1.1.2018


Schváleno Plénem ČSJu dne 13.6.2017, aktualizováno 3.9.2017

Obsah

Ekonomické směrnice ČSJu.

A.     SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY.

1.      Rozpočet.

2.      Hospodaření s rozpočtem..

3.      Pravidla finančního hospodaření

B.      SMĚRNICE O FINANČNÍM ZABEZPEČENÍ AKCÍ A  SOUTĚŽÍ   ČSJu.

4.      Finanční podmínky pro pořádání soutěží

5.      Startovné.

6.      Odměny rozhodčím..

7.      Odměna lékaře.

8.      Odměna zástupcům ČSJu.

9.      Náhrady účastníkům akcí pořádaných ČSJu.

10.         Finanční podmínky pro pořádání školení a seminářů ČSJu.

C.      ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY.

11.         Členské příspěvky ČSJu.

D.     POPLATKY.

12.         Poplatky.

E.      START NA MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH..

13.         Poplatky.

F.      POŘÁDKOVÉ POKUTY.

14.         Poplatky.

 


 

A.   SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY

1.     Rozpočet

1.1.   Rozpočet Českého svazu juda (dále jen ČSJu) je finančním vyjádřením plánované  činnosti ČSJu a jeho složek.

1.2.   Z rozpočtu je financována činnost:

-          sportovní reprezentace juda ČR

-          sportovně talentovaná mládež

  • sportovních center mládeže (dále jen SCM+ RVŽ)
  • sportovních středisek (dále jen SpS)

-          organizačních jednotek ČSJu, tj. krajských svazů juda (dále jen KSJu)

-          orgánů ČSJu

-          sekretariátu  ČSJu

-          oddílů, klubů - příjemců státní podpory sportu

1.3.   Rozpočet sestavuje Výkonný výbor ČSJu a schvaluje Plénum ČSJu

1.4.   Zdroji rozpočtu jsou:

-          Dotace

-          Členské příspěvky

-          Vlastní příjmy

-          Dary

1.5.   KSJu sestavují rozpočet pouze pro vlastní potřebu a nepředkládají jej ČSJu,  po  ukončení každého kalendářního roku podávají do 31.3. informaci o hospodaření v rozsahu povinných příloh k účetní závěrce (výsledovka, rozvaha).

2.     Hospodaření s rozpočtem

2.1.   Za hospodaření s finančními prostředky odpovídá Výkonný výbor ČSJu.

2.2.   K účelnému využívání finančních prostředků může Výkonný výbor provádět potřebné přesuny mezi rozpočtovými kapitolami.

2.3.   Čerpání jednotlivých položek rozpočtu je podmíněno aktuální finanční situací ČSJu.

2.4.   Nevyužité finanční prostředky z dotací je ČSJu povinen vyúčtovat a vrátit podle podmínek poskytnuté dotace.  

2.5.   Nevyužité finanční prostředky z darů, členských příspěvků  a vlastních příjmů se převádí do rozpočtu ČSJu následujícího kalendářního roku.

3.     Pravidla finančního hospodaření

3.1.   Zdrojem příjmů rozpočtu KSJu je 100%podíl z příjmů ze zaplacený členských příspěvků ČSJu v jejich teritoriální působnosti dle stanov.

Zdrojem příjmů rozpočtu KSJu je příspěvek od ČSJu, který je vyplácen na základě zaplacených příspěvků ČSJu v teritoriální působnosti KSJu dle stanov.

3.2.   Finanční prostředky z příjmů z členských příspěvků ČSJu  jsou  KSJu převáděny dle finančních možností ČSJu, a to zpravidla pololetně k 30.6. a k 31.12.

3.3.   Příkazy k úhradám běžných závazků ČSJu prování elektronicky odpovědná osoba. Výběry hotovosti z účtů provádí dle potřeb odpovědná osoba. Pokud částka výběru hotovosti přesáhne 150.000,- Kč , je nutné k příkazu připojit podpis člena představenstva, popř.jeho souhlas v elektronické podobě či jiné podobě.

3.4.   Limit pokladního zůstatku je do výše 150.000,- Kč. Může být překročen pouze v případě příjmu plateb v hotovosti na soutěži, kdy není možné hotovost ihned uložit na účet ČSJu. Odpovědná osoba je v tomto případě povinná pokladní hotovost převyšující limit uložit na účet ČSJu první pracovní den po soutěži.

3.5.   Vyplacení záloh do 150.000,- Kč stvrzuje podpisem odpovědná osoba, nad tuto výši je nutné připojit podpis člena představenstva.

3.6.   Nákup materiálu nad 50.000,-Kč schvaluje člen představenstva.

3.7.   Za transakce prováděné platební kartou ČSJu je hmotně odpovědná osoba, na jejíž jméno je karta vystavena.

3.8.   Odpovědnými osobami se rozumí ty osoby, které jsou uvedeny na podpisových vzorech, které jsou uloženy na sekretariátu ČSJu.

 

B.   SMĚRNICE O FINANČNÍM ZABEZPEČENÍ AKCÍ A  SOUTĚŽÍ   ČSJu

4.     Finanční podmínky pro pořádání soutěží

4.1.   Příjmy a náklady z pořádání mezinárodních soutěží pořádaných ČSJu,  jsou příjmy a náklady ČSJu.  Jsou součástí rozpočtu ČSJu jako příjmy a náklady z hlavní činnosti.

4.2.   Finanční podmínky pro pořádání jednorázových mistrovských soutěží ČR se řídí Dohodou o zabezpečení mistrovské soutěže (dále Dohoda) uzavřenou mezi ČSJu a pořadatelem. Jsou součástí rozpočtu ČSJu jako příjmy a náklady z hlavní činnosti. Na základě podepsané Dohody může požádat pořadatel o vyplacení zálohy.

4.3.   Finanční podmínky pro pořádání dlouhodobých soutěží družstev se řídí Rozpisem mistrovských soutěží pro daný kalendářní rok. Jsou součástí rozpočtu ČSJu jako příjmy a náklady z hlavní činnosti.

4.4.   Příjmy a náklady z jednorázových regionálních soutěží pořádaných KSJu,  jsou příjmy a náklady KSJu.  Jsou součástí rozpočtu KSJu jako příjmy a náklady z hlavní činnosti.

4.5.   Příjmy a náklady z pořádání  ostatní soutěží ,  jsou příjmy a náklady pořadatele soutěže jako příjmy a náklady z hlavní činnosti. 

4.6.   V mistrovských soutěžích startují závodníci na své náklady nebo na náklady svých oddílů, klubů.

4.7.   Pokud jsou účastníků soutěží propláceny náhrady, řídí se jejich výše obecně závaznými právními předpisy a těmito ekonomickými směrnicemi.

4.8.   Odměna

-          rozhodčím dle čl.6,

-          odměna lékaři dle čl.7,

-          odměna zástupcům ČSJu a členům komisí dle čl.8.

-          odměna vedoucím akcí a lektorům dle čl 10.

-          zkušebním komisařům dle čl.12.

pokud se nejedná o pracovně-právní vztah, je Ostatní příjem fyzických osob ve smyslu §10 Zákona 586/92 Sb o dani z příjmů, a  je příjmem osvobozeným od daně do úhrnné výše příjmu 30.000,- Kč u jednotlivého poplatníka daně (tj. rozhodčího, lékaře, …) za zdaňovací období (kalendářní rok).

5.      Startovné

5.1  Startovné na mistrovských soutěžích ČR je stanoveno v Rozpisu mistrovských soutěží    pro daný kalendářní rok a je součástí příjmů ČSJu nebo pořadatele dle Dohody o zabezpečení mistrovské soutěže jako příjem z hlavní činnosti.

5.2.  Startovné na soutěžích pořádaných KSJu je stanoveno rozhodnutím KSJu.

5.3.  Startovné na ostatních soutěžích je stanoveno pořadatelem soutěže v řádně schváleném rozpisu soutěže.

5.4.  Pokud klub/oddíl nepřihlásil své závodníky (družstvo) na soutěž v souladu s řádně schváleným rozpisem soutěže,  může pořadatel vybírat zvýšené startovné ve výši 150 % startovného dle rozpisu.

        Zvýšené startovné je příjmem rozpočtu soutěže.

 

6.      Odměny rozhodčím

6.1.    Rozhodčím a SŘ delegovaným k řízení soutěží náleží odměna:

Soutěž

Rozhodčí

Hl. rozhodčí

Instruktor

Sp. Ředitel

Asistent SŘ

EP

1100

1100

1100

1100

1100

Interliga

900

900

 

900

900

MČR muži

1100

1100

1100

1100

1100

EXL

900

900

 

900

900

MČR junioři

1100

1100

1100

1100

1100

MČR dorost

1100

1100

1100

1100

1100

MČR dr. ženy, dorky

700

900

 

900

700

DL

700

900

 

900

700

1. liga

700

900

 

900

700

PČR žáci

700

900

900

900

700

ČP U18 a vyšší

900

900

900

900

900

ČP U18 + U15 + U13

700

900

900

900

700

VC

500

700

 

700

500

KP

do 500

do 500

 

do 500

do 500

 

7.          Odměna lékaře

7.1.    Lékařům delegovaným na soutěž náleží odměna:

       -  na mezinárodní soutěži                          1.300,- Kč/den

       -  na mistrovské soutěži ČR                       1.000,- Kč/den

       -  na ostatních soutěžích                               800,- Kč/den

7.2.    Odměna lékaře viz.čl. 4.8.

7.3.    Zdravotníkům delegovaným na soutěž náleží odměna:

       -  na mistrovské soutěži ČR                          800,- Kč/den

       -  na ostatních soutěžích                               600,- Kč/den

8.          Odměna zástupcům ČSJu

8.1.    Delegovanému oficiálnímu zástupci ČSJu na soutěž náleží odměna 700,- Kč / den

8.2.    Členům komisí ČSJu náleží odměna za schůzi ve výši 300,- Kč / den.

8.3.    Členům výkonného výboru, pléna a předsedovi kontrolní komise náleží odměna za schůzi ve výši 500,- Kč. Tato odměna se nevztahuje na členy představenstva, pokud je jim stanovena paušální měsíční odměna.

8.4.    Odměna dle čl.8.1., 8.2. a 8.3. viz čl. 4.8.

9.          Náhrady účastníkům akcí pořádaných ČSJu

9.1.    Podle této směrnice se poskytují náhrady zaměstnancům a osobám uvedeným v odstavci 9.2., které nejsou zaměstnanci ČSJu, KSJu. 

9.2.    Účastníky akcí pořádaných ČSJu se rozumí činovníci soutěže dle Soutěžního řádu ČSJu, delegovaní funkcionáři ČSJu, členové orgánů ČSJu dle stanov, vedoucí odborných seminářů, lektoři a další osoby, jejichž činnost souvisí se sportovní činností v rámci ČSJu, s výkonem dobrovolných funkcí v rámci ČSJu, případně s jinou účastí na akcích pořádaných v rámci ČSJu.

9.3.    Tato směrnice je vypracována v souladu se stanoviskem MFČR č.j. 15/99 366/2006-153 ze dne 5.1.2007

9.4.    Účastníkům akcí náleží příspěvek na:

-              náhradu jízdních výdajů

-              náhradu prokázaných výdajů na ubytování

-              náhradu stravného       

-              kapesné při cestách do zahraničí                                                                                                                  

9.5.    Výše náhrady jízdních výdajů:

a)      při jízdě z bydliště do místa konání veřejným dopravním prostředkem je shodná s cenou předložených jízdenek

b)      při použití  vlastního  motorového vozidla, cestuje-li

-          1-2 osoby ve voze          5,- Kč/km

-          3-5 osoby ve voze          7,- Kč/km

-          6 a více osob ve voze     10,-Kč/km

-          při převozu materiálu se zvyšuje příslušná sazba o 1,- Kč na každých 50 kg nákladu

Náhrada se proplácí pouze držiteli vozidla.

c)      Ostatní kilometrovné schvaluje představenstvo ČSJu

9.6.    Náhrada výdajů za ubytování se proplácí ve skutečně prokázané výši

9.7.    Výše náhrady stravného činí při trvání akce:

a)       5-12 hod            80,- Kč

b)       12-18 hod        120,- Kč

c)      nad 18 hod       190,- Kč

Stravné se vyplácí pouze v případě, není-li na akci poskytnuto stravování.

9.7.1.      Výše stravného při cestách do zahraničí se řídí vyhláškou MF ČR vydanou podle  § 189 odst.4 zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění.

9.8.        Účastníkům zahraničních cest lze poskytnout ve výjimečných případech kapesné až do výše 40% zahraničního stravného dle bodu 8.7., a to na základě rozhodnutí představenstva.

9.8.1.      KSJu a kluby/oddíly, členové ČSJu, jsou oprávněny vnitřním předpisem stanovit sazby cestovného a stravného rozdílně od těchto směrnic

10.     Finanční podmínky pro pořádání školení a seminářů ČSJu

 

10.1.       Příjmy a náklady školení a seminářů pořádaných ČSJu jsou součástí rozpočtu ČSJu a vychází z ročního plánu školení a seminářů.

10.2.       Příjmy a náklady školení a seminářů pořádaných KSJu jsou součástí rozpočtu KSJu a vychází z ročního plánu školení a seminářů.

10.3.       Finanční podmínky pořádání  školení a seminářů jsou stanoveny v rozpisu jednotlivého školení a semináře s přihlédnutím ke znění těchto směrnic.

10.4.       Odměny lektorů na akcích pořádaných ČSJu činí:

a)      vedoucí akce                500,- Kč/den  

b)      lektor                            200,- Kč/hod

10.5.       Odměny vedoucích akce a lektorů na akcích pořádaných KSJu stanovuje KSJu s přihlédnutím k těmto směrnicím.

10.6.       Odměny dle čl.10.4. a 10.5. viz čl. 4.8.

10.7.       Příspěvek účastníků na školících akcích pořádaných ČSJu činí:

        a) trenéři na T.II. tř                2.500,- Kč

 

10.8.       Příspěvek účastníků na školících akcích pořádaných KSJu stanovuje KSJu.

10.9.       Příspěvek účastníků na seminářích pořádaných ČSJu stanovuje ČSJu.

10.10.   Příspěvek účastníků na seminářích pořádaných KSJu stanovuje KSJu.

10.11.   Náklady na seminář pro zájemce o zvýšení technického stupně DAN hradí plně    frekventanti semináře. Za výši nákladů odpovídá a frekventantům sdělí v dostatečném předstihu před zahájením semináře  vedoucí akce. Poplatky za zkoušky jsou uvedeny v čl.12.1.

10.11.   Rozhodčí – účastníci zkoušek na mezinárodního rozhodčího IJF licence CONTINENTAL „B“  a  INTERNATIONAL „A“ mají hrazeny veškeré náklady zkoušky z rozpočtu ČSJu.

10.12.   Pokud v případě neúspěšného složení této zkoušky doporučí Komise rozhodčích a Výkonný výbor  schválí vyslání kandidáta k nové zkoušce,  hradí kandidát veškeré náklady s tím související sám.

10.13.   V případě úspěšného složení opakované zkoušky rozhodne Výkonný výbor o úhradě nákladů kandidátovi.

10.14.   Delegovaní účastníci semináře mezinárodních rozhodčích a trenérů EJU a územních seminářů mezinárodních rozhodčích a kandidátů na mezinárodní rozhodčí v zahraničí mají hrazeny veškeré náklady semináře z rozpočtu ČSJu.

 

C.     ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

11.     Členské příspěvky ČSJu

11.1.       Členské příspěvky jsou příjmem ČSJu.

11.2.       Členské příspěvky platí dle stanov:

a)      Závodně – aktivní členové  

b)      Rekreačně – aktivní členové

c)      Rozhodčí, trenéři, zkušební komisaři a jiní činovníci ČSJu  dle čl.9 odst 6. Stanov

11.3.       Členské příspěvky mohou platit i čestní členové a sportovně neaktivní členové dle stanov, chtějí-li získat rozhodovací právo.

11.4.       Výše členský příspěvků činí:

a)      Závodně – aktivní členové dle stanov  do 10 let                100,- Kč  

b)      Závodně – aktivní členové dle stanov  nad 10 let               300,- Kč  

c)      Rozhodčí, trenéři, zkušební komisaři a jiní činovníci

       ČSJu podle čl.9 odst 6.Stanov                                                300,- Kč

d)   Rozhodčí, trenéři, zkušební komisaři a jiní činovníci

       dle písm. c), kteří jsou čestnými členy                                 100,- Kč                  

d)      Rekreačně – aktivní členové dle stanov                               100,- Kč

e)      Čestní členové, sportovně neaktivní členové  (čl.11.3.)    100,- Kč                 

11.5.       Úrazové pojištění sportovní činnosti uzavřené ČSJu se vztahuje pouze na závodně–aktivní  a rekreačně-aktivní členy se zaplaceným členským příspěvkem.

11.6.       Členský příspěvek stávajících aktivních členů je splatný vždy do 31.3. běžného kalendářního roku.

11.7.       Členský příspěvek čestných členů a sportovně neaktivních členů dle č. 11.3. je splatný dle rozhodnutí těchto členů.

D.    POPLATKY

12.     Poplatky

12.1.       Poplatky na zkoušky KYU/DAN a odměny zkušebním komisařům:

Poplatky za zkoušku na KYU            

KYU

Poplatek za zkoušku

Odměna zkušebnímu

komisaři

Odvod regionálnímu svazu (KSJu) při zápisu KYU do centrální evidence

6. KYU

V kompetenci oddílu

V kompetenci oddílu

30,- Kč

6/5. KYU

V kompetenci oddílu

V kompetenci oddílu

30,- Kč

5. KYU

V kompetenci oddílu

V kompetenci oddílu

30,- Kč

5/4. KYU

V kompetenci oddílu

V kompetenci oddílu

30,- Kč

4. KYU

V kompetenci oddílu

V kompetenci oddílu

30,- Kč

4/3. KYU

V kompetenci oddílu

V kompetenci oddílu

30,- Kč

3. KYU

V kompetenci oddílu

V kompetenci oddílu

30,- Kč

2. KYU

V kompetenci oddílu

V kompetenci oddílu

30,- Kč

1. KYU

V kompetenci oddílu

V kompetenci oddílu

30,- Kč

 

Poplatky za zkoušku na DAN                       

DAN

Poplatek za zkoušku

(Odvod ČSJu)

Odvod regionálnímu svazu (KSJu)

Odměna zkušebnímu

komisaří

1.DAN

-

1000,- Kč

100,- Kč

2.DAN

1500,- Kč

 

100,- Kč

3.DAN

2000,- Kč

 

100,- Kč

4.DAN

2500,- Kč

 

100,- Kč

5.DAN

3000,- Kč

 

100,- Kč

6.DAN

3500,- Kč

 

100,- Kč

7.DAN

4000,- Kč

 

100,- Kč

8.DAN

 

 

 

9.DAN

 

 

 

 

12.2.       Poplatek člena ČSJu, který splňuje podmínky pro jmenování zkušebním komisařem při    podávání žádosti o udělení třídy:

-          Zkušební komisař III.tř.                  500,- Kč      Příjem KSJu 

-          Zkušební komisař II.tř.                 1000,- Kč      Příjem ČSJu

-          Zkušební komisař I.tř.                  1500,- Kč      Příjem ČSJu

            Příjemce poplatku provede  po uhrazení poplatku záznam o udělení třídy do centrální   evidence členů.

12.3. Poplatek za udělení profesionální licence juda činí 4.000,- Kč a je příjmem ČSJu.

12.4.       Poplatek za start českých sportovců (závodníků) v zahraničních klubech dle Přestupního řádu čl.4.5. :

            Za povolení startu v běžném roce za zahraniční klub hradí zahraniční klub nebo sportovec:

a)       Člen reprezentace dle aktuálního jmenovitého seznamu v projektech přípravy reprezentačních družstev seniorů na příslušný kalendářní rok do soutěže družstev

                                          6.000,- Kč

b)      Člen reprezentace dle aktuálního jmenovitého seznamu v projektech přípravy reprezentačních družstev juniorů a dorostenců na příslušný kalendářní rok do soutěže družstev                      

500,- Kč

c)      Člen RSC do soutěže družstev                              

500,- Kč

          Poplatek je příjmem ČSJu a oddílu/klubu, jehož je sportovec členem a dělí se  rovným dílem.

12.5. Poplatek za povolení startu jmenovitého zahraničního závodníka v běžném kalendářním roce v soutěži družstev dle Rozpisu mistrovských soutěží činí:

            -  extraliga,  interliga                                                                           6.000,- Kč

            -  1.liga,  kvalifikace do 1.ligy,  MČR družstev žen                       4.000,- Kč

            -  dorostenecká liga (DL), kvalifikace do DL, MČR dorostenek 2.000,- Kč

            Poplatek je příjem ČSJu.

            Poplatek za povolení startu jmenovitého zahraničního závodníka v kvalifikaci do 1.ligy a               v kvalifikaci do DL je v případě postupu družstva do soutěže platný po celý ročník.

12.6. Ostatní poplatky týkající se mistrovských soutěží jsou upraveny v Rozpisu mistrovských soutěží pro daný rok.

12.7. Ostatní poplatky týkající se vedení centrální evidence členů a provádění změn v evidenci členů ČSJu.

12.8. Poplatek za potvrzení platné evidenční karty závodně aktivního člena ČSJu  na soutěži.

Pokud účastník soutěže přímo na místě a v den konání soutěže  požádá o potvrzení platné evidenční karty závodně aktivního člena ČSJu  sportovního ředitele soutěže nebo hlavního rozhodčího (viz. čl. 11 Soutěžního řádu), je povinen uhradit za toto potvrzení  poplatek 50,- Kč.

 

Na mistrovských, dlouhodobých a kvalifikačních soutěžích je poplatek je příjmem ČSJu.

Na ostatních soutěžích je příjmem pořadatele.

 

Poplatky krajskému administrátorovi za editaci údajů v Centrální evidenci členů ČSJu            

Hradí

Evidovaný údaj

Odměna

Klub

Vložení povinných údajů – nový záznam

10,- Kč

Klub

Vložení všech údajů – nový záznam

15,- Kč

Klub

Editace stávajícího údaje

5,- Kč

Klub

Tisk karty – barevně A4

5,- Kč

KS ČSJu

Vložení záznamu – KYU, kvalifikace III. třídy – Trenér, Rozhodčí, ZK. komisař

10,- Kč

KS ČSJu

Editace stávajícího údaje – KYU, kvalifikace III. třídy – Trenér, Rozhodčí, ZK. komisař

5,- Kč

 

E.    START NA MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

13.     Poplatky

13.1. Na mezinárodních soutěžích v zahraničí se vyplácí náhrady trenérům, rozhodčím a dalším účastníkům dle opatření MF ČR a čl. 9 těchto směrnic.

13.2. Na mezinárodních turnajích hradí ČSJu  náklady za oficiálně nominované účastníky ve výši a rozsahu dle rozhodnutí výkonného výboru. 

13.3. Na mezinárodních soutěžích v zahraničí se vyplácí odměna rozhodčím dle čl. 6 těchto směrnic.

13.4. Na mezinárodních turnajích se vyplácí odměna trenérům, za dny nad rozsah sjednané smlouvy s ČSJu dle čl. 8 těchto směrnic.

F.    POŘÁDKOVÉ POKUTY

14.     Poplatky

14.1. Výše pořádkových pokut za jednotlivá provinění jsou stanoveny níže. Příjemcem pokuty je vždy ČSJu nebo KSJu, a to podle úrovně soutěže. 

a)      Nezaslání nebo opožděné zaslání nabídky dlouhodobé mistrovské soutěže ČSJu   

                                800,- Kč  ČSJu

b)      Nezaslání nebo opožděné zaslání zprávy o průběhu soutěže    

                                800,-Kč   ČSJu                     500,- Kč  KSJu

c)       Uspořádání soutěže bez sportovně technického souhlasu dle soutěžního řádu čl.4,          přeložení mistrovské či nemistrovské soutěže na jiný termín nebo její neuspořádání bez předchozího schválení řídícího orgánu ČSJu

                                           1.000,- Kč  ČSJu                    500,- Kč  KSJu    

d)      Nedostatečná úprava a zajištění zápasiště a přípravy soutěže nebo nedodržení povinností pořadatele soutěže dle ust. čl. 9  a 11.4. soutěžního řádu:

                                           1.000,- Kč  ČSJu                    700,- Kč  KSJu     

e)      Porušení nebo nedbání předpisu o manipulaci se soupiskami družstev dle ust.čl.6.3. soutěžního řádu:

                                           1.500,- Kč  ČSJu                    800,- Kč  KSJu   

                Při opakování přestupků uvedených v odstavcích a – f)  je možné podle povahy, závažnosti a dalších okolností vyměřit pokutu až do dvojnásobné výše.

f)        Porušení povinnosti závodníka, nominovaného  ČSJu na mezinárodní soutěž  jako reprezentant  ČR ,  nastupovat k utkání pouze v kimonu  aktuálního sponzora ČSJu,  (je-li to v podmínkách platné sponzorské smlouvy).

                                          2.000,- Kč  ČSJu

14.2. Podání námitky v soutěži musí být doloženo peněžitým vkladem:

a)      soutěže zařazené v kalendáři ČSJu       - jednotlivci     500,- Kč     

                                                                                                  - družstva     1.000,- Kč

b)      soutěže zařazené v kalendáři KSJu                     - jednotlivci     400,- Kč

                                                                                                  - družstva         600,- Kč

            Je-li námitce vyhověno, vklad se vrací.

14.3. Peněžitou pokutu za provinění dle disciplinárního řádu čl. 1.3.1. písm.b) a čl. 1.3.2. lze ukládat:

                          - fyzickým osobám        - až do výše   1.500,- Kč

                          - právnickým osobám   - až do výše 10.000,- Kč        

14.4. Právnické osobě s přímým členstvím, jejíž člen s nepřímým členstvím nebo její závodní družstvo byli potrestáni v disciplinárním řízení, může být uložena povinnost uhradit náklady tohoto řízení až do výše 3.000,- Kč

14.5. Odvolání proti rozhodnutí  orgánu ČSJu k rozhodčí komisi se dokládá peněžitým vkladem:

-          fyzické osoby                                               500,- Kč

-          právnické osoby                                       1.000,- Kč    

            Je-li odvolání vyhověno, vklad se vrací.    

 
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265