how to make a site

Přestupní řád ČSJu


Platný od 9.12.2012,  Schváleno Plénem ČSJu dne 9.12.2012


Obsah:

Přestupní řád ČSJu.. 1

Přestupní řád juda (PŘJ). 3

Článek 1 - Základní ustanovení 3

Článek 2 - Podmínky pro přestup. 4

Článek 3 - Ohlášení přestupu. 4

Článek 4 - Hostování 5

Článek 5 - Všeobecná ustanovení 6


Přestupní řád juda (PŘJ)

Změny příslušnosti ke sportovním oddílům a klubům (přestupy a hostování) mají pomáhat k výchově a řízení růstu nadaných sportovců. Při těchto změnách je třeba přihlédnout k potřebám sportovních oddílů a klubů i k odůvodněným osobním zájmům sportovce a dbát na to, aby přestupy nenarušovaly regulérnost soutěží juda.

Přestupní řád judo (PŘJ) má za úkol zamezit :

a)      neoprávněnému startu sportovce za více oddílů/klubů,

b)      neoprávněnému startu sportovce za jeden oddíl/klub v několika nadřazených mistrovských soutěžích jedné věkové kategorie,

c)      neodůvodněnému střídání příslušnosti k mateřskému oddílu/klubu.

Článek 1 - Základní ustanovení

1.1

Přestupní řád ČSJu se vztahuje na přestupy a hostování aktivních závodníků v České republice. Při přestupech je třeba respektovat kmenovou příslušnost k družstvu oddílu/klubu ve smyslu ustanovení článků 1.2 a 1.3.

1.2

Kmenovým příslušníkem družstva příslušného oddílu/klubu se stává sportovec:

a)      který je uveden na základní soupisce družstva pro dlouhodobou mistrovskou soutěž,

b)      který má v průběhu kalendářního roku třetí start v utkání mistrovských soutěží družstev dlouhodobých i jednorázových

c)      který je v kvalifikační soutěži o postup do dorostenecké ligy uveden na soupisce oddílu/klubu, který si vybojoval účast v dorostenecké lize.

d)      který je v kvalifikační soutěži o postup do I. ligy uveden na soupisce oddílu/klubu, který si vybojoval účast v I.lize mužů. Sportovec s takto získanou kmenovou příslušností nesmí do 30.června daného roku startovat ve vyšší soutěži dle čl. 1.3 c.

1.3

a)      Kmenová příslušnost trvá od svého vzniku do konce kalendářního roku, v němž byla získána.

b)      Kmenová příslušnost se získává k družstvu dané věkové kategorie. Tato příslušnost nevylučuje získání druhé kmenové příslušnosti v jiné odlišné věkové kategorii, a to i k družstvu jiného oddílu (např. dle ustanovení článku 4.1.2 PŘJ), pokud to není v rozporu s ustanovením SŘJ článku 14.2.

c)      V průběhu kalendářního roku může závodník získat další kmenovou příslušnost, pouze však do družstva startujícího v dlouhodobé soutěži vyšší úrovně než družstvo, ke kterému závodník kmenovou příslušnost již získal.

d)      Start v mistrovské soutěži družstev upravuje Rozpis mistrovských soutěží pro daný rok.

1.4

U závodníků dle ustanovení článku 1.2 písmeno a) a b) provádí záznam o kmenové příslušnosti řídicí orgán soutěže, t.j. sportovní ředitel ČSJu,

1.5

Záznam o kmenové příslušnosti se zapisuje do centrální evidence juda a v záznamu Evidence startů.

1.5.1

Záznam Evidence startů obsahuje:

a)      u závodníků dle ustanovení článku 1.2 písmeno a) oddíl/klub, jméno a příjmení, rok narození, poznámku „ZS" (základní soupiska).

b)      u závodníků dle ustanovení článku 1.2 písmeno b) oddíl/klub, jméno a příjmení, rok narození, počet startů v jednotlivých kolech, barevné označení v případě, že počet startů je roven nebo vyšší 3.

Článek 2 - Podmínky pro přestup

2.1

Sportovec může požádat o přestup v jakémkoliv termínu, avšak pouze do jednoho oddílu/klubu.

2.2

Sportovec může žádat o přestup i tehdy, když má zastavenu závodní činnost. Schvalující orgán k této skutečnosti přihlédne.

Článek 3 - Ohlášení přestupu

3.1

Každému sportovci, který podá žádost o přestup do nového oddílu/klubu, bude do 15ti dnů od podání žádosti mateřskému oddílu/klubu umožněn přestup.

3.2

Pokud má však sportovec k mateřskému oddílu/klubu finanční či jiný závazek, tyto závazky je povinen mateřský oddíl/klub prokazatelně doložit a předložit k úhradě novému oddílu/klubu sportovce do 15ti dnů od podání žádosti sportovcem o přestup. Přestup je podmíněn uhrazením těchto prokázaných a doložených nákladů výchovného.

3.3

Pokud nedojde mezi mateřským oddílem/klubem a novým oddílem/klubem sportovce k dohodě a tedy k faktickému uskutečnění přestupu do nového oddílu/klubu do 15ti dnů od podání žádosti o přestup, může se obrátit nový oddíl/klub sportovce na rozhodčí komisi ČSJu v souladu s čl. 53, Stanov Českého svazu Juda.

3.5

Rozhodčí komise musí rozhodnout zpravidla do 30-ti dnů od podaného návrhu (žaloby). Ten oddíl/klub, který nebyl v rozhodčím řízení úspěšný, se spolupodílí na účelně vynaložených nákladech účastníků rozhodčího řízení.

3.6

Rozhodčí řízení se dále řídí zákonem o rozhodčím řízení v platném znění.

3.7

V případě úspěšného přestupu zanikají závodníkovi ke dni přestupu všechna hostování vystavená původním oddílem/klubem.  Kmenová příslušnost získaná dle čl. 1.2 trvá do konce kalendářního roku.

Článek 4 - Hostování

4.1

Hostování umožňuje start sportovce za jiný oddíl/klub bez ztráty příslušnosti k mateřskému oddílu/klubu. Hostování je možné ve dvou alternativách dle ustanovení článků 4.1.1 a 4.1.2. Za povolení hostování může nový oddíl/klub zaplatit mateřskému oddílu/klubu částku, na které se oba oddíly/kluby dohodnou.

Hostování provádí administrátor mateřského klubu zápisem do Centrální evidence.

4.1.1

Hostování může být bezpodmínečné. Sportovec pak v době hostování může startovat v soutěžích jednotlivců i družstev pouze za oddíl/klub, v němž má povoleno hostování. V Centrální evidenci se v údaji o hostování vyplní jen datum udělení hostování (přidělen automaticky dnem záznamu) a výběr klubu, do kterého je hostování přiděleno. Po změně záznamu v CE je nutné Evidenční kartu ČSJu vytisknout s novým záznamem.

4.1.2.

Hostování může být povoleno do družstva jiného oddílu/klubu startujícího v soutěži družstev. V soutěži jednotlivců sportovec startuje za mateřský oddíl/klub. Hostování se zaznamenává do centrální evidence ČSJu. Musí zde být patrná věková kategorie příslušné soutěže. Po změně záznamu v CE je nutné Evidenční kartu ČSJu vytisknout s novým záznamem.

4.2

Sportovci, který získal kmenovou příslušnost dle ustanovení článku 1.2, nelze v době trvání kmenové příslušnosti udělit hostování ani zrušit dříve udělené hostování s výjimkou případů uvedených v ustanovení přestupního řádu juda článku 1.3 odstavec c).

4.3

Hostování dle ustanovení článků 4.1.1 a 4.1.2 je možno udělit pouze se souhlasem mateřského oddílu/klubu.

4.3.1

Souhlas s hostování bezpodmínečným dle ustanovení článku 4.1.1 a hostováním do družstva dle ustanovení článku 4.1.2 uděluje výbor oddílu/klubu, a to záznamem v Centrální evidenci ČSJu. Záznam musí obsahovat datum začátku hostování dle ustanovení článku 4.4.1. Dále může obsahovat jméno soutěže a příslušnou věkovou kategorii.

4.3.2

Proti stanovisku oddílu/klubu nepovolit hostování se nelze odvolat.

 

4.4

Doba hostování:

4.4.1

Hostování začíná dnem jeho udělení.

4.4.2

Závodník může mít v jednom kalendářním roce pouze dvě platná hostování. Hostování musí trvat minimálně tři měsíce. Před udělením druhého hostování je nutno první hostování zrušit, nikoliv však se zpětnou platností. Výjimkou je ukončení hostování dle ustanovení článku 4.5. Při udělování hostování platí v plném rozsahu ustanovení článku 1 přestupního řádu juda.

4.4.3

Hostování povolené do jiného klubu je platné do konce kalendářního roku.

4.5

Hostování sportovce v zahraničí:

4.5.1

Sportovec, který má zájem startovat v příslušném kalendářním roce v některém zahraničním klubu juda, předloží písemnou žádost se souhlasem mateřského oddílu/klubu na sekretariátu ČSJu. Na základě této žádosti vydává sekretariát povolení ke startu závodníka v zahraničním klubu. Povolení startu může být podmíněno finanční úhradou, kterou upřesňuje ekonomická směrnice ČSJu.

4.5.3

Hostování povolené do zahraničního klubu platí vždy jen do konce kalendářního roku.

4.5.4

ČSJu (STK) vede evidenci závodníků, kteří mají povoleno hostování do zahraničního klubu na svazových stránkách ČSJu.

4.5.5

Pokud sportovec startuje v zahraničním klubu bez povolení a v rozporu s ustanovením článku 4.5.3, jedná se o neoprávněný start, který musí řešit disciplinární komise ČSJu.

Článek 5 - Všeobecná ustanovení

5.1

V centrální evidenci zapisuje záznam o hostování administrátor klubu s pověřením oprávněného funkcionáře klubu.

5.2

Veškerý písemný styk související s přestupem se zásadně provádí formou doporučených poštovních zásilek nebo e-mailem. Pro termín plnění je rozhodující datum poštovního razítka nebo datum odeslání emailu.

5.3

Ohlášení přestupu nebo udělení hostování jiným způsobem, než je stanoveno tímto řádem, je neplatné.

5.4

Porušení ustanovení tohoto řádu se stíhá disciplinárně.

5.5

Výklad tohoto přestupního řádu přísluší pouze STK Českého svazu juda, která je oprávněna v mimořádných případech povolit výjimky z jeho ustanovení.

 

 

 

Zpracoval:

Roman KALOUS

sportovní ředitel ČSJu

 

V Praze dne 9.12.2012

 
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265