how to make a site

 

Směrnice o Centrální evidenci ČSJu

Platná od  9.12.2012


 

Schváleno Plénem ČSJu dne 9.12.2012

i.       Obsah

Směrnice o Centrální evidenci ČSJu.. 1

i.       Obsah. 2

ii.      Obecné. 3

iii.         Druhy členství vedené v Centrální evidenci ČSJu. 3

iv.         Administrátoři CE ČSJu. 3

1)      Klubový administrátor. 3

2)      Krajský administrátor. 3

3)      Svazový administrátor. 4

4)      Administrátor databáze. 4

v.      Způsob vedení Centrální evidence ČSJu. 4

1)      Editace členů. 4

2)      Editace klubů. 4

vi.         Členské poplatky. 5

vii.        Evidenční karta ČSJu: 5

viii.      Ostatní ustanovení 6


 

ii.      Obecné

Centrální evidence ČSJu (dále jen CE) je umístěna na www.evidence.czechjudo.org.

iii.     Druhy členství vedené v Centrální evidenci ČSJu

V Centrální evidenci ČSJu je členství rozlišováno na:

a)     přímé členství - kluby

b)    odvozené členství - členové klubů

 

V CE jsou evidováni členi tohoto typu

a)     členové s rozhodovacími právy (všichni, kteří mají v daném roce uhrazen členský poplatek ČSJu)

b)    členové bez rozhodovacích práv (všichni, kteří nemají v daném roce uhrazen členský poplatek ČSJu)

c)     čestní členové

 

V CE jsou evidováni členové podle jejich zapojení do sportovních činností sdružení takto:

a)     závodně-aktivní členství,

b)    rekreačně-aktivní členství,

c)     sportovně neaktivní členství.

iv.     Administrátoři CE ČSJu

Editaci a správu údajů provádí „administrátoři".

 

Administrátor se řídí pokyny, které jsou uvedeny v Zásadách o nakládání s osobními údaji členů ČSJu. Souhlas s těmito zásadami vyjádří každý administrátor svým podpisem. Zásady o nakládání s osobními údaji jsou ukládány v sekretariátu ČSJu.

 

Administrátoři editují záznamy v průběhu kalendářního roku dle svých možností.

Od obdržení podkladů do vložení dat do CE nesmí uplynout více než 10 pracovních dní.

 

Administrátoři jsou povinni vést záznamy v CE shodně s podklady, které obdrželi od zadavatelů.

Podklady uchovává administrátor v papírové podobě po dobu 1 roku. Poté je povinen tyto podklady předat ČSJu, který je tyto podklady účinným způsobem odstraní tak, aby nebylo možné data zneužít třetí osobou.

 

Za evidenci výše uvedených údajů náleží krajskému administrátorovi finanční odměna stanovená ekonomickými směrnicemi ČSJu. Způsob vyúčtování úhrady za vedení záznamů v CE je stanoven smluvním vztahem mezi krajským administrátorem a krajským svazem juda.

 

Administrátoři se dělí dle typu editovaných dat, přístupových práv a regionální příslušnosti na:

1)     klubový administrátor

2)     krajský administrátor

3)     svazový administrátor

4)     administrátor databáze

1)    Klubový administrátor

-          je jmenován vedením klubu, jehož data spravuje

-          vkládá, edituje a vymazává členy klubu a údaje o klubu

-          u svých členů spravuje povinné údaje

-          vkládá nové údaje o hostování člena klubu

2)    Krajský administrátor

-          je jmenován vedením krajského svazu juda, jehož data spravuje

-          na žádost klubu v daném kraji vkládá, edituje a vymazává členy klubu

-          u těchto členů spravuje povinné údaje, případně další údaje, které dodá klub k editaci na formuláři, který je k dispozici ke stažení na svazových stránkách

-          na základě stanovených pravidel spravuje u členů daného kraje v CE tyto údaje:

o    KYU - stupeň 5/6 - 1 a datum udělení

o    Rozhodčí - III. třídy, datum udělení a doba platnosti

o    Trenér  - III. třídy, datum udělení a doba platnosti

3)    Svazový administrátor

-          je jmenován předsedou Českého svazu juda

-          nevkládá a nevymazává členy klubů

-          u již vložených členů v CE spravuje tyto údaje:

o    DAN - stupeň a datum jeho uvedení

o    Rozhodčí - II. a I. třídy, datum udělení a doba platnosti

o    Trenér - II. a I. třídy, datum udělení a doba platnosti

o    Zkušební komisař - všech tříd, datum udělení, evidenční číslo a doba platnosti

4)    Administrátor databáze

-          je jmenován předsedou Českého svazu juda

-          nevkládá a nevymazává členy klubů

-          vkládá, edituje a vymazává čestné členy a odvozené členy

-          spravuje přístupová konta klubových, krajských a svazových administrátorů

-          spravuje číselníky CE

-          spolupracuje na vývoji CE

 

v.      Způsob vedení Centrální evidence ČSJu

1)    Editace členů

Zadavatel předkládá administrátorovi data v papírové nebo elektronické podobě. Formát je stanoven v příloze tohoto dokumentu.

 

Krajský administrátor po obdržení podkladů stanoví cenu za editaci záznamů do CE. V případě, že zadavatel nechce tuto cenu akceptovat, obrátí se na předsedu krajského svazu juda, který spor rozhodne nejpozději do 10 pracovních dní od podání podnětu. O tomto rozhodnutí učiní zápis, který obdrží příslušný administrátor a zadavatel.

 

Povinné údaje:

a)             identifikační údaje člena - fyzické osoby:

-          jméno

-          příjmení

-          datum narození

-          rodné číslo (složené z data  narození a druhého čísla)

-          aktivní - ANO/NE

-          pohlaví - Muž/Žena

-          zveřejnit - ANO/NE (v případě parametru NE, nebude člen viditelný v základním výpisu)

-          závodník - ANO/NE

-          adresa bydliště - ulice, obec

-          klub

b)            identifikační údaje člena - fyzické osoby:

-          název

-          identifikační číslo

-          sídlo

-          aktivní - ANO/NE

-          pohlaví - Muž i Žena

c)             datum vzniku členství (generován automaticky dnem zápisu do CE)

d)            datum zániku členství (generován automaticky dnem výmazu z CE)

e)             důvody zániku členství

 

Ostatní údaje nejsou povinné. Výjimku tvoří údaje pro tisk evidenční karty (viz. níže)

2)    Editace klubů

Údaje o klubu vkládá administrátor klubu. Tyto údaje jsou přenášeny do Adresáře klubů na svazových stránkách ČSJu

a)     Evidované údaje o klubu:

-          Název - přesný název klubu

-          Popis - jméno předsedy nebo prezidenta klubu

-          Ulice - sídlo klubu

-          Číslo - číslo popisné

-          Město

-          PSČ

-          Kraj - výběr z nabídky

-          Telefon

-          Mobil

-          Mail

-          IČ

-          DIČ

-          Číslo účtu

-          www stránky

vi.     Členské poplatky

Výše a povaha členských poplatků je stanovena Ekonomickými směrnicemi ČSJu.

Členské poplatky může objednávat klubový a krajský administrátor

V případě, že administrátor hodlá uhradit členský poplatek, postupuje takto:

1)     přihlásí se CE

2)     zvolí Členské poplatky - hromadné objednávky

3)     u členů navolí výši členského poplatku a uloží objednávku

4)     na registrovaný email přihlášeného administrátora budou odeslány údaje o výši úhrady za členské poplatky

5)     klub je povinen odeslat úhrady do 5 pracovních dní (objednávky neuhrazené ve stanoveném termínu budou stornovány)

6)     po obdržení platby na účet ČSJu bude do 5 pracovních dní v CE tato platba potvrzena pracovníkem ČSJu

7)     datem potvrzení platby je považován členský poplatek za uhrazený (člen s uhrazeným členským poplatkem je barevně vyznačen)

8)     uhrazením členského poplatku se automaticky mění povaha členství dle platného znění stanov

vii.    Evidenční karta ČSJu:

Evidenční karta (dále jen EK) je tiskovým výstupem CE. Obsahuje data vložená do CE.

a)     Evidenční karta ČSJu je platná, pokud obsahuje povinné údaje (viz. čl.V,1)

b)    Platná EK je dokladem o úhradě členského poplatku ČSJu

c)     Bez platné EK se nelze zúčastnit sportovních soutěží a akcí pořádaných ČSJu

d)    EK je možné kdykoliv vytisknout za podmínky, že člen má uhrazené členské poplatky pro daný kalendářní rok

e)     Platná EK je součástí průkazu juda nebo evidenční karty mláďat

f)     V případě změny údajů jako jsou změny jména, bydliště a klubu se tato EK stává neplatnou a je třeba vytisknout novou, s aktuálními údaji

g)    EK nahrazuje průkaz juda nebo Evidenční kartu mláďat za předpokladu, že splňuje tyto podmínky:

1)     je vytištěna v takové kvalitě a formátu, aby byly všechny údaje čitelné a identifikovatelné

2)     není mechanicky poškozená a je úplná

3)     mimo povinné údaje obsahuje:

§  fotografii identifikující člena v barvě

§  platné údaje technické vyspělosti člena KYU nebo DAN

§  údaje o hostování - pokud je uděleno

§  platné údaje o dosažené kvalifikaci (trenér, rozhodčí, zk. komisař)

§  údaj o uhrazeném členském poplatku za daný rok

§  potvrzení o lékařské způsobilosti člena - lékařská prohlídka (pokud nestanoví interní předpisy ČSJu jinak)

4)     v případě změny povinných a výše uvedených údajů se EK stává neplatnou a je třeba vytisknout novou s aktuálními údaji

h)     EK může být vystavena i pro cizího státního příslušníka - člena klubu ČSJu nebo člena s přímým členstvím

 

viii.   Ostatní ustanovení

a)     administrátoři jsou povinni neprodleně nahlásit jakoukoliv nefunkčnost či chybu CE Administrátorovi databáze

b)    veškerá data v CE jsou majetkem ČSJu a jejich postoupení třetí straně bez svolení majitele může být chápáno jako trestný čin

c)     tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení Výkonným výborem ČSJu 18.10.2012 a nahrazuje Směrnici o centrální evidenci ze dne 11.12.2011.

 

 

Zpracoval:

Roman KALOUS

sportovní ředitel ČSJu

 

V Praze dne 9.12.2012

 
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265