how to make a site

 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JUDA (SŘJ)


Schválil: Výkonný výbor ČSJu, zpracoval: Josef Letošník, platnost: od 1.ledna 1995

Vydání novelizované o změny a doplňky k 3. prosinci 2013, zpracoval: Roman Kalous

Tento soutěžní řád slouží k zajištění jednotného řízení soutěží v judu. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny oddíly a kluby juda i všechny členy Českého svazu juda.

 


 

Tento soutěžní řád slouží k zajištění jednotného řízení soutěží v judu. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny oddíly a kluby juda i všechny členy Českého svazu juda.

 

 

 

Obsah

1       Článek – Základní ustanovení 3

2       Článek - Organizace a řízení soutěží 4

3       Článek - Plánování soutěží 7

4       Článek - Schvalování soutěží v judu. 8

5       Článek - Postup při zajišťování soutěží 10

6       Článek - Všeobecné povinnosti účastníků dlouhodobých soutěží družstev. 11

7       Článek - Náležitosti závodníků startujících v soutěžích jednotlivců i družstev. 12

8       Článek - Náležitosti družstev v soutěžích družstev. 15

9       Článek - Povinnosti pořádajícího oddílu/klubu – pořadatele. 15

10         Článek - Povinnosti hostujícího oddílu/klubu a hostujících závodníků. 17

11         Článek - Činovníci soutěže. 18

12         Článek – Rozhodčí 20

13         Článek - Pořad soutěže (turnaje) 23

14         Článek - Věkové kategorie. 26

15         Článek - Hmotnostní (váhové) kategorie. 28

16         Článek - Soutěžní systémy. 30

17         Článek - Utkání družstev. 32

18         Článek - Postup a sestup v mistrovských soutěžích. 34

19         Článek – Korespondence. 34

20         Článek - Námitky, protesty. 35

21         Článek - Pořádkové pokuty. 37

22         Článek - Náhrady soupeřům při nenastoupení družstva. 37

23         Článek - Vklady – startovné. 37

 

 

 


1      Článek – Základní ustanovení

1.1  Soutěžní řád zahrnuje sportovně technické, organizační a hospodářské směrnice platné pro vypisování, pořádání a řízení všech soutěží v judu organizovaných v rámci ČSJu na území ČR.

1.2  Předpisy a směrnice tohoto soutěžního řádu (dále SŘJ) jsou závazné pro všechny členy ČSJu, sportovce i účastníky a pro všechny orgány svazu juda.

1.3  Tento SŘJ vykládá, mění nebo doplňuje výhradně sportovně technická komise (STK) ČSJu, veškeré změny podléhají schválení Výkonného výboru ČSJu

1.4  Toto znění SŘJ nabývá platnosti 4.12.2013. Zároveň se jím ruší platnost všech ustanovení dřívějšího SŘJ a jeho doplňků.

1.5  Případné změny nebo doplňky tohoto SŘJ vstupují v platnost dnem, který vyhlásí VV ČSJu.

 


2      Článek - Organizace a řízení soutěží

Soutěž je sportovní utkání, při kterém:

 • Je vybírán poplatek
 • Je vyhlašován vítěz
 • Vítězové získávají diplom, medaili nebo cenu
 • Výsledky jsou zveřejňované
 • Utkání rozhodují  rozhodčí

  Splňuje-li utkání jednu z výše uvedených podmínek je považováno za soutěž a musí se řídit pravidly juda ČSJu, Soutěžním řádem ČSJu a jinými platnými předpisy. Každá soutěž musí být schvalována dle bodu 4.1 a 4.5 SŘ.

 

2.1   Členění soutěží

2.1.1      mistrovské soutěže

2.1.2      nemistrovské soutěže

2.1.3      soutěže Kata

2.2   Mistrovské soutěže

Mistrovské soutěže jsou soutěže pořádané o prvenství v rámci ČR a nižších regionálních stupňů. Podle způsobu uspořádání se dělí na soutěže dlouhodobé a jednorázové. Mistrovské soutěže mají primární funkci a podřizují se jim všechny ostatní soutěže.

 

2.3   Kategorie mistrovských soutěží

Mistrovské soutěže v judu jsou vypisovány v těchto kategoriích:

2.3.1      Jednotlivci muži v sedmi hmotnostních kategoriích a v kategorii absolutní - bez rozdílu hmotnosti dle článku 15.10

2.3.2      Družstva mužů. Družstvo je sedmičlenné, po jednom závodníku v každé  hmotnostní kategorii dle článku 15.10

2.3.3      Jednotlivkyně ženy v sedmi hmotnostních kategoriích a v kategorii absolutní - bez rozdílu hmotnosti dle článku 15.10

2.3.4      Družstva žen. Družstvo je sedmičlenné, po jedné závodnici v každé hmotnostní kategorii dle článku 15.10

2.3.5      Jednotlivci junioři v sedmi hmotnostních kategoriích dle článku 15.8

2.3.6      Jednotlivkyně juniorky v sedmi hmotnostních kategoriích dle článku 15.9

2.3.7      Jednotlivci dorostenci v osmi hmotnostních kategoriích dle článku 15.6

2.3.8      Družstva dorostenců. Družstvo je osmičlenné, po jednom závodníku v každé hmotnostní kategorii dle článku 15.6

2.3.9      Jednotlivkyně dorostenky v sedmi hmotnostních kategoriích dle článku 15.7

2.3.10   Družstva dorostenek. Družstvo je sedmičlenné, po jedné závodnici v každé hmotnostní kategorii dle článku 15.7

2.3.11   Jednotlivci starší žáci v deseti hmotnostních kategoriích dle článku 15.4

2.3.12   Družstva starších žáků. Družstvo je desetičlené, po jednom závodníku v každé hmotnostní kategorii dle článku 15.4

2.3.13   Jednotlivkyně starší žákyně v osmi hmotnostních kategoriích dle článku 15.5

2.3.14   Družstva starších žákyň. Družstvo je osmičlenné, po jedné závodnici v každé hmotnostní kategorii dle článku 15.5

2.3.15   Jednotlivci mladší žáci v deseti hmotnostních kategoriích dle článku 15.2.

2.3.16    Jednotlivkyně mladší žákyně v devíti hmotnostních kategoriích dle článku 15.3.

2.3.17   Jednotlivci mláďata chlapci a dívky v hmotnostních kategoriích dle čl. 15.1.

2.4   Názvy mistrovských soutěží, tituly

 

2.4.1      Celostátní mistrovské soutěže se označují jako "Mistrovství ČR" (nebo Mistrovství ČR - Extraliga apod.) Vítězové získávají titul "Mistr ČR" s uvedením kategorie pro příslušný rok.
V případě uspořádání mistrovství ČR s mezinárodní účastí získává titul "Mistr ČR" český sportovec s nejlepším umístěním. Není-li toto umístění s ohledem na soutěžní systém jednoznačné, musí závodníci s umístěním na shodných nejlepších místech vybojovat nový rozhodující zápas, který rozhodne o titulu i dalším pořadí. Zahraniční sportovci mohou získat (pokud je to uvedeno v rozpise soutěže) titul "Mezinárodní mistr ČR". U věkových kategorií mladší žák, mladší žákyně, starší žák, starší žákyně se celostátní mistrovská soutěž označuje jako „Přebor ČR“. Vítězové jednotlivci a družstva získávají titul „Přeborník ČR“ pro příslušný rok.

2.4.2      Mistrovské soutěže nižšího územního rozsahu než celostátní se označují jako „Přebor“ s udáním rozsahu kategorie (např. Přebor …….. kraje starších žáků) pro příslušný rok.

2.4.3      U věkových kategorií  mláďata je „Přebor kraje“ nejvyšší mistrovskou soutěží pro příslušný rok.

2.4.4      Titul "Mistr" nebo „Přeborník“ může být udělen pouze v mistrovských soutěžích, kde v příslušné kategorii startovali nejméně dva závodníci ze dvou oddílů/klubů (TJ). Utkání jsou pak vedena systémem na dvě vítězství.

2.5   Diplomy, medaile

2.5.1      Sportovci, kteří jako jednotlivci získali tituly uvedené v článcích 2.3, obdrží mistrovský nebo přebornický diplom a v mistrovství ČR (v přeboru ČR) ještě medaili.

2.5.2      Sportovci, kteří se v soutěžích jednotlivců dle článků 2.3 umístili na 2. a 3.místě, obdrží diplom a v mistrovství ČR (v přeboru ČR) ještě medaili.

2.5.3      Vítězné družstvo, které získalo titul dle článků 2.3, obdrží diplom a v mistrovství ČR (v přeboru ČR) ještě medaili. Diplom a medaili obdrží družstvo, trenér družstva a závodníci v počtu o jeden vyšším, než je předepsaný počet hmotnostních kategorií.

2.5.4      Členové družstev, která se v soutěži dle článků 2.3 umístila na 2. a 3. místě, obdrží diplom a v mistrovství ČR ještě medaili. Diplom a medaili obdrží družstvo, trenér družstva a závodníci v počtu o jeden vyšším, než je předepsaný počet hmotnostních kategorií.

2.6   Nemistrovské soutěže

2.6.1      kvalifikační soutěže

2.6.2      ostatní soutěže – Velké ceny, Memoriály apod.

2.6.3      resortní mistrovství (vysokých škol, ozbrojených složek apod.)

2.6.4      přátelská mezi oddílová soutěž

2.7   Pořádání nemistrovských soutěží

Nemistrovské soutěže musí být vypisovány v hmotnostních a věkových kategoriích shodných s ustanovením SŘJ a jeho dodatky.

Soutěže podléhají schvalovacímu procesu dle bodů 4.1 a 4.5 SŘ.

2.8   Soutěže KATA

Organizace soutěží KATA podléhá kolegiu DANů ČSJu

2.9   Řídící orgány

2.9.1      Mistrovské soutěže v judu řídí svaz juda příslušného územního orgánu prostřednictvím své STK.

2.9.2      Nemistrovské soutěže v judu řídí a organizačně zajišťuje z pověření svazu juda pořádající oddíl/klub juda.

2.9.3      Kvalifikační soutěže řídí Český svaz juda prostřednictvím své STK.

2.9.4      Mezinárodní soutěže řídí a organizačně zajišťují ve spolupráci s oddíly/kluby juda svazové orgány juda. Klubové soutěže s mezinárodní účastí řídí a organizují oddíly/kluby juda v souladu s ustanovením v článku 4.

2.10 Náležitosti soutěží juda

Technické a organizační náležitosti všech soutěží juda jsou pro daný rok specifikovány v Rozpisu mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží

 

3      Článek - Plánování soutěží

3.1   Metodika plánování

            Soutěže v judu se plánují ve shodě s kalendářním rokem. Metodika plánování vychází z termínu mezinárodních a mistrovských soutěží EJU. Podle kalendářního plánu soutěží EJU zpracuje své plány soutěží ČSJu. V návaznosti na celostátní plán soutěží zpracují svůj plán svazy juda nižších územních orgánů.

3.2   Sportovní kalendáře

            Ke včasnému a kvalitnímu zajištění soutěží připraví a vydají STK svazů juda všech stupňů tyto kalendáře soutěží:

3.2.1      Celostátní sportovní kalendář juda připraví a vydá STK ČSJu v nejbližším možném termínu, přičemž jeho pracovní návrh předem projedná a koordinuje se záměry vedení RD ČR. Sportovní kalendář obsahuje termínový plán soutěží všech kategorií, které jsou zařazeny svým významem do celostátního sportovního kalendáře, včetně mezinárodních. Jsou zde uvedeny i termíny kvalifikačních soutěží pro celostátní mistrovské soutěže, na které se vypracovávají startovní listiny.

3.2.2      Sportovní kalendáře juda nižších územních orgánů vydají STK po schválení sportovního kalendáře ČSJu. Obsahují kromě soutěží plánovaných na území svazu též všechny soutěže juda uvedené v článku 2.2 a 2.6.1 až 2.6.3, které jsou pořádány na území svazu.

3.2.3      Celostátní sportovní kalendář a krajské sportovní kalendáře juda budou uveřejněny na internetových stránkách ČSJu.

3.2.4      V případě změny sportovního kalendáře, a to jen v nezbytně nutných případech, budou nové verze sportovního kalendáře postupně očíslovány

 

 

4      Článek - Schvalování soutěží v judu

4.1   Uspořádání soutěží v judu

Podléhá sportovně technickému schvalování, které provádí příslušný svaz juda. Za schválené se považují všechny mistrovské soutěže zařazené do sportovních kalendářů juda všech stupňů.

4.2   Sportovně technické schválení soutěží

Schválení soutěží juda přísluší dle rozsahu jejich uspořádání:

-      ČSJu u všech soutěží uvedených ve sportovním kalendáři ČSJu (v případě potřeby i soutěží v působnosti nižších územních orgánů).

-      Svazům juda nižších územních orgánů u všech soutěží v působnosti těchto svazů.

4.3   Neschválené soutěže

Soutěže neschválené dle článku 4.2 se považují za neoprávněně pořádané a příslušný svaz juda může uložit pořadateli pořádkovou pokutu, případně jej potrestat disciplinárně.

4.4   Povinnosti pořadatele

Pořadatel kterékoliv nemistrovské soutěže (zařazené i nezařazené do sportovního kalendáře soutěží) je povinen vypracovat řádný rozpis soutěže a předložit jej ke schválení příslušnému svazu juda. Rozpis předloží ve dvou stejnopisech nebo v elektronické podobě nejpozději 5 týdnů před termínem konání soutěže, pokud to není STK příslušného svazu stanoveno jinak.

4.5   Rozpisy soutěže

4.5.1      Schvalující orgán se k zaslanému rozpisu vyjádří do 7 dnů od doručení. V případě schválení opatří rozpis schvalovací doložkou a jeden stejnopis pořadateli vrátí. Schvalovací doložka obsahuje datum schválení, označení svazu a podpis oprávněného pracovníka (může být nahrazeno elektronickým podpisem).

4.5.2      Rozpis soutěže podléhající schválení může být vydán pouze se schvalovací doložkou (článek 4.5.1). Soutěž, jejíž rozpis schvalovací doložku neobsahuje, se pokládá v souladu s článkem 4.5.1 za soutěž neschválenou.

4.5.3      Rozpisy mistrovských soutěží nepodléhající dle článku 4.1 schválení, musí být zaslány na vědomí STK nejblíže vyššího svazu juda.

4.6   Rozpis každé soutěže musí obsahovat:

a)    Záhlaví s úplným názvem a adresou (včetně PSČ, čísla telefonu a faxu) organizace, která soutěž vypisuje.

b)    Plný název soutěže

c)     Všeobecná ustanovení:

-          úplný název pořadatele a jeho adresa (včetně PSČ, čísla telefonu, faxu a E-mail)

-          datum konání

-          místo konání, včetně adresy sportovní haly, příp. způsob dopravy MHD

-          vedoucí činovníci:

-          jméno a elektronická adresa ředitele soutěže

-          jméno a elektronická adresa sportovního ředitele soutěže

-          jméno a elektronická adresa hlavního rozhodčího (příp. i instruktora)

-          způsob a termín podání přihlášky

-          údaje o ubytování

-          hospodářské údaje

-          místo, kde lze získat informace

 

d)    Technické ustanovení:

-          sportovně technická specifikace kategorie soutěže

-          kdo startuje (případně postupový klíč)

-          podmínky účasti

-          u postupových soutěží podmínky o postupu a sestupu

-          ceny a tituly

-          podrobný časový pořad soutěže

 

e)    Nutné náležitosti:

-          jména a funkce činovníků složky vydávající rozpis

-          datum vydání

-          schvalovací doložka dle článku 4.5.1


5      Článek - Postup při zajišťování soutěží

5.1   Zajišťování mistrovských soutěží jednotlivců

5.1.1      STK řídícího svazu juda zašle po vydání schváleného kalendáře soutěží pro následující rok  předem určenému pořadateli pověřovací dopis, jímž si současně vyžádá data nutná pro vydání rozpisu soutěže.

5.1.2      Na začátku kalendářního roku vydá STK ČSJU „ Rozpis mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží pro příslušný rok. Tento rozpis musí obsahovat:

-          Ustanovení pro všechny mistrovské soutěže

-          Ustanovení pro soutěže jednotlivců

-          Základní údaje k soutěžím jednotlivců

-          Ustanovení pro dlouhodobé soutěže družstev

-          Ustanovení pro jednorázové soutěže družstev

-          Informační údaje k jednorázovým soutěžím družstev

-          Ustanovení pro kvalifikační soutěže

-          Další body dle uvážení STK (např. termíny přihlášek, adresáře, kalendář soutěží ČSJu    apod.)

-          Uvedený rozpis v plném znění zveřejní STK na internetových stránkách ČSJu.

-          Detailní informace k soutěžím dle čl. 4.6 budou nejpozději 30 dním před konáním soutěže zveřejněny na internetových stránkách ČSJu.

5.1.3      Za splnění všech povinností pořadatele dle ustanovení 9 odpovídá ředitel soutěže.

5.1.4      Za delegaci rozhodčích odpovídá komise rozhodčích řídícího svazu juda.

5.1.5      Pokud to systém financování vyžaduje, pracovník řídícího svazu juda předem včas zašle pořadateli údaje plánovaného rozpočtu soutěže, objednávky, hospodářské pokyny a zálohu na výplatu náležitostí.

5.1.6      Je-li soutěž dotována diplomy a medailemi, zašle je pracovník řídícího svazu pořadateli soutěže (doručeny musejí být nejpozději v den zahájení soutěže).

5.2   Zajišťování dlouhodobých mistrovských soutěží družstev

5.2.1      STK řídícího svazu juda vydá jeden měsíc před termínem losování rozpis soutěže obsahující termíny jednotlivých turnajů a termín i místo losování. Přílohou rozpisu je přihláška k soutěži dle článku 6.2.

5.2.2      Oddíly/kluby účastnických družstev zašlou ve stanoveném termínu na STK řídícího svazu juda přihlášku vyplněnou dle článku 6.2.

5.2.3      Na rozlosování soutěže mohou oddíly/kluby vyslat zplnomocněného zástupce. Pokud oddíl/klub zástupce nevyšle, zastupuje jej při losování člen STK. Vylosovaná čísla určují dle systému soutěže pořadí utkání. Podobným způsobem je i losováno pořadatelství (pokud se oddíly/kluby nedohodnou samy) jednotlivých turnajů. STK má právo určit pořadatelství turnajů s ohledem na technické a ekonomické okolnosti.

5.2.4      STK vydá výsledky rozlosování na internetových stránkách ČSJu.

5.2.5      Pořadatelé jednotlivých turnajů plní bez dalšího vyzvání povinnosti dle ustanovení čl. 9.

5.3   Zajišťování nemistrovských soutěží

            Probíhá analogicky jako zajišťování soutěží mistrovských s odchylkami, které vyplývají za změněných podmínek řízení (viz článek 2.3) a z podmínek financování.

 


6      Článek - Všeobecné povinnosti účastníků dlouhodobých soutěží družstev

6.1   Povinnosti družstva přihlášeného do dlouhodobé soutěže

Družstvo přihlášené do dlouhodobé soutěže družstev v judu musí splňovat všechny podmínky rozpisu příslušné soutěže.

6.2   Přihlášky

Účast družstva je podmíněna zasláním písemné přihlášky na předepsaném formuláři v termínu příslušného rozpisu soutěže. Přihláška musí obsahovat prohlášení, že oddíl/klub je seznámen s rozpisem soutěže, že je technicky i finančně pro účast v soutěži zajištěn, že soutěž dokončí a je si vědom, že porušením ustanovení SŘJ nebo rozpisu soutěže se vystavuje disciplinárnímu i finančnímu postihu nebo vyloučení ze soutěže. Přihláška musí být podepsána odpovědnými činovníky výboru oddílu/klubu a opatřena příslušným razítkem. Společně s přihláškou je třeba uvést jméno, kvalifikaci a adresu trenéra družstva a uvést adresu (včetně PSČ, čísla telefonu, faxu a E-mail), na niž má být zasílána korespondence týkající se uvedené soutěže.

6.3   Soupisky družstva

Oddíly Extraligy, I.ligy mužů a Dorostenecké ligy (v případě rozšíření i další kategorie) jsou povinny zaslat v termínu uvedeném rozpisem STK řídícího svazu řádně vyplněnou soupisku (viz příloha č.1) základní sestavy družstva. Z důvodu zamezení startu v nižší soutěži družstev vyznačí STK v Centrální evidenci ČSJu a v evidenci startů "příslušnost k soupisce" jejich ligovou příslušnost na patřičný rok.

6.4   Hodnocení soutěže

Do 14 dnů po skončení dlouhodobé soutěže mohou oddíly/kluby zaslat STK řídícího svazu juda zprávu a hodnocení uplynulého ročníku dlouhodobé soutěže.

6.5   Pořadatelství turnaje

Oddíl/klub, jemuž bylo svěřeno nebo určeno pořadatelství turnaje, je povinen tento turnaj v předepsaném termínu uspořádat. Při organizaci turnaje není vázán místem uspořádání.

 

7      Článek - Náležitosti závodníků startujících v soutěžích jednotlivců i družstev

7.1   Identifikace na soutěži

Závodník je povinen prokázat se pověřenému rozhodčímu soutěže platným průkazem juda nebo platnou evidenční kartou mláděte + Evidenční kartou ČSJu + dokladem o zdravotní způsobilosti.

 Závodník se může rovněž prokázat Evidenční kartou ČSJu dle bodu 7.1.3. SŘ + dokladem o zdravotní způsobilosti

 

7.1.1      Průkaz juda je platný, je-li řádně a čitelně vyplněn v těchto rubrikách:

-          razítko ČSJu

-          kdy a kým vydán

-          jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště

-          technický stupeň KYU/DAN

-          klubová příslušnost ( název oddílu, datum, razítko a podpis )

-          platné potvrzení o zdravotní způsobilosti sportovce ( viz čl. 7.4 )

-          opatřen fotografií přeraženou razítkem mateřského oddílu/klubu

-          obsahuje Evidenční kartu ČSJu obsahující povinné údaje dle Směrnice o centrální evidenci ČSJu.

7.1.2      Evidenční karta mláděte je platná, je-li řádně a čitelně vyplněna v těchto rubrikách:

-          razítko ČSJu

-          kdy a kým vydán

-          jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště

-          technický stupeň KYU

-          klubová příslušnost ( název oddílu, datum, razítko a podpis )

-          platné potvrzení o zdravotní způsobilosti sportovce ( viz čl. 7.4 )

-          opatřena fotografií přeraženou razítkem mateřského oddílu/klubu

-          obsahuje Evidenční kartu ČSJu obsahující povinné údaje dle Směrnice o centrální evidenci ČSJu.

7.1.3      Evidenční karta ČSJu nahrazuje Průkaz juda nebo Evidenční kartu mláděte, splňuje-li tyto podmínky:

-          je vytištěna v takové kvalitě a formátu, aby byly všechny údaje čitelné a identifikovatelné

-          není mechanicky poškozená a je úplná

-          Mimo povinné údaje obsahuje:

 • fotografii identifikující člena v barevném provedení
 • platné údaje technické vyspělosti člena KYU nebo DAN
 • údaje o hostování - pokud je uděleno
 • platné údaje o dosažené kvalifikaci (trenér, rozhodčí, zk. komisař)
 • údaj o uhrazeném členském poplatku za daný rok a jeho výši

-          potvrzení o lékařské způsobilosti člena - lékařská prohlídka (pokud nestanoví interní předpisy ČSJu jinak). Způsob prokázání lékařské prohlídky stanoví Rozpis mistrovských soutěží pro daný rok

-          V případě změny povinných a výše uvedených údajů se EK stává neplatnou a je třeba vytisknout novou, s aktuálními údaji

 

7.2   Prokázání technické vyspělosti

Závodník je povinen prokázat se potvrzením v Evidenční kartě ČSJu, že je nositelem nejméně 6/5 KYU. Pokud je uvedeno v rozpise soutěže vyšší KYU, je třeba toto respektovat.

7.2.1      Potvrzení o udělení stupně technické vyspělosti je platné, pokud je zapsáno v Centrální evidenci ČSJu. Záznam o udělení stupně technické vyspělosti může být doplňkově zapsán v Průkazu juda nebo evidenční kartě mláděte.

7.3   Nesplnění podmínek

Závodník, který se nemůže prokázat platnou evidenční kartou, platným průkazem judo, mláďat nebo Evidenční kartou ČSJu (dle podmínek čl. 7.1.3), nesmí být připuštěn k soutěži (pokud je to technicky možné, může výjimku po kontrole řádně vyplněných údajů v Centrální evidenci ČSJu, splňujících podmínky pro platnou Evidenční kartu nahrazující průkaz juda nebo Evidenční kartu mláděte, udělit hlavní rozhodčí nebo sportovní ředitel soutěže. Za tuto kontrolu může být ČSJu účtován manipulační poplatek).  Platí pro soutěž jednotlivců i družstev.

7.4   Kontrola zdravotní způsobilosti závodníka

7.4.1      Zdravotní způsobilost závodníka je vyznačena v průkazu judo, v evidenční kartě mláděte, na zadní straně Evidenční karty ČSJu, na formuláři pro potvrzení zdravotní způsobilosti nebo na libovolném formuláři (pokud tento formulář splňuje ustanovení o lékařské způsobilosti).

7.4.2      Potvrzení o zdravotní způsobilosti sportovce a způsob jeho vystavení musí být v souladu s vyšší právní normou, která se na tuto oblast vztahuje. Výklad platné právní normy bude publikován v Rozpisu mistrovských soutěží a kvalifikačních turnajů pro daný rok­

7.5   Start mláďat v soutěžích juda

Chlapci a děvčata, kteří nedovrší v běžném kalendářním roce 7 let, se nemohou účastnit mistrovských a nemistrovských soutěží juda v rámci ČSJu.

Chlapci a děvčata nesmí poprvé startovat na žádné soutěži dříve, než po roční přípravě. Potvrzení zahájení sportovní přípravy určuje datum zapsání závodníka do Centrální evidence členů ČSJu.

7.6   Povinnosti závodníka

7.6.1      Závodník je povinen se dle rozhodnutí hlavního rozhodčího, sportovního ředitele nebo jiného k tomu oprávněného orgánu podrobit antidopingové kontrole.

7.6.2      Závodník je povinen dostavit se dle pokynů hlavního rozhodčího včas k vážení a vážení ukončit v době stanovené rozpisem.

7.6.3      Závodník je povinen po celou dobu soutěže (včetně cesty na soutěž a ze soutěže) zachovávat obecně platná pravidla slušného chování a sportovního vystupování.

7.6.4      Závodníci i ostatní účastníci soutěže jsou po celou její dobu povinni zachovat obecně platná pravidla slušného chování a jsou povinni dbát pokynů ředitele soutěže, sportovního ředitele soutěže a hlavního rozhodčího.

7.7   Sportovec může startovat

a)  Za svůj mateřský oddíl/klub, pokud nemá uděleno hostování do jiného oddílu nebo pokud netrvá kmenová příslušnost k družstvu jiného oddílu/klubu.

b)  Za družstvo toho oddílu/klubu - odlišné od mateřského - do něhož má uděleno platné hostování, pokud tomu nebrání kmenová příslušnost ke družstvu stejného oddílu/klubu zařazeného v soutěži stejné nebo vyšší územní úrovně.

c)  Za družstvo toho oddílu/klubu, k němuž trvá získaná kmenová příslušnost, pokud má současně i platné hostování.

7.8   Start cizích státních příslušníků v soutěžích juda

7.8.1      Cizí státní příslušník může plnoprávně startovat v nemistrovských soutěžích juda, prokáže-li se platným pasem.

7.8.2      V dlouhodobých soutěžích družstev musí zahraniční závodník zažádat STK povolení ke startu. Oddíl/klub musí uhradit řídícímu svazu příspěvek ve výši stanovené ekonomickou směrnicí ČSJu na každý kalendářní rok, ve kterém chce cizí státní příslušník startovat. Závodník startující v dlouhodobých soutěžích družstev může startovat, prokáže-li se platným cestovním pasem (nebo občanským průkazem) a potvrzením ČSJu se souhlasem ke startu na základě zaplacení poplatku.

7.8.3      Cizímu státnímu příslušníku se uznává stupeň technické vyspělosti udělený zahraničním svazem juda, je-li tento svaz členem mezinárodní federace juda (IJF).

7.8.4      V dlouhodobých mistrovských soutěžích družstev a v soutěži I.ligy mužů mohou být na soupisce družstva pro vážení maximálně dva závodníci, kteří nejsou občany ČR nebo nesplňují podmínky dle bodu 7.8.6 SŘ. Tito závodníci musí splňovat ostatní ustanovení SŘJ a rozpisu dané soutěže.

7.8.5      V jednorázových mistrovských soutěžích družstev nesmí cizí státní příslušníci startovat, pokud nesplňují podmínky dle bodu 7.8.6 SŘ.

7.8.6      Na mistrovských soutěžích jednotlivců a jednorázových soutěžích družstev mohou startovat cizí státní příslušníci při  splnění všech těchto podmínek:

a)    Mají trvalý pobyt v ČR

b)    Vlastní cizinecký pas vydaný v ČR (platí od dorostenecké kategorie výše)

c)     Mají platný průkaz juda nebo platnou Evidenční kartu ČSJu

Za ověření správnosti uvedených bodů zodpovídá oddíl/klub, který průkaz judo vydává. Adresa trvalého pobytu a číslo pasu budou zaznamenány v průkazu judo v jiných záznamech. V centrální evidenci ČSJu v kolonce „Poznámka“. Člen komise rozhodčích a komise STK je oprávněn požadovat předložení potvrzení o udělení trvalého pobytu a cizineckého pasu.


8      Článek - Náležitosti družstev v soutěžích družstev

8.1   Vedoucí družstva

Každé družstvo musí mít na soupisce pro danou soutěž uvedenu osobu, která přebírá odpovědnost za plnění povinností vedoucího družstva a má právo jménem družstva vystupovat a jednat. Pokud vedoucí družstva není uveden, přebírá jeho funkci trenér, pokud není uveden ani trenér, přebírá tuto funkci kapitán družstva.

8.2   Povinnosti vedoucího družstva

8.2.1      V soutěžích družstev musí být současně uvedeni na soupisce družstva vedoucí a trenér. Na požádání sportovního ředitele soutěže nebo hlavního rozhodčího se musí trenér prokázat platným průkazem juda nebo Evidenční kartou ČSJu. Při nesplnění této podmínky nemůže trenér na soutěži svou funkci vykonávat.

8.2.2      Předložit hlavnímu rozhodčímu v době zápisu soupisku družstva (viz příloha č. 1) závodníků schopných startu. Soupiska musí být vyplněna ve všech kolonkách.

8.2.3      Současně se soupiskou předloží vedoucí družstva doklady dle článků 7.1.1 a 7.1.3 všech závodníků uvedených na soupisce.

8.2.4      Dle pokynů hlavního rozhodčího nebo jiného jím pověřeného pracovníka předloží sestavu družstva s uvedením závodníků v pořadí hmotnostních kategorií.

8.2.5      Odpovídá za kázeň a pořádek po dobu celé soutěže (turnaje) včetně cesty, ubytování, apod.

8.3   Práva vedoucího družstva

8.3.1      Jménem družstva vystupovat a podávat námitky a protesty.

8.3.2      Spolu s trenérem uvedeným na soupisce být přítomen zápisu, vážení a losování soutěže v souladu s dispozicemi sportovního ředitele soutěže a hlavního rozhodčího.

8.3.3      Spolu s trenérem uvedeným na soupisce nahlížet (se svolením sportovního ředitele nebo hlavního rozhodčího) do soutěžích tabulek a vyžadovat informace o průběhu soutěže.

 

9      Článek - Povinnosti pořádajícího oddílu/klubu – pořadatele

9.1   Pořadatelem soutěže

Pořadatelem soutěže (turnaje) je oddíl/klub, který převzal uspořádání soutěže na základě svého požadavku, vylosování nebo byl jinak uspořádáním soutěže pověřen.

9.2   Volba místa turnaje

Pořadatel má volbu místa turnaje (soutěže) a to i v místě, které není jeho sídlem.

9.3   Povinnosti pořadatele

9.3.1      Připravit zápasiště dle pravidel juda včetně celého zázemí, tj. stolové zařízení, ukazatele skóre, zvukové zařízení, terčíky pro rozhodčí, šerpy na tatami, židle pro pomezní rozhodčí a další potřebné pomůcky.

9.3.2      Zajistit vhodný sál, rozhlasové zařízení v sále a pro udržení pořádku v prostoru zápasiště i hlediště zajistit pořádkovou službu. Chce-li pořadatel organizovat soutěž s více tatami v oddělených prostorách, musí to u mistrovských soutěží (i družstev) schválit STK řídícího svazu.

9.3.3      Zajistit vhodný prostor pro vážení a váhu s citlivostí minimálně 0,1 kg. Nášlapná mechanická váha není přípustná.

9.3.4      Zajistit lékařskou nebo zdravotnickou službu po celou dobu konání soutěže.

9.3.5      Dle rozpisu soutěže zajistit noclehy pro delegované rozhodčí a funkcionáře a pro hostující družstva a závodníky.

9.3.6      Zajistit pro každé zápasiště časoměřiče a obsluhu ukazatele skóre s odpovídající kvalifikací.

9.3.7      Připravit v dostatečném množství soutěžní a jiné formuláře pro zajištění chodu soutěže (soutěžní tabulky, apod.)

9.3.8      Zajistit vhodný počet šaten pro závodníky.

9.3.9      Pro sbor rozhodčích zajistit šatnu a vymezit v blízkosti stolku rozhodčích prostor vhodný pro sezení rozhodčích.

9.3.10   Zajistit osobu pro včasné vypsání diplomů, pokud jsou udělovány.

9.3.11   Pokud to není stanoveno rozpisem soutěže, oznámit STK řídícího svazu a jeho komisi rozhodčích,  jakož i účastníkům soutěže přesnou adresu konání soutěže, počet tatami, přesný časový pořad soutěže. Toto sdělení je pořadatel povinen zaslat nejpozději 20 dnů  před konáním soutěže.

9.3.12   Zajistit řádnou a přiměřenou propagaci soutěže.

9.3.13   Zajistit neprodlené odeslání zápisu soutěže (pokud sportovní ředitel soutěže nerozhodne jinak)  včetně zprávy hlavního rozhodčího na adresu sekretariátu řídícího svazu juda.

9.3.14   Zajistit výplatu náležitostí rozhodčím, delegovaným funkcionářům a závodníkům, pokud tak stanoví rozpis soutěže.

9.3.15   Zajistit dle rozpisu soutěže nebo smlouvy s ČSJu další technické nebo organizační zabezpečení.

9.4   Zanedbání nebo porušení některé z povinností pořadatele

Zanedbání nebo porušení některé z povinností pořadatele se trestá administrativní pořádkovou pokutou, sportovně technickými opatřeními nebo i disciplinárně.

 

10  Článek - Povinnosti vysílajícího oddílu/klubu a hostujících závodníků

10.1 Vysílající složka (oddíl/klub) nebo závodníci jednotlivci jsou povinni

10.1.1   Dostavit se včas k soutěži dle údajů rozpisu soutěže nebo dle informací podle ustanovení článku 9.3.11.

10.1.2   V soutěžích družstev setrvat na místě soutěže až do jejího ukončení a vyhlášení výsledků. Výjimku může povolit sportovní ředitel soutěže nebo hlavní rozhodčí.

10.1.3   V dlouhodobých soutěžích, u nichž termíny a místo konání jsou dány rozpisem (dodatkem), je hostující oddíl/klub povinen potvrdit pořadateli soutěže nejméně 10 dnů předem svou účast a sdělit požadavky na noclehy.

10.1.4   V soutěžích jednotlivců vysílající složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva. Vedoucí družstva musí být starší 18-ti let. V případě potřeby sdělí vedoucí družstva své jméno hlavnímu rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo řediteli soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí vedoucí družstva soutěž opustit ustanoví nového vedoucího družstva.

Vedoucím družstva je povinen:

 • Dbát na kázeň a pořádek členů hostujícího oddílu/klubu.
 • Vyplnit startovní lístky nebo jiné požadované doklady řádně a včas tak, aby mohly být spolu s platnými doklady závodníků předány ke kontrole pověřenému rozhodčímu.
 • Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto soutěžního řádu, pravidel juda, disciplinárního řádu, rozpisů soutěží a dalších směrnic a pokynů vydaných řídícími orgány a řídícím orgánem soutěže.
 • Před soutěží, v průběhu i po její skončení respektovat pokyny rozhodčího, sportovního ředitele a zástupce pořadatele.
 • Chovat se v prostorách konání soutěže ukázněně
 • Na žádost rozhodčího nebo sportovního ředitele soutěže prokázat svou totožnost.
 • Vedoucím družstva má právo:
 • Jménem družstva vystupovat a podávat námitky a protesty.
 • Být přítomen zápisu, vážení a losování soutěže v souladu s dispozicemi sportovního ředitele soutěže a hlavního rozhodčího.
 • Nahlížet (se svolením sportovního ředitele nebo hlavního rozhodčího) do soutěžích tabulek a vyžadovat informace o průběhu soutěže.

10.2 Neomluvená neúčast     

V mistrovských soutěžích, kde jmenovitá účast družstev je dána rozpisem (startovní listinou) nebo pevným postupovým klíčem, je každá neomluvená neúčast považována za nedisciplinovanost a narušování regulérnosti soutěže a je trestána disciplinárně. Umožňuje-li to Rozpis mistrovské soutěže a kvalifikačních soutěží pro daný rok, musí omluva splňovat tyto podmínky:

10.2.1   Za omluvenou se považuje neúčast tehdy, zaslal-li účastník včas písemnou omluvu doloženou patřičnými doklady.

10.2.2   Za doklad k omluvě se považuje:

-          potvrzení o pracovní neschopnosti nebo potvrzení lékaře o neschopnosti startu v době konání soutěže

-          doklad o jiné překážce

10.2.3   Za včasné odeslání omluvy se považuje písemné oznámení doložené příslušným dokladem, které je odesláno 10 dnů před konáním soutěže. Není-li možno tuto podmínku splnit, považuje se za omluvu oznámení zaslané nejpozději 1 den po vzniku překážky.

 

11  Článek - Činovníci soutěže

Nezbytnou součástí organizačního zajištění soutěží je sbor dobrovolných činovníků.

11.1 Ředitel soutěže

       Je odpovědný za organizační uspořádání soutěže. Jako příslušník pořádající složky je odpovědný za organizaci soutěže vůči řídícímu svazu, sboru rozhodčích i účastníkům soutěže. S dostatečným časovým předstihem zajišťuje své povinnosti viz. ustanovení článku 9. Při soutěži spolupracuje se sportovním ředitelem soutěže, s hlavním rozhodčím a instruktorem. Řediteli soutěže je podřízena pořadatelská služba.

11.2 Sportovní ředitel soutěže (SŘS)

       Na významné soutěže deleguje řídící svaz prostřednictvím své STK sportovního ředitele. Není-li na soutěž delegován nebo nedostaví-li se, přebírá jeho práva a povinnosti hlavní rozhodčí. SŘS je členem sboru rozhodčích.

11.2.1   SŘS řídí soutěž po stránce sportovně technické. Je odpovědný za její celkový chod. Za organizační chod soutěže však odpovědnost nenese. SŘS má právo nepovolit soutěž nebo ji přerušit či ukončit, vybočují-li technické, zdravotní nebo jiné podmínky a okolnosti z rámce regulérnosti.

11.2.2     Povinnosti sportovního ředitele soutěže:

a)    Provést rozlosování soutěže.

b)   Určovat a upravovat celkový pořad soutěže v rámci rozpisu, určovat pořadí zápasů a průběh celé soutěže.

c)    Odpovídat za řádné vedení soutěžních tabulek a sledovat jejich správné vedení zapisovatelem.

d)    Po skončení soutěže vyhlásit celkové výsledky.

e)    Převzít námitky (protesty) podané podle ustanovení článku 20.3.1 a projednat je ve sboru rozhodčích ve smyslu ustanovení článku 20.5.1.

f)     Po skončení soutěže zajistit odeslání (pořadatelem apod.) úplné dokumentace (kompletní soutěžní tabulky, rozpis soutěže, soupisky, prohlášení, námitky, protesty, apod.) na STK řídícího svazu juda společně se zprávou hlavního rozhodčího. Byla-li podána námitka, přiloží její písemný text a písemné rozhodnutí sboru rozhodčích k této námitce.

g)    Odebrání průkazu nebo Evidenční karty ČSJu:

 • SŘS může odebrat Evidenční kartu ČSJu nebo průkaz juda závodníkovi nebo funkcionáři, který se v průběhu soutěže nebo v souvislosti s ní dopustil provinění evidentně podléhajícímu disciplinárnímu řízení. Odebraný průkaz nebo Evidenční kartu ČSJu musí SŘS zaslat s dokumentací soutěže na STK řídícího svazu a podrobně uvést důvody odebrání jako podklad pro zahájení disciplinárního řízení. Závodník nebo činovník, jemuž byl takto průkaz juda nebo Evidenční karta ČSJu odebrána, má od odebrání průkazu nebo Evidenční karty ČSJu zastavenu činnost nebo výkon funkce. Zastavení činnosti bude zaznamenáno do Centrální evidence ČSJu. Právo odebrat průkaz nebo Evidenční kartu ČSJu má též hlavní rozhodčí za provinění na zápasišti a ve vyhrazeném prostoru okolo zápasiště. V případě startu závodníka s odebraným dokladem a pozastavenou činností se jedná o neoprávněný start.

11.3 Rozhodčí soutěže

       Rozhodčí a instruktor jsou delegovanými orgány řídícího svazu juda. Jejich práva a povinnosti určuje ustanovení čl. 12.

11.4 Časoměřiči, zapisovatel a obsluha registrátorů

       Deleguje je pořadatel nebo KR KSJu dle místa pořádání soutěže v počtu nezbytném pro plynulý průběh soutěže. Tyto funkce může vykonávat:

a)    u mezinárodních soutěží rozhodčí minimálně III.třídy

b)    u mistrovských soutěží a  kvalifikačních soutěží osoby starší 15 let, které jsou prokazatelně obeznámeny s pravidly juda.     V tomto případě však musí být zajištěn dohled rozhodčího  minimálně III.třídy.   

c)     u ostatních soutěží osoby starší 14 let, které jsou prokazatelně obeznámeny s pravidly juda. V tomto případě však musí být zajištěn dohled rozhodčího  minimálně III.třídy.

    Činovníci dle odstavce a) a odstavce b) jsou součástí sboru rozhodčích dané soutěže a řídí se v průběhu soutěže pokyny hlavního rozhodčího, případně instruktora.

    Činovníci dle odstavce c) se řídí v průběhu soutěže pokyny hlavního rozhodčího, případně instruktora, nejsou však součástí sboru rozhodčích.

11.5 Lékař a zdravotnická služba na soutěži

       Lékaře nebo zdravotnickou službu na soutěž zajišťuje pořádající oddíl/klub juda. Výprava každého oddílu/klubu má právo na soutěž vyslat svého lékaře, který musí být uveden na soupisce pro příslušnou soutěž (turnaj). Jeho práva vymezují pravidla juda.

11.5.1   Lékař má právo nepřipustit závodníka ke startu ze zdravotních důvodů. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání a rozhodčí je povinen závodníka ze soupisu startujících vyškrtnout ještě před losováním.

11.5.2   Lékař nebo zdravotnická služba musí být na soutěži přítomen(a) po celou dobu jejího průběhu. Na pokyn rozhodčího v zápasišti posuzuje vzniklá zranění a podle povahy zranění má právo zakázat zraněnému pokračovat v zápase. Své rozhodnutí sdělí rozhodčímu v zápasišti. Proti rozhodnutí lékaře není odvolání a rozhodčí v zápasišti je povinen zápas ukončit.

11.5.3   Je-li místo lékaře při soutěži pouze delegovaný zdravotník, požívá práv lékaře kromě práva zákazu startu nebo práva zákazu pokračovat v zápase.

11.5.4   Není-li při zahájení soutěže přítomen lékař nebo zdravotnická služba, nesmí být soutěž zahájena.

11.6 Zapisovatel

Je pomocný technický spolupracovník sportovního ředitele soutěže a hlavního rozhodčího a je jim podřízen. Musí mít příslušné odborné znalosti. Jeho stanoviště je umístěno u stolku rozhodčích. Sleduje průběh soutěže a zapisuje dosažené výsledky do soutěžních tabulek.

11.7 Hlasatel

Je spolupracovníkem ředitele soutěže, sportovního ředitele soutěže i hlavního rozhodčího. Má mít odborné znalosti. Je podřízen hlavním činovníkům soutěže (řediteli soutěže, sportovnímu řediteli soutěže, hlavnímu rozhodčímu). Pomocí zvukového zařízení informuje závodníky i diváky a je vhodné, když vysvětluje vývoj na zápasišti i vyhlášené akce, informuje o pravidlech a komentuje vzniklé situace. Ve svém komentáři nesmí ovlivňovat vývoj zápasu a musí si uvědomovat, že má vliv na výchovu a chování diváků v hledišti. Pokud hlasatel není přítomen, vykonává jeho funkci sportovní ředitel soutěže nebo hlavní rozhodčí.

11.8 Pořadatelská služba

Je-li soutěž přístupna veřejnosti, musí pořadatel zajistit pořadatelskou službu, která zodpovídá za pořádek v hledišti. Zejména dbá na to, aby diváci nevstupovali do prostoru vyhrazeného závodníkům a rozhodčím a do prostoru zápasiště.

11.9 Pokladní služba

Je-li soutěž přístupna veřejnosti za vstupné, zajistí pořadatel pokladní službu. Pokladní služba je podřízena řediteli soutěže.12  Článek – Rozhodčí

12.1 Sbor rozhodčích

Na každou soutěž je delegován sbor rozhodčích. V čele sboru rozhodčích je hlavní rozhodčí (HR), jehož povinnosti určuje článek 12.4. Členem sboru rozhodčích je instruktor komise rozhodčích a sportovní ředitel soutěže (pokud jsou delegováni). Oba tito funkcionáři nejsou podřízeni hlavnímu rozhodčímu. Na mistrovské soutěže provádí delegaci celého sboru rozhodčích komise rozhodčích (KR) řídícího orgánu soutěže.

12.1.1   Na určené nemistrovské soutěže, které jsou zahrnuty v republikovém sportovním kalendáři, hlavního rozhodčího, jeho náhradníka a část sboru rozhodčích deleguje komise rozhodčích (KR) ČSJu. Ostatní rozhodčí deleguje pořadatel.

12.1.2   Na soutěže nemistrovské, které jsou zahrnuty ve sportovním kalendáři, sbor rozhodčích deleguje pořadatel, přičemž nominaci hlavního rozhodčího a jeho náhradníka si předem nechá schválit komisí rozhodčích (KR) toho orgánu, v jehož sportovním kalendáři je soutěž zahrnuta.

12.2 Delegace rozhodčích

12.2.1   Komise rozhodčích (KR) provádějící ve smyslu článků 12.1.1 a 12.1.2 delegaci rozhodčích vydává s dostatečným předstihem (nejméně jeden měsíc) předběžnou delegaci. Tato předběžná delegace je zpravidla na pololetí a obdrží ji všichni nominovaní rozhodčí a příslušné STK.

12.2.2   Pokud se takto nominovaný rozhodčí písemně neomluví do 10 dnů po vydání předběžné delegace, závazně tuto delegaci přijímá.

12.2.3   Konečná delegace na soutěž se provádí nejpozději 10 dnů před soutěží zasláním delegačního pověření každému rozhodčímu zvlášť dle čl.19.

V delegačním pověření musí být uvedeno:

-          druh soutěže

-          funkce (hlavní rozhodčí, rozhodčí, instruktor)

-          datum a místo konání, místo ubytování

-          začátek vážení a zahájení (hodina, kdy se má rozhodčí dostavit)

  Hlavnímu rozhodčímu zašle delegující orgán navíc rozpis soutěže se všemi   případnými doplňky a dodatky a tiskopis "Zpráva hlavního rozhodčího".

12.2.4   Pokud delegovanému rozhodčímu po obdržení delegace vznikne překážka, pro niž se na soutěž nemůže dostavit, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně příslušné komisi rozhodčích.

12.3 Povinnosti rozhodčího
         Každý rozhodčí je povinen:

-          Dostavit se na místo soutěže v hodinu určenou delegací.

-          Být oblečen v předepsaném oděvu, který je:

 • u mužů - tmavomodré (příp. černé) sako s odznakem rozhodčího, bílá košile, tmavomodrá vázanka (příp. vázanka s emblémem juda), šedé kalhoty a tmavé jednobarevné ponožky
 • žen - stejný jako u mužů, příp. místo bílé košile bílá halenka nebo rolák a místo vázanky šátek

-          Před zahájením zápisu soutěže se identifikovat dle čl. 7.1 hlavnímu rozhodčímu (HR).

-          Po dobu soutěže se řídit pokyny hlavního rozhodčího a instruktora.

-          Plnit povinnosti dle pravidel juda a soutěžního řádu.

-          Vystupovat tak, aby účinným způsobem působil výchovně na závodníky a diváky.

 

 12.4 Hlavní rozhodčí

Hlavní rozhodčí odpovídá za činnost rozhodčích a za veškeré dění na zápasišti i ve vyhrazeném prostoru okolo zápasiště. Sleduje dodržování pravidel juda při rozhodování na zápasišti a při jejich porušení, je-li to nutné, vhodným způsobem upozorní rozhodčí v zápasišti. Má právo a povinnost uplatnit u sportovního ředitele soutěže požadavek na nepovolení soutěže nebo na dočasné přerušení či ukončení soutěže, vybočuje-li vybavení technické (stav zápasiště), zdravotní (nebezpečí úrazu) nebo jiné okolnosti (např. chování obecenstva) z rámce regulérnosti. Není-li na soutěž delegován sportovní ředitel nebo nedostaví-li se, přebírá všechna jeho práva a povinnosti. Funkce hlavního rozhodčího může být podle delegace komise rozhodčích (KR) na některých soutěžích kumulována s funkcí instruktora komise rozhodčích (KR). Pokud je na soutěž instruktor delegován a nedostaví se, hlavní rozhodčí jeho povinnosti a práva nepřebírá.

12.4.1     Povinnost hlavního rozhodčího:

-          Zkontrolovat způsobilost delegovaných rozhodčích (platný průkaz juda, oblečení).

-          Zkontrolovat způsobilost časoměřičů a registrátorů výsledkové tabule.

-          Zkontrolovat způsobilost zápasiště a celého prostoru soutěže.

-          Nasazovat rozhodčí k řízení zápasů a dbát při tom, aby rozhodčí v zápasišti (a pokud možno i pomezní rozhodčí) nebyli ze stejného oddílu/klubu jako některý ze závodníků. Pokud nastane situace,  že  rozhodčí v zápasišti (popř. pomezní rozhodčí) jsou ze stejného oddílu/klubu jako některý ze závodníků, a některý z trenérů nebo vedoucích družstva podá před zahájením utkání hlavnímu rozhodčímu ústní nebo písemný protest, je hlavní rozhodčí povinen rozhodčí vyměnit.

-          Kontrolovat činnost časoměřičů a registrátorů.

-          Vést zápis závodníků, kontrolu jejich dokladů, vážení, evidovat výsledky a případné lékařské pohotovostní prohlídky. Při zápisu dbát, aby v seznamu startujících (startovní listině, soupiskách nebo ve startovních lístcích) byly doplněny všechny požadované údaje: příjmení, křestní jméno, ročník narození, příslušnost k oddílu/klubu, apod.

-          Nepovolit start závodníkům, kteří nesplňují podmínky rozpisu soutěže, kterým byl odebrán průkaz juda, nebo nesplňují ustanovení čl. č. 7.1 až 7.4 SŘJ

-          V případě pochybnosti o identitě závodníka nebo oprávněnosti jeho startu vyžádá si hlavní rozhodčí předložení občanského průkazu. Trvají-li pochybnosti, odebere hlavní rozhodčí průkaz juda nebo Evidenční kartu ČSJu a zašle jej se zprávou hlavního rozhodčího řídícímu orgánu soutěže s podrobným uvedením důvodu. Odebrání průkazu nebo Evidenční karty ČSJu neomezuje start závodníka v dané soutěži, pokud pro to neexistují další důvody.

-          Po skončení zápisu, kontroly dokladů a vážení předat seznam startujících, kteří vyhověli podmínkám startu (startovní listinu, soupisky nebo startovní lístky), sportovnímu řediteli soutěže (SŘS) k losování.

-          Po skončení soutěže předat sportovnímu řediteli soutěže (SŘS) nebo řediteli soutěže k odeslání na STK řídícího orgánu soutěže zprávu hlavního rozhodčího obsahující:

-          základní data soutěže

-          seznam přítomných rozhodčích

-          závady v organizaci soutěže

-          jména zraněných závodníků

-          všechny další důležité skutečnosti

 • Nedostaví-li se k začátku zápisu delegovaný hlavní rozhodčí, převezme jeho funkci určený náhradník. Není-li určen nebo není-li přítomen, převezme jeho funkci přítomný rozhodčí s nejvyšší kvalifikací. Je-li takových rozhodčích více, je hlavní rozhodčí určen jejich jednomyslnou dohodou. V opačném případě se provede losování.
 • Dostaví-li se hlavní rozhodčí opožděně, převezme neprodleně po příchodu svou funkci.

-          Nedostaví-li se k soutěži do jejího zahájení dostatečný počet delegovaných rozhodčích, může hlavní rozhodčí kooptovat do sboru rozhodčích přítomné nedelegované rozhodčí, a to v soutěžích republikových alespoň s kvalifikací II.třídy, u soutěží ostatních s kvalifikací alespoň III.třídy.

-          Delegovaný nebo kooptovaný rozhodčí nesmí na soutěži zastávat žádnou další funkci nebo vykonávat jakoukoliv činnost (zejména trenéra, vedoucího družstva).

 

12.5 Instruktor komise rozhodčích (KR)

 Instruktor je delegován komisí rozhodčích (KR) VV ČSJu z řad mezinárodních a národních rozhodčích na mistrovské a významné republikové soutěže. Instruktor nepodléhá hlavnímu rozhodčímu, nenasazuje se k řízení zápasu, ale plní povinnosti specifikované pokynem komise rozhodčích (KR) - zejména sleduje výkon jednotlivých rozhodčích a hodnotí je.

12.6 Sbor rozhodčích

12.6.1   Sbor rozhodčích v čele s hlavním rozhodčím tvoří všichni rozhodčí delegovaní na soutěž, činovníci dle čl. 11.4. SŘJ, sportovní ředitel soutěže (SŘS) a instruktor komise rozhodčích (KR). Sportovní ředitel soutěže (SŘS) ani instruktor komise rozhodčích (KR) nejsou podřízeni hlavnímu rozhodčímu.

12.6.2    Sbor rozhodčích je první instancí, která na místě soutěže musí rozhodnout o všech řádně podaných námitkách (protestech), své rozhodnutí vypracuje písemně, přiloží ke zprávě hlavního rozhodčího a kopii předá tomu, kdo námitku podal.

 


13  Článek - Pořad soutěže (turnaje)

 • Zápis, kontrola dokladů
  Každá soutěž (turnaj) začíná v hodinu stanovenou rozpisem soutěže (zápisem).

13.1.1   Při soutěži družstev předkládají vedoucí družstev soupisky svých celků se všemi náležitostmi dle ustanovení článků 8.2.2 až 8.2.4. Neúplnou soupisku (příjmení, jméno, rok narození, DAN/KYU) kontrolující nepřijme a vrátí ji zpět k doplnění. Hlavní rozhodčí nebo jím pověřený rozhodčí zkontroluje údaje soupisky s předloženými doklady a ověří platnost dokladů. Soupisku potvrdí svým podpisem a doklady vrátí vedoucímu družstva.

13.1.2   Při soutěži jednotlivců předkládají své doklady závodníci sami. Hlavní rozhodčí nebo jím pověřený rozhodčí zkontroluje platnost dokladů, zaznamená potřebné údaje (startovní lístek nebo listina), označí jména kontrolovaných závodníků a doklady vrátí zpět závodníkovi. Pokud závodník předloží startovní lístek nebo jiný podklad k vážení neúplně vyplněný, je povinen mu ho rozhodčí vrátit zpět k doplnění.

13.1.3   Neprokáže-li se závodník některým z požadovaných dokladů, postupuje rozhodčí dle ustanovení článků 7.3.

13.1.4   Zápis končí v hodinu stanovenou rozpisem. Není-li stanovena, končí zápis současně s ukončením vážení dle ustanovení článku 13.2.7.

13.1.5   Případné změny nebo doplňky rozpisu soutěže je rozhodčí povinen oznámit   závodníkům při zápisu.

13.2 Vážení

13.2.1   K vážení mohou dle pokynů hlavního rozhodčího nastoupit pouze družstva, jejichž soupiska byla zkontrolována.

13.2.2   Jednotlivci nastupují k vážení dle pokynů hlavního rozhodčího jen s vyplněným startovním lístkem a s doklady v souladu s čl. 7.1.

13.2.3   Vážení provádí určení rozhodčí. V soutěži jednotlivců i družstev se zjišťuje splnění spodního i horního limitu dané hmotnostní kategorie s respektováním ustanovení článku 14.2.11 (sportovci kategorie mládeže startující ve vyšší věkové kategorii).

13.2.4   Zvážit se musí všichni startující včetně sportovců nejtěžší kategorie s výjimkou soutěže bez rozdílu vah.

13.2.5   Sportovci mužských i ženských složek se mohou vážit ve sportovním úboru i bez sportovního úboru. Při vstupu na váhu je minimálním povoleným oblečením spodní prádlo (neplatí pro juniorskou a seniorskou kategorii). Na váhu je možné vstupovat zásadně bez obuvi.

13.2.6   Vážení mohou být přítomni členové sboru rozhodčích, další určení funkcionáři, vedoucí a trenéři družstev, pokud jsou vyznačeni na soupisce družstva. Při vážení sportovce bez oděvu mohou být přítomni pouze rozhodčí stejného pohlaví jako je vážený sportovec. Nejsou-li přítomni rozhodčí stejného pohlaví jako je vážený sportovec, provádí vážení dva trenéři nebo vedoucí družstev stejného pohlaví jako je vážený sportovec.

13.2.7   Nemá-li sportovec potřebnou hmotnost, může se vážit opakovaně, nejpozději však do konce doby určené rozpisem soutěže k vážení. Sportovec, který se chce vážit znovu, musí při odchodu z váhy tento svůj záměr sdělit rozhodčímu u váhy.

13.2.8   Vážení končí v hodinu stanovenou rozpisem. Doba stanovená k vážení je úměrná k počtu startujících. Vážení musí být ukončeno nejméně 60 minut před zahájením celostátní soutěže (soutěže uvedené v celostátním sportovním kalendáři). V případě soutěží družstev a ostatních soutěží musí být ukončeno nejméně 30 minut před zahájením soutěže (není-li v rozpisu soutěže uvedeno jinak).

13.2.9   Není-li v rozpisu soutěže v kategorii veteránů uvedeno jinak, musí být vážení provedeno v týž den, kdy proběhne soutěž dané hmotnostní kategorie.

13.2.10Je-li v průběhu soutěže nutné znát přesnou hmotnost závodníka (např. u skupinového systému), nařídí hlavní rozhodčí převážení. Převážení provede rozhodčí pověřený hlavním rozhodčím, a to přesným zvážením všech závodníků, jichž se to týká, bezprostředně za sebou.

13.3 Losování

13.3.1   Losování řídí sportovní ředitel soutěže nebo jím pověřený rozhodčí v době stanovené rozpisem soutěže nebo vyhlášené při zápisu soutěže.

13.3.2   Účastníci losování:

              Losování jsou přítomni všichni delegovaní rozhodčí, kteří byli pro tuto činnost pověřeni hlavním rozhodčím. Jsou k dispozici sportovnímu řediteli soutěže (SŘS), kterému pomáhají losování zajistit. Losování mohou být dále přítomni zástupci pořadatele, trenéři pověření vedením reprezentačního družstva (RD) ČR, vedoucí družstev a trenéři uvedení na soupisce družstev. Účast dalších osob může povolit jen sportovní ředitel soutěže (SŘS). Přítomní nemají do průběhu losování právo zasahovat. Sportovní ředitel soutěže (SŘS) má právo přítomné, kteří losování ruší, z losovací místnosti vykázat.

13.3.3   Nasazování:

              Při losování lze některé závodníky nasadit, to znamená přidělit jim taková startovní čísla v daném soutěžním systému, aby se vzájemně utkali co nejpozději. Výběr startujících k nasazení musí vycházet z výkonnosti sportovců dané zařazením do reprezentačního družstva (RD) ČR nebo umístěním v mistrovské soutěži předchozího roku. Při nasazování lze přihlédnout i k příslušnosti k oddílu/klubu, pokud tím není narušeno hledisko výkonnostní. Sportovce k nasazení má právo v každé hmotnostní kategorii (zpravidla čtyři sportovce) určit zástupce vedení reprezentačního družstva (RD) ČR. Tento výběr sportovní ředitel soutěže (SŘS) respektuje, má ale právo sám určit způsob nasazení.

              Ostatní způsoby nasazování může upravit Rozpis mistrovských soutěží na daný rok

13.3.4     Losování:

              Účastníkům zbylým po nasazení se losují volná startovní čísla. U soutěžních systémů EJU a IJF se losují nejdříve příslušníci stejného oddílu/klubu postupně za sebou z lichých a sudých čísel, u skupinového systému postupně z čísel různých skupin.

13.3.5   Dojde-li při losování k chybě nebo omylu a ty jsou objeveny do doby zahájení soutěže, musí sportovní ředitel soutěže (SŘS) provést losování soutěže (kategorie) znovu.

13.3.6   Způsob losování může být manuální nebo pomocí počítače. Pokud řídící svaz způsob losování neurčí přímo, jsou oba způsoby losování rovnocenné.

13.4 Opožděný příjezd závodníka nebo družstva

13.4.1   Dostaví-li se závodník (družstvo) k soutěži po době stanovené rozpisem soutěže,  avšak do doby zahájení soutěže, může mu hlavní rozhodčí a SŘS povolit start za těchto podmínek:

a)    Zpoždění si závodník nezpůsobil vlastní vinou.

b)    Sbor rozhodčích s povolením startu souhlasí.

c)     Provedení úkonů dle ustanovení článků 13.1 až 13.3 nezpůsobí vážné potíže při chodu soutěže. Je-li losování již ukončeno, je závodníkovi, který se opozdil, přiděleno startovní číslo následující po nejvyšším vylosovaném čísle dané kategorie.

13.4.2   Dostaví-li se závodník (družstvo) k soutěži po jejím zahájení, nemůže mu být již start povolen.

13.5 Zahájení soutěže

              V době stanovené rozpisem soutěže pro zahájení soutěže zorganizuje ředitel soutěže důstojné zahájení soutěže. Dle pokynů pořadatelů nastoupí na tatami závodníci, rozhodčí i další činovníci soutěže. Zahájení provede ředitel soutěže, případně jím pověřený zástupce. Po úvodním slovu ředitele soutěže poskytne obvykle sportovní ředitel soutěže (SŘS) závodníkům krátké technické informace a hlavní rozhodčí představí rozhodčí. Závodníci nastupují k nástupu v kimonech nebo oddílových/klubových (reprezentačních) soupravách.

 

13.6 Průběh soutěže

13.6.1   Ve všech soutěžích jednotlivců jednotlivých věkových kategorií je sled hmotnostních kategorií určen sportovním ředitelem nebo hlavním rozhodčím. U soutěží mužů a žen je poslední kategorií (pokud je to v programu soutěže) kategorie absolutní. Sportovní ředitel soutěže (SŘS) zařazuje zápasy (v soutěži jednotlivců) nebo utkání (v soutěži družstev) podle určeného soutěžního systému. Aby se mohli závodníci v soutěži jednotlivců připravit, oznamuje to hlasatel následující dvojici vždy nejméně o jeden zápas předem.

13.6.2   Čekací doba:

Oznámí-li sportovní ředitel soutěže (SŘS) nástup závodníků k zápasu nebo nástup družstva k utkání, jsou závodníci (družstva) povinni tuto výzvu bez prodlení uposlechnout a opásat se šerpou dle strany zápasiště, na niž nastoupí. Po třetí výzvě k nástupu prohrává kontumačně závodník (družstvo), který k utkání nenastoupil. Výzvy jsou zpravidla po jedné minutě.

13.6.3   Právo závodníka na odpočinek:

Mezi dvěma zápasy má závodník právo na desetiminutový odpočinek.

13.6.4   Nástup závodníka k zápasu:

Závodníci nastupují na zápasiště dle pravidel juda. Pokud rozpis soutěže nestanoví jinak, druhý čtený závodník může nastoupit v modrém kimonu, v tomto případě se barevné šerpy nepoužívají. V případě, že druhý čtený závodník nastoupí v bílém kimonu si oba závodníci přes barevný pás, který označuje stupeň jejich technické vyspělosti, přepásají šerpu bílé nebo červené barvy, a to podle toho, na kterou stranu zápasiště nastupují. 

13.6.5   Nástup družstev k utkání:

Družstva nastupují v ohlášené sestavě na okraj zápasové plochy v řadě kolmo ke stolku rozhodčích čelem k sobě. Hlasatel oznámí nastoupená družstva a jmenuje jejich členy. Přitom jmenovaný závodník pokročí vpřed a zdraví úklonem, pak se zařadí zpět. Po představení družstev rozhodčí v zápasišti vykročí vpřed, dá rukama družstvům pokyn k obratu čelem k joseki, kterého na povel REI pozdraví. Na povel rozhodčího "REI" se družstva vzájemně pozdraví předkloněním.   

13.6.6   Nástup družstev k vyhlášení výsledků:

Družstva nastoupí shodným způsobem jako v ustanovení článku 13.6.5. V okamžiku, kdy hlasatel oznamuje výsledek utkání, vykročí rozhodčí v zápasišti krok vpřed a ukáže na vítězné družstvo. Na to dá družstvům pokyn ke vzájemnému pozdravu, a potom k obratu ke stolku rozhodčích a ceremoniál se dokončí dle ustanovení článku 13.6.5.

13.7 Ukončení soutěže (turnaje)

13.7.1   Po ukončení všech zápasů (utkání) sportovní ředitel soutěže (SŘS) vyhodnotí stav soutěže a vyhlásí výsledek, který podléhá konečnému schválení STK řídícího článku ČSJu.

13.7.2   K vyhlášení výsledků nastupují závodníci (družstva), kteří se umístili na prvních třech místech. Na stupně vítězů jsou sportovci povinni nastoupit v bílém kimonu. Je-li jednorázová soutěž dotována cenami, medailemi nebo diplomy, předává je při vyhlašování výsledků ředitel soutěže nebo jím pověřená osoba.

13.7.3   V republikových mistrovských soutěžích jednotlivců provede sportovní ředitel soutěže (SŘS) na závěr soutěže hodnocení úspěšnosti oddílů/klubů dle počtu získaných medailí.

                        Úspěšnost jednotlivých oddílů/klubů je dána:

 1. Počtem zlatých medailí
 2. Počtem stříbrných medailí
 3. Počtem bronzových medailí

                        Pořadí úspěšnosti oddílů/klubů je zveřejňováno společně s výsledky na svazových stránkách

                         ČSJu.


14  Článek - Věkové kategorie

14.1 Rozdělení a označení věkových kategorií

14.1.1   Mláďata: U9

Chlapci a děvčata, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 7 a 8 let věku.

14.1.2   Mláďata: U11     

Chlapci a děvčata, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 9 a 10 let věku.

14.1.3   Žáci - mladší:      MU13

Chlapci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 11-12 let věku.

14.1.4   Žákyně - mladší:  WU13

Děvčata, která v běžném kalendářním roce dovrší 11-12 let věku.

14.1.5   Žáci - starší:        MU15

Chlapci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 13-14 let věku.

14.1.6   Žákyně - starší:   WU15

Děvčata, která v běžném kalendářním roce dovrší 13-14 let věku.

14.1.7   Dorostenci - (muži mladší 18 let): MU18

Sportovci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 15-17 let věku.

14.1.8   Dorostenky - (ženy mladší 18 let): WU18

Závodnice, které v běžném kalendářním roce dovrší 15-17 let věku.

14.1.9   Junioři - (muži mladší 21 let): MU21

Sportovci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 15-20 let věku.

14.1.10Juniorky - (ženy mladší 21 let): WU21

Závodnice, které v běžném kalendářním roce dovrší 15-20 let věku.

14.1.11Muži (senioři):

Závodníci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 21 let věku a starší.

14.1.12Ženy (seniorky):

Závodnice, které v běžném kalendářním roce dovrší 21 let věku a starší.

14.1.13Sportovci po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejblíže vyšší věkové kategorie  k 1.lednu následujícího roku. Až do tohoto stanoveného data setrvávají ve své věkové kategorii. Předčasné trvalé přeřazení do vyšší věkové kategorie se v judu neuplatňuje. Střídavý start ve vyšší věkové kategorii je možný dle ustanovení článku 14.2.

14.2 Start ve vyšší věkové kategorii

14.2.1   "Mláďata" mohou startovat jen ve své věkové kategorii.

14.2.2   Mladší žactvo může startovat pouze ve své věkové kategorii.

14.2.3   Starší žáci, kteří v běžném roce dosáhnou 14 let mohou startovat v kategorii dorostenců bez souhlasu svazových orgánů, pokud jsou nositeli nejméně 4.KYU. V soutěžích družstev mohou startovat, pokud jsou nositeli nejméně 5.KYU.

14.2.4   Starší žákyně, které v běžném roce dosáhnou 14 let, mohou startovat v kategorii dorostenek bez souhlasu svazových orgánů.

14.2.5   Dorostenci mohou startovat v kategorii juniorů bez souhlasu svazových orgánů, pokud jsou nositeli nejméně 4.KYU.

14.2.6   Dorostenci mohou startovat v kategorii mužů (seniorů) bez souhlasu svazových orgánů, pokud v běžném roce dosáhnou 16 let a jsou nositeli nejméně 3.KYU.

14.2.7   Dorostenky mohou startovat v kategorii juniorek bez souhlasu svazových orgánů, pokud jsou nositelkami alespoň 4.KYU.

14.2.8   Dorostenky mohou startovat v kategorii žen (seniorek) bez souhlasu svazových orgánů, pokud v běžném roce dosáhnou 16 let a jsou nositelkami alespoň 3.KYU.

14.2.9   Junioři mohou startovat v kategorii mužů (seniorů) bez omezení.

14.2.10Juniorky mohou startovat v kategorii žen (seniorek) bez omezení.

14.2.11Starší žactvo a dorostenci mohou startovat ve vyšší věkové kategorii pouze v té hmotnostní kategorii, která odpovídá jejich skutečné hmotnosti. V nejnižší hmotnostní kategorii vyšší věkové skupiny mohou startovat jen za předpokladu, že rozdíl mezi jejich skutečnou hmotností a horní hranicí nejlehčí hmotnostní kategorie vyšší věkové skupiny není větší než 10% (např. v kategorii 60 kg mužů mohou startovat dorostenci vážící nejméně 54 kg).

14.3 Omezení vyplývající z věkové kategorie

14.3.1   Kategorie "Mláďata" a žactvo mladší - jejich soutěže musí skončit do 18 hodin, nejpozději do 21 hodin, netrvá-li soutěž déle než 4 hodiny.

14.3.2   Žactvo starší - jejich soutěže musí skončit nejpozději do 19 hodin, nejpozději do 21 hodin, netrvá-li soutěž déle než 4 hodiny.  

14.3.3   V kategorii mláďat, žáků a žákyň v případě nerozhodného výsledku po ukončení zápasu vyhlásí rozhodčí v zápasišti vítězem závodníka – hantei.

14.4 Doba zápasu

V soutěžích jednotlivců i družstev, pokud zápas neskončí před limitem, trvá zápas tuto dobu čistého času v minutách:

         věková kategorie                                    doba zápasu

         muži..............................................................5 minut

         junioři…………………………............................4 minuty

         dorostenci……………………...........................4 minuty

         žáci starší………………………........................3 minuty

         žáci mladší……………………......................... 2 minuty

         mláďata……………………….......................... 2 minuty

         ženy…………………………............................ 4 minuty

         juniorky, dorostenky……................................ 4 minuty

         žákyně starší…………………………................ 3 minuty

         žákyně mladší…………………………………… 2 minuty

         Pozn.:    družstva mužů……........................5 nebo 4 minuty

                      družstva žen………………………………4 minuty

         Veteráni…………………………………….…………..určí rozpis        

 


15  Článek - Hmotnostní (váhové) kategorie

Závodníci jednotlivých věkových kategorií se dělí do těchto hmotnostních kategorií, které mohou být upraveny Rozpisem mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží:

15.1      Mláďata
Limit hmotnostní kategorie nesmí být vyšší (nižší být může) než 10% limitu nižší váhy (příklad   27 - 29,7 - 32.7 - 36,0 - ... kg). Počet hmotnostních kategorií není omezen.

15.2      Žáci mladší
Jsou rozděleni do deseti hmotnostních kategorií: do 27 kg, nad 27 do 30 kg, nad 30 do 34 kg, nad 34 do 38 kg, nad 38 do 42 kg, nad 42 do 46 kg, nad 46 do 50 kg, nad 50 do 55 kg, nad 55 do 60 kg a nad 60 kg.

15.3      Žákyně mladší
Jsou rozděleny do devíti hmotnostních kategorií: do 28 kg, nad 28 do 32 kg, nad 32 do 36 kg, nad 36 do 40 kg, nad 40 do 44 kg, nad 44 do 48 kg, nad 48 do 52 kg, nad 52 do 57 kg a nad 57 kg.

15.4      Žáci starší
Jsou rozděleni do deseti hmotnostních kategorií: do 34 kg, nad 34 kg do 38 kg, nad 38 do 42 kg, nad 42 do 46 kg, nad 46 do 50 kg, nad 50 do 55 kg, nad 55 do 60 kg, nad 60 do 66 kg, nad 66 do 73 kg a nad 73 kg.

15.5      Žákyně starší
Jsou rozděleny do osmi hmotnostních kategorií: do 36 kg, nad 36 do 40 kg, nad 40 do 44 kg, nad 44 do 48 kg, nad 48 do 52 kg, nad 52 do 57 kg, nad 57 do 63 kg a nad 63 kg.

15.6        Dorostenci
Jsou rozděleni do devíti hmotnostních kategorií: do 46 kg, nad 46 do 50 kg, nad 50 do 55 kg, nad 55 do 60 kg, nad 60 do 66 kg, nad 66 do 73 kg, nad 73 do 81 kg, nad 81 do 90 kg a nad 90 kg.

15.7        Dorostenky
Jsou rozděleny do sedmi hmotnostních kategorií: do 44 kg, nad 44 do 48 kg, nad 48 do 52 kg, nad 52 do 57 kg, nad 57 do 63 kg, nad 63 do 70 kg a nad 70 kg.

15.8        Junioři
Jsou rozděleni do osmi hmotnostních kategorií: do 55 kg, nad 55 do 60 kg, nad 60 do 66 kg, nad 66 do 73 kg, nad 73 do 81 kg, nad 81 do 90 kg, nad 90 do 100 kg a nad 100 kg.

15.9        Juniorky
Jsou rozděleny do osmi hmotnostních kategorií: do 44 kg, nad 44 do 48 kg, nad 48 do 52 kg, nad 52 do 57 kg, nad 57 do 63 kg, nad 63 do 70 kg, nad 70  do 78 kg a nad 78 kg.

15.10      Muži a ženy

Jsou rozděleni do následujících hmotnostních kategorií s mezinárodními názvy:

Název kategorie

Muži

Ženy

superlehká

do 60 kg

do 48 kg

pololehká

nad 60 kg do 66 kg

nad 48 kg do 52 kg

lehká

nad 66 kg do 73 kg

nad 52 kg do 57 kg

polostřední

nad 73 kg do 81 kg

nad 57 kg do 63 kg

střední

nad 81 kg do 90 kg

nad 63 kg do 70 kg

polotěžká

nad 90 kg do 100 kg

nad 70 kg do 78 kg

těžká

nad 100 kg

nad 78 kg

 open (absolutní)  

bez rozdílu hmotnosti – muži

bez rozdílu hmotnosti – ženy

15.11      Start ve vyšší hmotnostní kategorii

15.11.1  V soutěži jednotlivců musí závodník (závodnice) startovat v té hmotnostní kategorii,  v níž byl zvážen. Výjimka může být povolena pouze rozpisem soutěže, nikoliv však u věkové kategorie staršího a mladšího žactva.

15.11.2   V soutěži družstev - s výjimkou kategorie mladšího a staršího žactva - může závodník (závodnice) startovat ve své hmotnostní kategorii nebo v hmotnostní kategorii nejblíže vyšší vyjma ustanovení článku 14.2.11

15.12      Tolerance hmotnostních kategorií

15.12.1  V mistrovských soutěžích jednotlivců všech stupňů, v soutěžích mezinárodních a ve všech soutěžích kategorie mládeže (žákovské a dorostenecké) se musí předepsaná hranice hmotnosti dodržet bez jakýchkoliv tolerancí.

15.12.2  V ostatních nemistrovských soutěžích lze povolit toleranci horní hranice hmotnostních kategorií nejvýše plus 2 kg. Povolená tolerance musí být uvedena v rozpisu soutěže.

15.12.3  Tolerance v hmotnostních kategoriích družstev může být upravena Rozpisem mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží.


16  Článek - Soutěžní systémy

16.1 KO s jednoduchou repasáží

Systém se skládá ze dvou částí:

-             Část vylučovací:

v ní postupují a dále bojují neporažení závodníci. Posledním zápasem této části je  finále určující pořadí na prvním a druhém místě.

-             Část opravná - repasáž:

do ní postupují závodníci, kteří prohráli s vítězi skupin. Nasazují se v posloupnosti kol, v nichž prohráli s vítězi skupin. Do posledního kola obou skupin repasáže se nasazují vítězové skupin vylučovací části, repasáž se dobojuje až do určení konečného vítěze. Pořadí závodníků se určuje podle pořadového čísla kola daného závodníka, v němž vypadl. Takto se určí dva závodníci na třetím místě, dva závodníci na 5. až 6. místě, dva závodníci na 7. až 8. místě atd. Závodníci, kteří nevstoupili do repasáže, mohou být hodnoceni pouze jako závodníci bez umístění.

 

16.2 KO s dvojitou repasáží

Systém se skládá ze dvou částí:

-             Část vylučovací:

v ní postupují a dále bojují neporažení závodníci. Posledním zápasem této části je  finále určující pořadí na prvním a druhém místě.

-             Část opravná - repasáž:

do ní vstupují závodníci, kteří prohráli s vítězi poloskupin, nasazují se v posloupnosti kol, v nichž prohráli s vítězi poloskupiny. Do posledního kola repasáže se nasazují poražení finalisté skupin, a to křížově. To znamená finalista 1.skupiny do repasáže poloskupin C a D a finalista 2.skupiny do repasáže poloskupin A a B. Neporažení závodníci v repasáži získávají dvě třetí místa. Závodníci, kteří prohráli s bronzovými medailisty, získávají umístění na 5. až 6.místě. Závodníci, kteří prohráli se závodníky na 5. až 6.místě, získávají umístění na 7. až 8.místě. Závodníci, kteří do repasáže nepostoupili, se hodnotí jako závodníci bez umístění.

16.3 KO s plnou repasáží

Systém se skládá ze dvou částí:

-             Část vylučovací:

v ní postupují a dále bojují neporažení závodníci. Posledním zápasem této části je  finále určující pořadí na prvním a druhém místě.

-             Část opravná - repasáž:

do ní postupují závodníci, kteří prohráli v prvním kole. Nasazují se v posloupnosti kol, v nichž prohráli. Do posledního kola obou skupin repasáže se nasazují vítězové skupin vylučovací části, a to křížově, repasáž se dobojuje až do určení konečného vítěze. Pořadí závodníků se určuje podle pořadového čísla kola daného závodníka, v němž vypadl. Takto se určí dva závodníci na třetím místě, dva závodníci na 5. až 6.místě, dva závodníci na 7. až 8.místě atd.

16.4 Skupinový systém

         Používá se pro 7-16 účastníků.

16.4.1   Systém se skládá ze dvou fází. V první fázi probíhají boje ve skupinách (max. 4), ve druhé fázi pak závodníci, kteří postoupili ze skupin, bojují systémem KO s repasáží (s kolem naděje) o umístění na prvních místech celkového pořadí.

16.4.2   Boje ve skupinách:
Účastníci se rozlosují do skupin, jejich celkový počet a rozsah závisí na počtu startujících v dané kategorii. V každé skupině jsou tři až čtyři závodníci. Počet skupin a počet závodníků ve skupinách určuje tabulka č. 1. Boje ve skupinách probíhají systémem "každý s každým" - pořadí zápasů ve skupinách udává tabulka č. 2.

16.4.3   Pořadí ve skupinách a postup ze skupin:
Pro určení pořadí ve skupinách jsou rozhodující postupně tato hlediska:

a)    Součet bodů za vítězství

b)    při shodné počtu vítězství je rozhodující součet dosažených vítězných pomocných bodů

c)     při shodném počtu vítězství i vítězných pomocných bodů dvou závodníků je rozhodující výsledek jejich vzájemného zápasu

d)    při shodném počtu vítězství i vítězných pomocných bodů tří závodníků rozhoduje o jejich pořadí tělesná váha (hmotnost) závodníků zjištěná při vážení. Závodník s nižší hmotností získává lepší umístění.

                        Jestliže v boji ve skupinách dojde ke zranění závodníka bez viny obou soupeřů, jsou všechny výsledky zraněného závodníka anulovány. Z každé skupiny postupují do druhé fáze bojů (tj. do bojů systémem KO s repasáží) dva závodníci, kteří se umístili na dvou prvních místech ve skupině.

16.4.4   Boje ve druhé fázi:
Do bojů ve druhé fázi (KO s repasáží) jsou závodníci nasazeni dle schématu tabulky č. 3. Závodníci, kteří prohráli ve druhé fázi s finalistou, zařazují se do repasáže.

16.4.5   Hodnocení výsledků bojů ve druhé fázi (KO s repasáží):

a)    Vítěz finálového zápasu (tj. jediný neporažený závodník) se stává vítězem.

b)    Poražený závodník z finálového zápasu obsadí druhé místo.

c)     Vítězové obou skupin repasáže obsadí shodně dvě třetí místa. Pokud je to nutné z hlediska postupového nebo jiného klíče, vybojují vítězové obou skupin repasáže boj o jedno třetí postupové místo, aniž to změní jejich umístění v dané soutěži.

d)    Poražení semifinalisté se považují za závodníky, kteří se umístili na dvou pátých místech.

e)    Za závodníky s umístěním na dvou sedmých místech se považují:

- při čtyřech skupinách ti závodníci, kteří postoupili do bojů ve druhé fázi a byli v ní poražení již v prvním zápase.

f)     Dojde-li ve druhé fázi boje - s výjimkou finále - během zápasu ke zranění bez viny obou soupeřů, je nezraněnému závodníkovi povoleno postoupit do dalšího kola.

g)    Dojde-li ve finále ke zranění bez viny obou soupeřů, je nezraněný závodník prohlášen vítězem.

16.5 Systém každý s každým

16.5.1   Pořadí utkání při počtu 2 účastníků určuje tabulka č. 5.

16.5.2   Pořadí utkání při počtu účastníků od 3 do 12 určuje tabulka č. 4.

16.5.3   Pro určení konečného pořadí platí hlediska:

a)    Součet bodů za vítězství

b)    při shodné počtu vítězství je rozhodující součet dosažených vítězných pomocných bodů

c)     při shodném počtu vítězství i vítězných pomocných bodů dvou závodníků je rozhodující výsledek jejich vzájemného zápasu

d)    při shodném počtu vítězství i vítězných pomocných bodů tří závodníků rozhoduje o jejich pořadí tělesná váha (hmotnost) závodníků zjištěná při vážení. Závodník s nižší hmotností získává lepší umístění.

16.5.4   Závodníkovi se zapisují body za vítězství:

100   - při IPPON GACHI, KIKEN GACHI, SOGO GACHI, HANSOKU GACHI, FUSEN GACHI

10     - při zisku WAZA-ARI

1       - při zisku YUKO

               0,5    - při rozdílu SHIDO (v žákovských kat. i při rozhodnutí rozhodčího – YUSEI GACHI)

17  Článek - Utkání družstev

17.1 Struktura utkání

Družstva nastupují k utkání v sestavách skládajících se po jednom závodníkovi (závodnici) v každé hmotnostní kategorii dle ustanovení článku 15, a to vždy počínaje nejlehčí hmotnostní kategorií postupně k nejtěžší, pokud není jinak stanoveno rozpisem mistrovských soutěží.

17.2 Hodnocení v soutěži družstev

17.2.1   O pořadí družstva v soutěži rozhoduje součet získaných bodů v celém hodnoceném průběhu soutěže. O určení konečného pořadí družstva rozhodují postupně tato hlediska:

a)    Součet bodů za vítězství ze všech utkání dle čl. 17.2.6 SŘ

b)    Součet zápasových bodů ze všech utkání dle čl. 17.2.2 SŘ

c)     Součet pomocných bodů ze všech utkání dle čl. 17.2.2 SŘ

d)    Souhrnný výsledek vzájemného utkání

17.2.2   Závodník svým vítězstvím získává pro družstvo 1 zápasový bod a pomocné body dle technického ocenění:

               100   - při IPPON GACHI, KIKEN GACHI, SOGO GACHI, HANSOKU GACHI, FUSEN GACHI

               10     - při zisku WAZA-ARI

               1       - při zisku YUKO

               0,5    - při rozdílu SHIDO (v žákovských kat. i při rozhodnutí rozhodčího – YUSEI GACHI)

17.2.3   Nenastoupí-li za obě družstva žádný závodník v dané hmotnostní kategorii, zapisuje se oběma družstvům skóre 0:0 a poměr pomocných bodů také 0:0.

17.2.4   Je-li skóre zápasových bodů i poměr pomocných bodů rovný jedné, končí utkání nerozhodně.

17.2.5   Dojde-li k nerozhodnému výsledku dle ustanovení článku 17.2.4 v soutěži družstev, jejíž systém nepřipouští nerozhodný výsledek, pak utkání nekončí a družstva ve stejných sestavách o výsledku rozhodnou takto:

a)    Opakují se všechna utkání od začátku systémem „zlaté skóre“

b)    není-li utkání rozhodnuto dle bodu a), hlavní rozhodčí vylosuje jednu z obou klubů obsazených hmotnostních kategorií. Vítěz tohoto utkání rozhodne o vítězství družstva.

c)     Tyto opakované zápasy probíhají systémem „zlaté skóre“.

d)    Pro bod a) i b) platí, že opakovaná vítězná utkání jsou ohodnocena 1 pomocným bodem, nezávisle na tom, jakým pomocným bodem byla vyhrána.

17.2.6   Za celkové vítězství v utkání získává družstvo do soutěže 2 body, za nerozhodný výsledek 1 bod a za porážku žádný bod. Současně se družstvu připisuje do soutěže součet zápasových bodů a součet pomocných bodů z celého utkání.

17.2.7   Družstvo může nastoupit k utkání pouze tehdy, činí-li počet členů schopných startu více než 50% plného obsazení.

17.3 Kontumační výsledky

Kontumačními výsledky se postihují družstva narušující regulérní průběh soutěže.

17.3.1   Jestliže se utkání neuskuteční vinou některého družstva, získává soupeř do soutěže 2 body, počet pomocných bodů tak, jako by všichni nastoupení závodníci zvítězili IPPON GACHI.

17.3.2   Při neoprávněném startu některého závodníka v sestavě nastoupeného družstva získává soupeř do soutěže 2 body a skóre i poměr pomocných bodů, jako by nastoupení závodníci zvítězili IPPON GACHI.

17.3.3   Jestliže družstvo nastoupí k utkání s počtem členů schopných startu menším, než udává ustanovení článku 17.2.7, získá soupeř 2 body a počet pomocných bodů, jako by nastoupení závodníci zvítězili IPPON GACHI.

17.3.4   Jestliže k utkání nastoupí obě družstva s počtem členů schopných startu menším, než udává ustanovení článku 17.2.7, nepřipisuje se žádnému družstvu žádný bod.

17.3.5   Nedokončí-li některé družstvo celou soutěž, započítávají se jeho dosažené výsledky v případě, že počet vybojovaných utkání činil alespoň polovinu utkání dle rozpisu. Je-li tento počet menší než polovina, anulují se všechna vybojovaná utkání tohoto družstva.


18  Článek - Postup a sestup v mistrovských soutěžích

18.1 Postup a sestup

Postup do vyšší mistrovské soutěže a sestup do nižší mistrovské soutěže je určen postupovým klíčem, který musí být uveden v rozpisu každé mistrovské soutěže (viz. ustanovení článku 4.8) a který musí být v souladu s postupovým klíčem příslušných navazujících soutěží. Na základě návrhu sportovního ředitele ČSJu může VV ČSJu udělit výjimku v postupu do vyšší mistrovské soutěže nebo kvalifikační soutěže družstev, je-li to v zájmu rozvoje juda.

18.2 Vzdání se postupu v soutěžích družstev

Pokud družstvo, které podle postupového klíče získá právo postupu do vyšší soutěže (nebo do kvalifikace o postup do vyšší soutěže) a nemůže, anebo nechce toto právo postupu využít a vzdá se jej, musí své rozhodnutí oznámit řídícímu orgánu nejpozději do deseti dnů po skončení příslušné soutěže.

18.3 Účast více družstev téhož oddílu/klubu v dlouhodobých soutěžích a jejich postup

V republikových dlouhodobých soutěžích družstev (extraliga, I.liga muži, dorostenecká liga apod.) může v příslušné věkové kategorii startovat z každého oddílu/klubu pouze jedno družstvo.

18.3.1   Získá-li družstvo právo postupu do kvalifikace pro některou ze soutěží uvedených v ustanovení článku 18.3, v níž startuje další družstvo téhož oddílu/klubu, které si svou ligovou příslušnost zachovalo i pro příští ročník, postupujícímu družstvu právo postupu automaticky zaniká.

18.3.2   Získá-li družstvo právo postupu do kvalifikace pro některou ze soutěží uvedených v ustanovení článku 18.3, v níž startuje další družstvo téhož oddílu/klubu, které si svou stávající ligovou příslušnost nezachovalo a sestupuje nikoliv přímo do nižší soutěže, nýbrž do stejné kvalifikace, pak postupujícímu družstvu právo postupu automaticky zaniká.

18.4 Vzdání se postupu

Vzdá-li se některé družstvo práva postupu dle ustanovení článku 18.2 nebo zanikne-li některému družstvu právo postupu dle ustanovení článků 18.3.1 nebo 18.3.2, přechází toto právo postupu na družstvo, které se umístilo na místě následujícím po posledním postupovém místě v konečném pořadí příslušné soutěže. Vzdá-li se také toto družstvo práva postupu nebo zaniká-li toto právo podle ustanovení článků 18.3.1 nebo 18.3.2, pak lze toto právo postupu přenést na další družstva v konečném pořadí příslušné postupové soutěže.

 

19  Článek – Korespondence

19.1 Korespondence

19.1.1   Veškerá korespondence týkající se mistrovských soutěží, odesílání zápisů ze soutěží, přihlášek k soutěži, apod. se provádí zásadně formou doporučených poštovních zásilek nebo elektronickou formou (může být podepsáno elektronickým podpisem).

19.1.2   Pro korespondenci je možno používat přednostně E-mail.

19.1.3   Pro posouzení data odeslání je rozhodující datum poštovního razítka nebo datum a hodina odeslání E-mailové zprávy.

 


20  Článek - Námitky, protesty

20.1 Námitky lze podat pouze v těchto případech:

20.1.1   Při porušení ustanovení tohoto soutěžního řádu, rozpisu soutěže nebo jiného sportovně-technického řádu vydaného k řízení soutěží.

20.1.2   Při porušení nebo nedbání platných směrnic svazu.

20.2 Námitku může podat:

20.2.1   V soutěžích jednotlivců jednotlivec, vedoucí družstva, trenér, výbor oddílu/klubu.

20.2.2   V soutěžích družstev vedoucí družstva, trenér, výbor oddílu/klubu.

20.3 Námitku lze podat pouze písemně, a to:

20.3.1   Na místě soutěže sportovnímu řediteli soutěže (SŘS) nebo hlavnímu rozhodčímu nejpozději do ukončení posledního zápasu soutěže.

20.3.2   Řídícímu orgánu soutěže (STK) do tří dnů po skončení příslušného zápasu (turnaje, utkání).

20.4 Každá námitka musí být podložena peněžitým vkladem

  Výši  vkladu stanovují Ekonomické směrnice ČSJu pro tyto soutěže:

-          soutěže v rámci ČR pro soutěž jednotlivců a soutěž družstev

-          soutěže v rámci svazů a nižších územních orgánů: pro soutěž jednotlivců a soutěž družstev

-          soutěže v rámci OV (MV): pro soutěž jednotlivců a soutěž družstev

20.4.1   U námitky podané dle ustanovení článku 20.3.1 se současně skládá vklad v hotovosti proti potvrzení a není-li námitce dle ustanovení článku 20.5.1 vyhověno, je sportovní ředitel soutěže (SŘS) povinen částku poukázat do 48 hodin čtyřdílnou poštovní poukázkou řídícímu svazu.

20.4.2   K námitce podané podle ustanovení článku 20.3.2 musí být přiložen jeden díl poštovní poukázky jako doklad o zaplacení vkladu.

20.4.3   Nebyly-li splněny náležitosti ustanovení článků 20.4.1 nebo 20.4.2, považuje se námitka za nepodanou. Dodatečné poukázání vkladu není možné.

20.5 Podanou námitku projedná jako orgán první instance:

20.5.1   Námitku podanou dle ustanovení článku 20.3.1 projedná nejpozději do ukončení soutěže (turnaje, utkání) sbor rozhodčích. O výsledku vypracuje písemné rozhodnutí, které hlavní rozhodčí přiloží ke zprávě hlavního rozhodčího a k zápisům ze soutěže. O podané námitce neprodleně informuje emailem řídící orgán STK.

20.5.2   Námitku podanou dle ustanovení článku 20.3.2 projedná řídící orgán (STK) do dvaceti dnů od obdržení a o výsledku vydá písemné rozhodnutí, které zašle odesílateli námitky.

20.6 Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí I.instance lze podat do patnácti dnů po obdržení rozhodnutí, a to u námitky podané dle ustanovení článku 20.3.1 k řídícímu orgánu soutěže (STK), u námitky podané dle ustanovení článku 20.3.2 k výkonnému výboru svazu juda příslušného územního orgánu.

20.6.1   Rozhodnutí orgánu II.instance není konečné. Odvolání je možné podat dle Stanov ČSJu, čl. 53 rozhodčí komisi ČSju.

20.6.2   Podání odvolání nemá odkladný účinek.

20.7 Zamítnutí námitky

Je-li podaná námitka nebo odvolání zamítnuto, propadá peněžitý vklad ve prospěch řídícího svazu. Bylo-li námitce nebo odvolání vyhověno, třeba jen částečně, vrací se vklad zpět v plné výši.

20.8 Vzetí námitky zpět

Námitku nebo odvolání lze vzít zpět pouze před zahájením jejich projednávání.

20.8.1   Byla-li námitka nebo odvolání vzato zpět před projednáváním, může být namítajícímu nebo odvolateli uloženo, aby uhradil příslušnému orgánu všechny prokazatelné výdaje, které podáním námitky nebo odvoláni vznikly.

20.9 Podání bezdůvodné námitky nebo odvolání

Podání bezdůvodných námitek nebo odvolání může být trestáno dle disciplinárního řádu.

 


21  Článek - Pořádkové pokuty

21.1 Pořádkové pokuty

Za přestupky proti ustanovení tohoto soutěžního řádu (SŘ), rozpisu soutěží a jiných sportovně-technických předpisů vydaných k řízení soutěží mohou řídící orgány soutěže ukládat oddílům/klubům, které se provinily, kromě kontumačních opatření a příp. disciplinárních trestů také pořádkové pokuty.

21.2 Výše pořádkových pokut

Výše pořádkových pokut pro soutěže řízené ČSJu, KSJu určují Ekonomické směrnice za tyto přestupky:

a)    Nezaslání nebo opožděné zaslání zprávy o průběhu soutěže (zápisy, tabulky, vyúčtování, atd.). Nezaslání nebo opožděné zaslání nabídky soutěže účastníkům a řídícímu svazu u dlouhodobých mistrovských soutěží.

b)    Uspořádání soutěže bez sportovně-technického souhlasu - viz. ustanovení článku 4. Přeložení turnaje v dlouhodobé soutěži na jiný termín bez schválení řídícího svazu. Přeložení nemistrovské soutěže uvedené v soutěžním kalendáři na jiný termín nebo její neuspořádání bez schválení řídícího svazu.

c)     Za nedostatečnou úpravu a zajištění zápasiště a přípravu soutěže nebo nedodržení povinností pořadatele soutěže dle ustanovení článku 9 a článku 11.4.

d)    Za porušení nebo nedbání předpisu a manipulaci se soupiskami družstev dle ustanovení článku 6.3.

 

21.3 Opakovaný přestupek

Při opakování přestupku je možno podle povahy, závažnosti a dalších okolností vyměřit pokutu až do dvojnásobné výše.

 

22  Článek - Náhrady soupeřům při nenastoupení družstva

22.1 Náhrady soupeřům

Pokud družstvo nenastoupí k utkání (turnaji) v soutěži mistrovské nebo nemistrovské (s výjimkou případu vyšší moci), které bylo sjednáno předem dohodou nebo určeno rozpisem soutěže, uhradí oddíl/klub náhrady soupeři (pořadateli) dle čl. 22.3.

22.2 Vyšší moc

Posouzení, jde-li o případ z vyšší moci, přísluší orgánu svazu juda, který o uložení náhrady rozhoduje.

22.3 Výše náhrady

Výše náhrady se určuje ve výši prokázaných výloh soupeře (pořadatele), tj. výlohy na propagaci, na přípravu a pronájem tělocvičny. Dále za odměny rozhodčím, náhradu cestovních výloh apod. V náhradě nelze uplatňovat předpokládaný zisk či jeho část.

 

23  Článek - Vklady – startovné

23.1 Vklady – startovné

Pořadatelé soutěží mohou od oddílů/klubů, které přihlašují nebo vysílají k této soutěži družstva nebo jednotlivce, vyžadovat vklady - startovné.

23.1.1   Ustanovení o povinnosti složení vkladu a jeho výši musí být uvedeno v rozpisu soutěže. V rozpisu se uvede, zda se vklad poukáže předem současně s přihláškou nebo se složí při zápisu.

23.1.2    Vklady poukázané předem s přihláškou připadají ve prospěch pořadatele i v případě, že se přihlášený jednotlivec nebo družstvo k soutěži nedostaví.

23.1.3   Přihlášky podané bez předepsaného vkladu může pořadatel pokládat za nepodané a nepočítat s nimi.

23.1.4   U jednotlivců nebo družstev, kteří se přihlásí k uvedené soutěži po stanoveném termínu, může pořadatel požadovat vklad - startovné zvýšené. Hranici tohoto navýšení určují Ekonomické směrnice ČSJu nebo „Rozpis mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží“ pro příslušný rok.

23.1.5   Další způsoby zvýšeného startovného může být pro daný stanoveno Rozpisem mistrovských a kvalifikačních soutěží.

23.1.6   U jednotlivců nebo družstev, kteří se dostaví k soutěži, kde je podmínkou přihláška, bez přihlášení, může pořadatel nebo ČSJu požadovat vklad - startovné zvýšené.  Hranici tohoto navýšení určují Ekonomické směrnice ČSJu „Rozpisu mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží“ pro příslušný rok.

23.2 Výše vkladu – startovného:

a)    Mistrovské soutěže: výši vkladu určí ČSJu „Rozpisem mistrovské soutěže a kvalifikačních soutěží“ pro příslušný rok.

b)    Nemistrovské soutěže: pokud výši vkladu neurčí ČSJu „Rozpisem mistrovské soutěže a kvalifikačních soutěží“ pro příslušný rok, je neomezený.­ Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. února 1981 o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265