how to make a site

Disciplinární řád ČSJu

platný od 10.11.2015ÚVOD.. 3

1.      Článek - Základní ustanovení 3

2.      Článek – Zásady pro ukládání disciplinárních trestů. 6

3.      Článek – Disciplinární orgány. 7

4.      Článek – Odvolání 11

5.      Článek – Evidence disciplinárních trestů. 14

6.      Článek – Společná ustanovení 14

7.      Článek – Závěrečná ustanovení 15

VZOROVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ.. 15

 


 ÚVOD

Porušování norem platných v ČSJu a nedostatky v kázni mají někdy takovou povahu a intenzitu, že je nezbytné, projednat je v disciplinárním řízení a uložit za ně disciplinární tresty. Při jejich projednávání a ukládání trestů se řídí orgány disciplinárním řádem.

Disciplinární řád, který je vydáván v souladu se stanovami ČSJu, je závaznou normou pro všechny orgány ČSJu a jeho členy.

1.     Článek - Základní ustanovení

1.1. Působnost disciplinárního řádu:

Disciplinární řád se vztahuje na projednávání všech disciplinárních provinění v ČSJu spojených s porušováním předpisů a norem, účastí ve sportovních soutěžích a s nimi souvisejících činností. Je závazný pro všechny orgány ČSJu a členy ČSJu, t.j. kluby a sportovní kolektivy i jejich individuální členy.

1.2. Účel disciplinárního řízení:

V disciplinárním řízení jsou projednávána a spravedlivě posuzována disciplinární provinění. Výsledkem projednávání věcí v disciplinárním řízení je rozhodnutí o provinění a uložení trestu, který má pomáhat při výchově jednotlivce i kolektivu v duchu zásad sportovní etiky a morálky.

1.3. Provinění

1.3.1.     V disciplinárním řízení se projednávají tato provinění jednotlivců:

a)      porušení povinností člena svazu, které je projevem nekázně, a neplnění závazných předpisů, rozhodnutí a usnesení ČSJu, porušení norem morálky, svévolné jednání a narušení mezilidských vztahů včetně podplácení, používání dopingu, krádeží apod.

b)      porušení soutěžních řádů, směrnic a pravidel sportovní činnosti (včetně jejich doplňků), jestliže z výchovného hlediska nedostačují jiné prostředky k postihu těchto případů.

 

1.3.2.     V disciplinárním řízení se též projednávají závažné případy narušení pořádku související se sportovními soutěžemi a jinými akcemi, za které budou odpovědny kolektivy, družstva - kluby.

 

 

 

 

 

1.4. Druhy trestů

1.4.1.     V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:

a)      napomenutí

b)      důtku

c)      peněžitou pokutu

d)      zastavení závodní činnosti

e)      zákaz výkonu funkce

f)       vyloučení z ČSJu

 

1.4.2.     V disciplinárním řízení lze kolektivům, družstvům - klubům ukládat tyto tresty:

a)      důtku

b)      peněžitou pokutu

c)      uzavření sportoviště

d)      zastavení závodní činnosti družstva

e)      vyloučení ze soutěže

1.5. Napomenutí a důtka

1.5.1.     Napomenutí je nejmírnější formou trestu. Vyslovuje se v případech méně závažných provinění a to zpravidla tehdy, jestliže se jedná o první poklesek provinivšího.

1.5.2.     Důtka je výraznější formou trestu za nesprávné jednání a při opakování méně závažných provinění.

1.6. Zastavení závodní činnosti

1.6.1.     Trest zastavení závodní činnosti se ukládá na určité časové období nebo na určitý počet mistrovských nebo kvalifikačních utkání. Zastavení závodní činnosti se vztahuje na všechna sportovní utkání včetně mezinárodních, přátelských a přípravných.

1.6.2.     Výkon trestu zastavení závodní činnosti jednotlivce, není-li delší než 3 měsíce, může být podmínečně odložen na zkušební dobu od 3 měsíců do 12 měsíců. Jestliže se provinivší v této době znovu proviní tak, že je mu za nové provinění uložen trest vyšší než napomenutí, vykoná se dodatečně i podmíněný trest. K podmíněnému odložení trestu lze přistoupit tenkrát, jestliže předchozí chování provinilce a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka trestem přiměje provinilce k nápravě. Podmíněné odložení trestu je možno uložit pouze jedenkrát v příslušném soutěžním ročníku.

1.6.3.     Byl-li trest zastavení závodní činnosti uložen provinilci, který je zároveň funkcionářem, znamená uložený trest zároveň zákaz výkonu funkce.

1.6.4.     Trest zastavení závodní činnosti lze vyslovit též pouze pro případy reprezentace a mezinárodních startů.

 

1.7. Zákaz výkonu funkce

1.7.1.     Trest zákazu výkonu funkce lze uložit na dobu až 24 měsíců.

1.7.2.     Trest zákazu výkonu funkce lze uložit kapitánům družstva, trenérům, rozhodčím, vedoucím družstev a dalším osobám pověřeným obdobnými funkcemi. Tento trest nelze uložit na výkon funkce člena voleného orgánu. O tom, zda člen voleného orgánu může vykonávat svou funkci ve voleném orgánu s ohledem na disciplinární provinění, jehož se dopustil, rozhoduje příslušný orgán podle stanov.

1.7.3.     Trest zákazu výkonu funkce lze uložit podmínečně. V tom případě se použije obdobné ustanovení čl. 1.6.2.

1.7.4.     V době zákazu výkonu funkce nemůže potrestaný vykonávat žádné funkce v mistrovských, mezinárodních a přátelských utkáních.

1.8. Uzavření sportoviště

1.8.1.     Trest uzavření sportoviště lze uložit na tři soutěžní utkání toho družstva, při jehož střetnutí došlo k disciplinárnímu provinění.

1.8.2.     V případě uložení tohoto trestu musí disciplinární orgán stanovit, že družstvo nesmí svá utkání uspořádat v takovém místě, jehož vzdálenost od sídla

1.9. Peněžitá pokuta

1.9.1.     Peněžitou pokutu lze ukládat za provinění podle ust. čl. 1.3.1 písm. b) a 1.3.2.

1.9.2.     Peněžitou pokutu lze uložit jednotlivcům až do výše 1.500,- Kč, klubům do výše 10.000,- Kč.

1.10.                 Vyloučení družstva ze soutěže

Vyloučení družstva ze soutěže je možné jen za zvlášť závažné a ojedinělé porušení řádů a pravidel sportovních soutěží. Vyloučené družstvo lze přeřadit do nižší soutěže až o dva stupně.

1.11.                 Vyloučení z ČSJu

1.11.1. Vyloučit lze členy, kteří se dopustili zvlášť závažného provinění, jež je neslučitelné s členstvím v ČSJu dle ustanovení stanov ČSJu.

1.11.2. Provinilec bude smazán z Centrální evidence s uvedením důvodu – Vyloučení z ČSJu.

1.11.3. Požádá-li vyloučený o znovu přijetí za člena, je k rozhodnutí o přijetí třeba souhlasu toho orgánu, který jej vyloučil.

 

 

2.     Článek – Zásady pro ukládání disciplinárních trestů

 1. 2.    

2.1.   Projednává-li disciplinární orgán současně několik disciplinárních provinění téhož provinilce, vysloví trest za provinění nejtěžší a k ostatním proviněním přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem.

2.2.   Při výměře trestu přihlédne disciplinární orgán jako k polehčujícím okolnostem zejména k tomu, že provinilec:

a)               byl vyprovokován

b)               před proviněním se řádně choval

c)                nahradil dobrovolně škodu, kterou způsobil svým činem

d)               projevil účinnou lítost

e)               napomáhal při objasnění svého provinění

2.3.   Při výměře trestu přihlédne disciplinární orgán jako k přitěžujícím okolnostem k tomu, že provinilec:

a)               dopustil se provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě

b)               dopustil se provinění jako funkcionář

c)                svedl k provinění jiného

d)               dopustil se více provinění krátce za sebou

e)               zároveň se dopustil trestného činu

f)                 nezúčastnil se bez omluvy jednání disciplinárního orgánu a ani se ke svému provinění písemně nevyjádřil

2.4.   U termínovaných disciplinárních trestů se určuje délka trestu údajem, kterým dnem trest začíná a končí. Údaj obsahuje také přesné označení druhu trestu.

2.5.   Tresty zastavení závodní činnosti a uzavření sportoviště je třeba uložit tak, aby spadaly do závodního období. K tomu účelu je možno tyto tresty rozdělit.

2.6.   Účinnost rozhodnutí disciplinárního orgánu nastává dnem následujícím po rozhodnutí.

2.7.   Účastníkem soutěží a utkání jsou závodníci, trenéři, rozhodčí a funkcionáři. Disciplinární postih lze uložit za provinění spáchaná v prostorách sportoviště, a to jak během soutěže, tak před zahájením a po dokončení. Za dobu před soutěží se považuje 30 minut před zahájením zápisu, za dobu po soutěži 60 minut po vyhlášení výsledků.

 

 

3.     Článek – Disciplinární orgány

 1. 3.  

3.1. Disciplinární orgány

3.1.1.     O disciplinárním provinění podle ust. čl. 1.3 rozhodují:

a)               výbor klubu

b)               disciplinární orgán nižšího svazového orgánu

c)                disciplinární orgán ČSJu

3.1.2.     Odvolacím orgánem proti rozhodnutí:

a)               výboru klubu je disciplinární orgán nižšího svazového orgánu

b)               disciplinárního orgánu nižšího svazového orgánu je disciplinární orgán ČSJu

3.1.3.     disciplinárního orgánu ČSJu je výkonný výbor ČSJu

3.1.4.     V mimořádně závažných případech může člen ČSJu písemně požádat Rozhodčí komisi ČSJu o přezkoumání rozhodnutí odvolacího orgánu.

3.1.5.     Veškerá rozhodnutí je nutno sdělit písemně výkonnému výboru ČSJu do 14 dnů ode dne vydání rozhodnutí.

3.2. Pravomoc disciplinárních orgánů

3.2.1.     Jestliže se dopustí člen klubu juda, který je současně funkcionářem ČSJu, provinění podle ust. čl. 1.3.1 písm. a), rozhoduje v disciplinárním řízení orgán související s výkonem jeho funkce.

3.2.2.     Disciplinární orgán ČSJu rozhoduje o disciplinárním provinění jednotlivců startujících v soutěžích, které sám řídí, jakož i o proviněních klubů, k nimž došlo v souvislosti s působením jejich družstev v těchto soutěžích.

3.2.3.     Disciplinární orgán rozhoduje o disciplinárním provinění jednotlivců i klubů - členů ČSJu, u nichž zjistí neplnění základních povinností či porušení závazných předpisů ČSJu.

3.2.4.     O disciplinárních proviněních reprezentantů, trenérů a funkcionářů reprezentačních družstev rozhoduje výhradně disciplinární orgán ČSJu.

3.2.5.     Jestliže příslušný organizační článek svazu nezřídil disciplinární orgán, přísluší projednávání disciplinárního provinění jeho výkonnému výboru.

3.3. Povinnosti disciplinárních orgánů

3.3.1.     Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, jestliže se domnívá, že jsou k tomu oprávněné důvody, a to zejména na základě písemných podkladů orgánů ČSJu, klubů a rozhodčích.

3.3.2.     Zjistí-li disciplinární orgán, že k projednání případu je příslušný jiný disciplinární orgán, neprodleně mu záležitost postoupí.

3.3.3.     Disciplinární řízení lze zahájit, jestliže od disciplinárního provinění neuplynula doba delší než jeden rok, pokud provinění není zároveň trestným činem.

3.3.4.     O podnětech k zahájení disciplinárního řízení je disciplinární orgán povinen rozhodnout s největším urychlením a postupovat tak, aby započaté řízení bylo co nejdříve ukončeno.

3.3.5.     Disciplinární orgán je povinen disciplinárním řízení náležitě objasňovat všechny podstatné okolnosti projednávaného případu. Za tím účelem je oprávněn přizvat k projednávání osoby, které mohou sdělit důležité informace, a vyžádat si písemné dokumenty a zprávy příp. jiné důkazné materiály.

3.3.6.     Provinilci musí být dána možnost účastnit se projednávání jeho provinění a vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou podkladem k jednání a rozhodování disciplinárního orgánu.

3.3.7.     Provinilce je nutno na jednání disciplinárního řízení pozvat.

a)      Doporučenou poštou. – V tomto případě kontaktní adresu provinilce je povinen disciplinárnímu orgánu na požádání poskytnout neprodleně předseda klubu, nebo jim pověřený zástupce.

b)      Elektronickou poštou – Adresovanou klubu, kde je provinilec členem. Za předání pozvánky provinilci na jednání disciplinárního orgánu odpovídá předseda klubu, nebo jím pověřený zástupce.

3.4. Ostatní ustanovení

3.4.1.     Účast provinilce (nebo jeho zástupce) na jednání disciplinárního řízení, se koná na vlastní náklady. V případě, že bude zproštěn viny (nebude provinilci vina prokázána), budou mu náklady na cestovné proplaceny v prokazatelné výši dle ekonomické směrnice ČSJu.

3.4.2.     Výbor klubu má povinnost se každým proviněním svého člena zabývat ještě před jednáním disciplinárního orgánu. Své vyjádření, příp. přijatá opatření, zašle neprodleně disciplinárnímu orgánu.

3.4.3.     Podle povahy a závažnosti případu jsou přizváni k jednání disciplinárního orgánu i funkcionáři klubu, trenéři a jiní příslušní pracovníci.

3.4.4.     Jestliže se při projednávání disciplinárního provinění jeví toto provinění jako trestný čin, upozorní disciplinární orgán na tuto skutečnost vedení ČSJu, který takové provinění předá orgánům činné v trestním řízení.

3.5. Rozhodnutí disciplinárních orgánů

3.5.1.     Jakmile jsou dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti disciplinárního provinění, rozhodne disciplinární orgán o uložení trestu. Může rozhodnout, že od potrestání upouští, jestliže dospěje k závěru, že sám průběh disciplinárního řízení splnil svůj účel a že s ohledem na osobu provinilce a povahu provinění není třeba uložit trest.

3.5.2.     Jestliže se projednává provinění jednotlivce, který je členem stejného klubu jako některý z členů disciplinárního orgánu, může se tento člen disciplinárního orgánu jednání zúčastnit, nesmí však hlasovat o jeho rozhodnutí. Totéž ustanovení se vztahuje na projednávání provinění kolektivu příp. celého klubu.

3.6. Zápis o disciplinárním řízení

3.6.1.     Z jednání disciplinárního orgánu se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné údaje o průběhu a závěrech jeho jednání. Je-li provinilec přítomen jednání, oznámí mu disciplinární orgán své rozhodnutí s podstatnými důvody. Poučí ho též o právu podat odvolání. Jestliže se provinilec jednání nezúčastní, bude vyrozuměn písemným sdělením, které musí obsahovat výrok o potrestání, stručné zdůvodnění a poučení o odvolání.

3.6.2.     V jednotlivých případech, u nichž je disciplinární provinění jednoznačně prokázáno a uložený trest není vyšší než 3 měsíce zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce, sepíše se o projednání stručný zápis, v němž se uvede:

a)      podstata disciplinárního provinění

b)      důkazy o přiznání provinilce včetně jeho prohlášení, že se vzdává odvolání

c)      disciplinární trest

d)      podpisy přítomných osob

Bezpodmínečnou podmínkou tohoto zkráceného řízení je osobní účast provinilce na jednání orgánu a jeho doznání.

3.6.3.     Rozhodnutí disciplinárního orgánu se vhodnou formou oznamuje (zpravidla do 10 dnů od ukončení jednání) též klubu, jehož je provinilec členem, a tomu orgánu ČSJu, který musí zabezpečit opatření provedení trestu.

 

 

4.     Článek – Odvolání

 1. 4.  

4.1. Podání odvolání

4.1.1.     Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu může provinilec podat odvolání.

4.1.2.     Příslušnost k rozhodování o odvolání se stanoví takto:

a)      o odvolání proti rozhodnutí výboru klubu rozhoduje KSJu

b)      o odvolání proti rozhodnutí KSJu rozhoduje disciplinární orgán ČSJu

c)      o odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu ČSJu rozhoduje výkonný výbor ČSJu

d)      v mimořádně závažných případech může provinilec (jednotlivec nebo kolektiv) požádat Rozhodčí komisi ČSJu o přezkoumání rozhodnutí odvolacího orgánu a to písemně. Rozhodčí komise po prověření rozhodnutí odvolacího orgánu v případě zjištění chybného trestu či nových okolností doporučí do 7 dnů předsedovi ČSJu znovu projednat rozhodnutí výkonného výboru. Rozhodnutí výkonného výboru, vydané na podnět Rozhodčí komise, je konečné.

4.1.3.     Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek. Odvolání je nutno podat písemně do 15 dnů ode dne ústního oznámení nebo doručení rozhodnutí disciplinárního orgánu. Žádost o revizi rozhodnutí odvolacích orgánů je nutno podat písemně výše uvedeným orgánům do 15 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí odvolacích orgánů.

4.1.4.     Odvolání se podává odvolacímu orgánu. Kopie se zasílá disciplinárnímu orgánu v I. instance.

4.1.5.     Disciplinární orgán, který rozhodoval v I. instanci, zašle nejpozději do 7 dnů po obdržení kopie odvolání všechny písemné podklady, z nichž při svém rozhodování vycházel, se svým stanoviskem odvolacímu orgánu.

4.2. Poplatky za odvolání

4.2.1.     Poplatek za odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu činí:

-          družstvo (klub) 600,- Kč

-          jednotlivec 300,- Kč

4.2.2.     poplatek pro podání písemné žádosti k rozhodčí komisi o přezkoumání rozhodnutí odvolacího orgánu činí:

-                   družstvo (klub) 1.000,- Kč

-                   jednotlivec 500,- Kč

4.2.3.     Výše uvedené poplatky se vrátí, jestliže odvolací orgán zruší trest nebo změní rozhodnutí udělením nižšího trestu.

4.2.4.     V případě zrušení trestu odvolacím orgánem nebo kontrolní komisí bude postupováno obdobně dle článku 3.4.1

4.2.5.     Funkcionář, který rozhodoval v daném případě jako člen disciplinárního orgánu I.instance, nemůže rozhodovat v odvolacím řízení.

4.3. Odvolací orgán

4.3.1.     Odvolací orgán projedná odvolání urychleně, nejpozději do 1 měsíce od podání odvolání.

4.3.2.     Odvolací orgán přezkoumá postup a rozhodnutí disciplinárního orgánu I. instance. Vychází přitom především z podkladových materiálu disciplinárního řízení I. instance a v případě potřeby je doplní vlastním šetřením.

4.3.3.     Provinilec má právo, požádá-li o to, zúčastnit se projednávání svého případu před odvolacím orgánem.

 

4.4. Rozhodnutí odvolacího orgánu

4.4.1.     Odvolací orgán odvolání zamítne, jestliže je podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho podání oprávněna. Odvolání zamítne také tehdy, jestliže není předložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání.

4.4.2.     Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu I.instance jestliže dojde k závěru, že jeho rozhodnutí je odůvodněné a správné.

4.4.3.     Odvolací orgán zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu I. instance jestliže dojde k závěru, že v projednávaném případě nedošlo k disciplinárnímu provinění.

4.4.4.     Odvolací orgán změní rozhodnutí disciplinárního orgánu I. instance, jestliže dojde k závěru, že měl být uložen jiný trest.

4.4.5.     Obdobně je postupováno při revizi rozhodnutí odvolacího orgánu ve smyslu ust. čl. 4.5.

4.5. Zápis z jednání odvolacího orgánu

4.5.1.     O pořizování zápisu z jednání odvolacího orgánu, o oznamování a doručování jeho rozhodnutí platí obdobně čl. 3.6.1

4.5.2.     odvolání proti rozhodnutí o vyloučení z ČSJu rozhoduje kompetentní orgán ČSJu na nejbližším jednání dle ustanovení stanov ČSJu.

 

 

5.     Článek – Evidence disciplinárních trestů

 1. 5.  
 2. 6.    
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

5.1. Evidence uložených trestů

5.1.1.     Disciplinární orgány vedou evidenci trestů, které uložily.

5.1.2.     V evidenci trestů se uvádějí zejména tyto údaje:

a)      jméno a adresa provinilce

b)      příslušnost ke klubu

c)      uložený trest, disciplinární orgán, který jej uložil, a datum rozhodnutí

d)      další potřebné údaje

5.1.3.     Uložené disciplinární tresty se zaznamenávají do Centrální evidence a na webových stránkách ČSJu v sekci “disciplinární opatření” s výjimkou napomenutí.

5.1.4.     Disciplinární orgán sdělí dopisem příslušnému klubu své rozhodnutí, ten pak odpovídá za splnění trestu.

5.1.5.     Písemný materiál z disciplinárního řízení je uložen u disciplinárního orgánu a na sekretariátu ČSJu, a to nejméně po dobu 2 let ode dne rozhodnutí.

6.     Článek – Společná ustanovení

6.1.   Výkonný výbor ČSJu dbá o to, aby disciplinární orgány dodržovaly ustanovení tohoto disciplinárního řádu, zejména aby včas a odpovědně vyřizovaly podněty k disciplinárnímu řízení.

6.2.   Dojde-li k podání podnětu pro zahájení disciplinárního řízení k disciplinární komisi ČSJu za prokazatelné porušení závazných předpisů svazu ze strany člena ČSJu nebo klubu, může tento orgán podle závažnosti s okamžitou platností těmto členům pozastavit závodní činnost nebo výkon funkce. Tuto skutečnost oznámí disciplinární orgán prostřednictvím sekretariátu ČSJu elektronickou poštou předsedovi příslušného klubu nebo jim pověřenému zástupci, který zajistí splnění uvedeného ustanovení.

6.3.   Svazový administrátor označí v Centrální evidenci pozastavení činnosti. Pozastavení činnosti s uvedením platnosti bude zveřejněno na svazových stránkách ČSJu.

6.4.   Klubu, jehož člen nebo družstvo byli potrestáni v disciplinárním řízení, může být uložena povinnost uhradit náklady tohoto řízení až do výše 3.000,- Kč.

6.5.   Po vykonání nejméně poloviny nepodmíněných trestů zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření sportoviště lze zbytek trestu prominout. O prominutí rozhoduje disciplinární orgán, který o trestu rozhodl s konečnou platností, a to na základě písemné žádosti potrestaného.

6.6.   V případě, že dojde na akci ČSJu k události, kterou je třeba postoupit DK, zašle tento podnět písemně nebo emailem hlavní rozhodčí sportovnímu řediteli ČSJu. Jako přílohu uvede zprávu hlavního rozhodčího (dopisem nebo elektronicky), případně popis události (pokud není dostatečně uvedena ve zprávě hl. rozhodčího). Sportovní ředitel ČSJu je povinen se k podnětu vyjádřit. Pokud došlo k porušení platných předpisů ČSJu, je sportovní ředitel do 14-ti dní povinen předat všechny podklady k jednání DK.

6.7.   V případě dopingu se disciplinární komise ČSJu a příslušné další kompetentní orgány ČSJu řídí „Směrnicemi pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice“ vydané „Antidopingovým výborem ČR“.

7.     Článek – Závěrečná ustanovení

 1. 7. 

7.1 Součástí tohoto disciplinárního řádu je Vzorový sazebník trestů

7.2 Vzorový sazebník trestů je pouze podkladem pro jejich udělování a není závazným předpisem. Proto může disciplinární orgán rozhodnout o druhu a výši trestu též podle vlastního uvážení v souladu s důsledky porušení platných předpisů, a to i v takových případech, které nejsou ve vzorovém sazebníku uvedeny.

VZOROVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

Vysvětlívky:

-                   N napomenutí

-                   D důtka

-                   ZZČ zastavení závodnické činnosti

-                   ZVF zastavení výkonu funkce

Sazba trestu

I běžná sazba trestu

II provinění se zvlášť přitěžujícími okolnostmi nebo při opakovaném provinění

 

Popis přestupku

Sazba trestu

I

II

1

Nesportovní chování na sportovišti, v tělocvičně, šatně, hledišti, zesměšňování, zlehčování soupeře, rozhodčího, funkcionáře a pod.

N, D nebo ZZČ či ZVF

do 4 týdnů

D, ZZČ či ZVF

na 1 až 3 měsíce

2

Urážka soupeře, rozhodčího nebo jiného činovníka na sportovišti nadávkou, posuňkem a pod.

D, ZZČ či ZVF

na 1 až 3 měsíce

ZZČ či ZVF

na 4 až 10 měsíců

3

Násilné chování na sportovišti jako je vyhrožování, plivání a insultace

ZZČ či ZVF

na 4 až 18 měsíců

ZZČ či ZVF

na 8 až 18 měsíců

nebo vyloučení z

ČSJu

4

Přestupky uvedené v bodech 1 až 3 uskutečněné

mimo sportoviště v době průběhu soutěže (včetně cesty k soutěži a zpět), při nichž provinilec byl veřejností nebo policií zjevně ztotožněn s účastníkem soutěže nebo sportovní akce.

N, D, ZZČ či ZVF

na 1 až 10 měsíců

D, ZZČ či ZVF

na 1 až 18 měsíců

5

Neuposlechnutí příkazu oprávněného činovníka

(hl.rozhodčí, SŘS, pořadatel a pod.) na soutěži,

soustředění a pod.

N, D, ZZČ či ZVF

na 1 až 4 týdny

D, ZZČ či ZVF

na 1 až 3 měsíce

6

Úmyslné ovlivňování výsledku zápasu, utkání

nebo soutěže

D, ZZČ či ZVF

na 1 až 6 měsíců

ZZČ či ZVF

na 3 až 12 měsíců

7

Svévolné předčasné opuštění zápasiště nebo

místa konání soutěže před vyhlášením výsledků

N, D, ZZČ či ZVF

na 1 až 6 týdnů

ZZČ či ZVF

na 1 až 4 měsíce

8

Neúčast na soutěži ve smyslu ust. čl. 10.2 SŘJ

N, D

D, ZZČ

na 1 až 3 měsíce

9

Neoprávněný start za jiný klub v ČR nebo v zahraničí

ZZČ

do 3 měsíců

ZZČ

na 3 až 6 měsíců

10

Neoprávněný start v soutěži při zastavení činnosti nebo po odebrání průkazu juda

ZZČ

na 2 až 6 měsíců

ZZČ

na 6 až 12 měsíců

11

Falšování nebo neoprávněné manipulace se sport. tech. doklady, nesprávná potvrzení nebo nepravdivá písemná hlášení

ZZČ či ZVF

na 1 až 6 měsíců

ZZČ či ZVF

na 6 až 18 měsíců

12

Absence nebo neomluvený pozdní příjezd nominovaného sportovce na povinné akce (reprezentace, soustředění, povinné soutěže), které jsou v plánu. Rovněž porušení řádu těchto

akcí či příkazů

N, D, ZZČ,

v reprezentačních

a mez. srazech na

1 až 3 měsíce

ZZČ

v reprezentačních.

a mez. srazech na 3 až 9 měsíců

13

Nesplnění povinností záznamu o kmenové příslušnosti dle ust. PŘJ čl. 1.5

N, D, ZZČ

na 1 až 4 týdny

ZZČ

na 1 až 3 měsíce

14

Porušení povinností vedoucího družstva dle ust.

SŘJ čl. 8.2

N, D, ZVF

do 3 měsíců

D, ZVF

na 2 až 6 měsíců

15

Porušení povinností pořadatele dle ust. SŘJ čl. 9, které je projevem nezodpovědnosti k plnění úkolů a které způsobilo narušení průběhu soutěže

N, D, ZVF

na 1 až 3 měsíce,

uzavření

sportoviště

D, ZVF

na 3 až 6 měsíců,

uzavření

sportoviště

16

Podání bezdůvodných námitek nebo odvolání dle ust. SŘJ čl. 20.9

N, D

D

17

Zadržování průkazu juda závodníka nebo funkcionáře neoprávněným činovníkem

N, D, ZVF

na 1 až 3 měsíce

D, ZVF

na 3 až 6 měsíců

 

 
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265