how to make a site

Krajská shromáždění delegátů 2014 krajských svazů ČSJu - doporučené postupy


Krajská shromáždění delegátů

Krajská shromáždění delegátů se konají minimálně jednou za 4 roky. Vzhledem k tomu, že většina krajských shromáždění proběhla na podzim 2010, musí předsednictvo krajských svazů neprodleně svolat shromáždění delegátů tak, aby oznámení o konání shromáždění delegátů  bylo oznámeno 90 dnů předem. V případě, že konání shromáždění delegátů bude oznámeno 1. září, vlastní shromáždění by mělo proběhnout až v prosinci 2014.
Dále upozorňuji na nutnost pozvat všechny členy krajských svazů (tj. oddíly a případně individuální členy, pokud jsou členové krajského svazu) min. 30 dnů před vlastním shromážděním delegátů a to nejlépe elektronickou poštou. Tato pozvánka bude obsahovat program krajského shromáždění delegátů.


Program krajského shromáždění delegátů zahrnuje:

a)    vydávání a schvalování interních pravidel krajského svazu juda,
b)    projednání a schvalování výsledku hospodaření krajského svazu juda za uplynulé období,
c)    projednání a schvalování účetní závěrky krajského svazu juda,
d)    projednání a schvalování zprávy o činnosti krajského svazu juda za uplynulé období,
e)    projednání a schvalování zprávy krajské kontrolní komise za uplynulé období,
f)    rozhodování o změně nebo zrušení rozhodnutí přijatého předsedou nebo místopředsedou krajského svazu juda při výkonu samostatné působnosti,
g)    rozhodování o rozdělení a užití zisku a jiných získaných finančních prostředků, popřípadě o způsobu úhrady ztráty krajského svazu juda,
h)    volba a odvolání předsedy a místopředsedy krajského svazu juda,
i)    volba a odvolání členů krajské kontrolní komise, včetně volby předsedy krajské kontrolní komise – kontrolní komise musí mít 3 členy
j)    rozhodování o odměnách a jiných funkčních požitcích členů orgánů krajského svazu juda, pokud tyto nevyplývají přímo z interních pravidel krajského svazu juda přijatých nebo schválených krajským shromážděním delegátů,
k)    rozhodování o souhlasu s uzavřením smlouvy s krajským svazem juda v případech, kdy je takový souhlas podmínkou uzavření smlouvy,
l)    rozhodování o zřízení nebo zrušení orgánu krajského svazu juda neuvedeného ve stanovách,
m)    rozhodování o dalších otázkách, které stanovy zahrnují do působnosti krajského shromáždění delegátů.


Delegáti

Delegáty krajského shromáždění delegátů jsou:
1.    zástupci klubů – každý klub má tolik hlasů, kolik má členů ke 31/12/2013, kteří uhradili členské příspěvky a to bez ohledu na výši příspěvku
2.    individuální členové (pokud jsou v kraji) – tento člen má jeden hlas. Tento člen nemůže zmocnit jiného člena k zastupování na shromáždění
3.    krajského shromáždění delegátů se může zúčastnit i čestný člen s tím, že má právo na shromáždění vystoupit. Čestný člen ale nemá hlasovací právo, pokud nevyplývá z jeho individuálního členství
Seznamy klubů včetně počtu hlasů a individuálních členů pro jednotlivé kraje budou zveřejněny.
Dále při hlasování disponuje jedním hlasem i ten, kdo byl na předchozím shromáždění delegátů zvolen na pozici krajského předsedy a místopředsedy.  
Zástupcem klubu tj. delegátem je statutární zástupce klubu, který je uveden v členské evidenci. Klub může v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 6 zastupovat i jiný zástupce, tento zástupce se ale musí při prezentaci prokázat plnou mocí vystavenou statutárním zástupcem klubu. Delegát musí mít řádně uhrazené členské příspěvky a musí být starší 18-ti let.


Volby

Vzhledem k tomu, že každý oddíl disponuje různým počtem hlasů, bude hlasování a volby složitější nežli v předchozích letech. Stanovy ČSJu neurčují způsob volby (tzn. jestli mají být volby tajné nebo veřejné) a toto rozhodnutí nechávají na shromáždění, které si určí jednací řád. Hlasování aklamací (např. schválení programu shromáždění) by nemělo v krajských podmínkách činit potíže. Stanovy dávají Volbu předsedy a místopředsedy nicméně doporučuji provést tajně. V tom případě bude nutné vydat delegátům příslušný počet hlasovacích lístků podle počtu hlasů, kterými disponují. V případě, že oddíl s např. 72 hlasy obdrží jeden hlasovací lístek, kde bude uvedeno 72 hlasů, nebudou volby ve své podstatě tajné. Doporučuji připravit více druhů hlasovacích lístků a to lístek s např. lístek za 50, 10 a 1 hlas, které mohou být barevně odlišené. Oddíl se 72 hlasy tak obdrží 1 lístek s 50 hlasy, 2 lístky s 10 hlasy a 2 lístky s 1 hlasem. Sčítání hlasů proběhne rychleji a volby proběhnou tajně.
Zvolenému předsedovi krajského svazu musí být dána možnost vyjádřit se ke kandidátovi na místopředsedu. Předseda může po svém zvolení navrhnout kandidáta na místopředsedu.
Předseda ani místopředseda nesmí být členy kontrolní komise.
Při volbách předsedy, místopředsedy a členů kontrolní komise je nutné postupovat podle čl. 31 odst. 11 stanov ČSJu.


Kandidáti na členy orgánů

Doporučuji vyzvat v oznámení o svolání shromáždění delegátů k tomu, aby byly návrhy na kandidáty na volené členy krajských orgánů (tj. předseda, místopředseda a členové kontrolní komise) podány do např. 14 dnů před shromážděním, pomůže to s přípravou shromáždění. Shromáždění delegátů může ale samozřejmě přijmout kandidaturu podanou i později.
Návrhy na kandidáty podává pouze:
1.    klub prostřednictvím svého statutárního zástupce
2.    individuální člen (pokud jsou v kraji)


Zahájení krajského shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů zvolí svého předsedu schůze, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí zasedání shromáždění delegátů člen představenstva – tj. krajský předseda nebo místopředseda.


Zápis

Z krajského shromáždění delegátů bude vyhotoven zápis, který bude zveřejněn. Pravidla zápisu upravuje čl. 31 odst. 12 až 19 stanov ČSJu.
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265