how to make a site

Prokázání zdravotní způsobilosti závodníka


Od 9.12.2014 je v platnosti Směrnice ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu, která stanovuje jakým posudkem se aktivní člen ČSJu musí vybavit pro účast na sportovních soutěžích pořádaných ČSJu a jemu podřízených složek.

Na základě častých dotazů je zde proveden výklad článku III. Specifická ustanovení:

Z důvodu naplnění výše uvedené vyhlášky č. 391/2013 Sb.  ČSJu ukládá:

•    Všem svým organizačním složkám, KSJu, sportovním klubům, oddílům a kroužkům juda umístit znění této směrnice na veřejně dostupných místech, např. na webových stránkách, facebooku, na nástěnkách, v pokynech rodičům, v ročenkách apod. tak,  aby se zněním této směrnice o zdravotní způsobilosti se mohla seznámit celá členská základna.

- bez komentáře

•    Všem svým členům seznámit se se směrnicí ČSJu o zdravotní způsobilosti ke sportu.

- bez komentáře

•    Všem svým aktivním členům, sportovcům nebo jejich právním zástupcům,  povinnost  zjistit stav své zdravotní způsobilosti a vlastnit platný doklad nebo jeho kopii o vykonání lékařské prohlídky ke sportu.

  • Při vstupu do klubu absolvovat vstupní zdravotní prohlídkou.
  • Absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku konanou nejdéle po 12 měsících, pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost nestanoví jinak.

- každý člen, který se účastní sportovních akcí pořádaných ČSJu a jím podřízených složek musí mít vstupní lékařskou prohlídku pro způsobilost ke sportu. Členům SCM, RSC a sportovních upravuje obsah LP  Směrnice ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu.

•    Zajistit si mimořádnou lékařskou prohlídku v těchto případech:

-    Pokud nastala porucha vědomí, popřípadě bezvědomí vrcholového sportovce, výkonnostního sportovce nebo žáka sportovní školy.

- bez komentáře

-     Pokud došlo k závažné změně zdravotního stavu vrcholového sportovce, výkonnostního sportovce nebo žáka sportovní školy.

- bez komentáře

-     U výkonnostních nebo vrcholových sportovců mladších 18 let před zařazením do vyšší věkové kategorie výkonnostního nebo vrcholového sportu, než odpovídá jejich věku.

- týká se starších žáků, kteří chtějí startovat v kategorii dorostu a dorostenců, kteří chtějí startovat v kategorii juniorů a mužů.

Poznámka: ČSJu doporučuje tuto prohlídku vykonat současně s pravidelnou lékařskou prohlídkou.
 
-    Na žádost výkonnostního nebo vrcholového sportovce nebo žáka sportovní školy nebo jeho zákonného zástupce, pokud nabude přesvědčení, že jeho zdravotní obtíže vznikly nebo se zhoršují při soustavném výkonu sportu nebo tělesné výchovy.

- bez komentáře

o    Prokázat se při případné kontrole platným dokladem o zjištění o své zdravotní způsobilosti nebo písemným čestným prohlášením, že takový doklad vlastní.
V případě použití písemného čestného prohlášení je povinen sportovec předložit do 7 kalendářních dnů  ke kontrole organizátorovi sportovní akce platný doklad nebo jeho kopii o zjištění své zdravotní způsobilosti ke sportu.

- doklad o zdravotní způsobilosti sportovců je dán svojí povahou. Pro sportovce ve sportovních centrech nebo sportovních školách to může být zdravotní posudek nebo jiné vyjádření sportovního lékaře. Pro ostatní sportovce je takovým dokladem o zdravotní způsobilosti sportovce jakékoliv vyjádření lékaře schvalující zdravotní způsobilost ke sportu.

V případě, že tak sportovec neučiní, vystaví se disciplinárnímu řízení.           

•    Každý aktivní člen, sportovec, nebo jeho právní zástupce zodpovídá za zjištění své zdravotní způsobilosti ke sportu dle Vyhlášky č 391/2013 Sb. ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti  k tělesné výchově a sportu v plné šíři.

- bez komentáře

Každý aktivní člen,  který není vrcholovým sportovcem nebo žákem zařazeným do sportovních škol má povinnost, v případě nemožnosti absolvování lékařské prohlídky dle požadavků  vyhlášky č.391/2013 Sb.,  zajistit si alespoň prohlídku předepsanou pro školní tělesnou výchovu  a sport.

•    Místopředsedovi ČSJu pro reprezentaci ukládá zabezpečit:
o    Absolvování vstupních lékařských prohlídek sportovců do SCM
o    Absolvování vstupních lékařských prohlídek sportovců do RD, jestliže nebyly zabezpečeny vstupní prohlídkou do SCM, SG, RSC.
o    Kontrolu pravidelných lékařských prohlídek členů SCM, RD, jestliže nebyly zabezpečeny pravidelnou prohlídkou do SCM, SG, RSC.
- bez komentáře

ČSJu pověřuje všechny své organizační složky, KSJu, sportovní kluby, oddíly juda, zájmové kroužky juda, organizátory soutěží, statutární zástupce klubů a trenéry možností  kontroly dokladů o zdravotní způsobilosti sportovců - aktivních členů ČSJu během sportovní přípravy, včetně soutěží. Tato kontrola však pro výše vyjmenované subjekty a osoby není povinná.

- výše uvedené složky mohou, ale nemusí kontrolu provádět. To však neodnímá povinnost sportovcům doklad o zdravotní způsobilosti sportovců vlastnit.

ČSJu doporučuje organizátorům sportovních přípravy, včetně soutěží, aby případnou kontrolu o zdravotní způsobilosti, oznámili předem v rozpisu akce.
- pokud není v rozpisu uvedeno, že organizátor bude provádět kontrolu  o zdravotní způsobilosti, nemusí účastníci takové akce doklad o zdravotní způsobilosti sportovců předkládat ke kontrole při registraci. V případě, že si však pořadatel (a to i bez udání důvodu) vyžádá zpětně doklad o zdravotní způsobilosti sportovce, je tak sportovec povinnen učinit nejpozději do 7 dnů (viz. výše)

Roman Kalous
Sportovní ředitel ČSJu
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265