how to make a site

Ustanovení o lékařské prohlídce

Od 1.1.2014 platí nová Vyhláška č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (lékařské prohlídky)


Vzhledem k tomu, že každý účastník zotavovací akce (jakákoliv akce pro více než 30 osob trvající déle než 4 dny)  musí mít doklad o lékařské prohlídce, připravili jsme pro Vás formulář, kterým se může judista prokázat nejen na zotavovací akci, ale i na sportovních soutěžích juda (slouží jako doklad o absolvování lékařské prohlídky). Ke stažení zde...

 


Stanovisko Sportovně technické komise ČSJu k výše uvedenému výkladu vyhlášky:

Povinná lékařská prohlídka vstupní

musejí absolvovat:

 • Výkonnostní sportovci - SpS
 • Vrcholoví sportovci - SCM, resortní centra vrcholového sportu
 • Žáci sportovních škol a gymnázií

obsahuje:

a) jde-li o výkonnostního sportovce (člen SpS) nebo uchazeče ke vzdělávání ve sportovní škole (sportovní gymnázia),
1. zjištění základní antropometrie,
2. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a
3. laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku,

b) jde-li o vrcholového sportovce nebo výkonnostního sportovce vykonávajícího zdravotně náročnou sportovní disciplínu (členové SCM a resortních center vrcholového sportu),
1. zjištění základní antropometrie,
2. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a
3. laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku,
4. zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve,


Pravidelná lékařská prohlídka

 • Provádí se jednou za 12 měsíců, pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost nestanoví jinak.
 • Provádí se za účelem zjištění změn zdravotního stavu posuzované osoby, které by mohly vést při dalším provozování výkonnostního sportu, vrcholového sportu nebo sportu a tělesné výchovy ve sportovních školách k poškození zdraví této osoby nebo k poškození zdraví jiných osob, popřípadě za účelem zjištění, zda sportovní zátěž nepřevyšuje adaptační možnosti organismu posuzované osoby.

musí absolvovat tyto typy sportovců:

Výkonnostní sportovci - členové SpS

Obsahuje:

 • základní vyšetření laboratorní
 • další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřenímnebo zdravotní náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k níž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku

Provádí:

 • Dětský a dorostový lékař
 • Obvodní lékař
 • Sportovní lékař

Výstup:

 • Lékařský posudek se závěrem o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu - judu a uvede se vždy doba platnosti posudku.

Vrcholoví sportovci - SCM, členové resortního centra vrcholového sportu

Obsahuje:

 • základní vyšetření laboratorní
 • další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k níž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku
 • zjištění základní antropometrie
 • standardní klidové elektrokardiografické vyšetření azátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve.

Provádí:

 • Sportovní lékař

Výstup:

 • Lékařský posudek se závěrem o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu - judu a uvede se vždy doba platnosti posudku.

Žáci sportovních škol a gymnázií

Obsahuje:

 • základní vyšetření laboratorní
 • další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k níž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku

Provádí:

 • Dětský a dorostový lékař
 • Obvodní lékař
 • Sportovní lékař

Výstup:

 • Lékařský posudek se závěrem o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu - judu a uvede se vždy doba platnosti posudku.

Účastníci soutěží juda pořádaných ČSJu a jemu podléhajími složkami

Obsahuje:

 • základní vyšetření laboratorní
 • další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením

Provádí:

 • Dětský a dorostový lékař
 • Obvodní lékař
 • Sportovní lékař

Výstup:

 • Lékařský posudek obsahující jméno prověřovaného, datum narození, podpis a razítko lékaře s určením odbornosti a datum vystavení..

Mimořádná lékařská prohlídka

- ustanovení pro mimořádnou lékařskou prohlídku naleznete zde...


Legislativní odbor České unie sportu (dříve ČSTV) se k nové vyhlášce o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu vyjádřila takto:
Jak už byly sdružené subjekty informovány Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, která nabyla účinnosti dnem 31.12.2013.
Vzhledem k tomu, že se jedná o předpis, který se dotýká sportovního prostředí a subjektů sdružených v ČUS (upravuje požadavky na lékařské prohlídky), zabývala se jím i Legislativní rada VV ČUS, aby zhodnotila její dopady do sportovního prostředí.


Stanovisko Legislativní rady VV ČUS a její doporučení je uvedeno zde:

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013Sb. (dále jen „vyhláška“) zrušila dosud platnou avšak zastaralou úpravu lékařských prohlídek, tj. zejména Směrnici Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 3/1981o péči a zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovních činností (ve znění Směrnice č.5/1985).
Vyhláška mimo jiné stanoví, kdy je lékařská prohlídka pro výkon sportovní činnosti povinná a kdy nikoli.

Povinná lékařská prohlídka:
je vyžadována:

 • u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců)
 • u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace nebo se k ní připravuje)
 • u žáků sportovních škol


požadované druhy:

 • vstupní (před registrací výkonnostního sportovce u organizace, kde sport vykonává, před zařazením do reprezentace nebo do zařízení k přípravě vrcholových sportovců)
 • pravidelná (jednou za 12 měsíců)

Nepovinná lékařská prohlídka:
V případech, kdy se nejedná o shora uvedené sportovce, není stanovena povinná lékařská prohlídka. Jde zejména o případy organizovaného sportu, neorganizovaného sportu a pohybové rekreace pro veřejnost.
V těchto případech může být provedena tzv. jednorázová prohlídka, která je pro sportovce povinná pouze tehdy, kdy organizátor příslušné sportovní akce stanoví doložení takové lékařské prohlídky jako podmínku účasti na dané sportovní akci.

Je tedy na organizátorovi, aby rozhodl, zda bude či nebude jednorázovou lékařskou prohlídku vyžadovat.
V tomto směru lze doporučit s ohledem na ustanovení §2900 občanského zákoníku, které stanoví, že každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví (tzv. obecná povinnost předcházet škodám), aby organizátor pečlivě zvážil náročnost konkrétní akce a na základě vyhodnocení zátěže pro účastníky, ostatních rizik atd. rozhodl o tom, zda jako jednu z podmínek účasti bude vyžadovat lékařskou prohlídku.

Určitým věcným vodítkem v tomto směru by mohla být příloha č. 1 vyhlášky, která upravuje zdravotně náročné sportovní disciplíny. U těchto by měla být lékařská prohlídka podmínkou. Jedná se např. o ragby, zápas, judo, různé maratóny, triatlon, potápění, horolezectví, parašutismus, dálkové běhy či cyklistické závody na delší vzdálenost apod. Bez ohledu na druh sportovního odvětví lze doporučit, aby prohlídky byly vyžadovány v případech náborových a obdobných akcí.

Závěr:
I podle dosud platné právní úpravy, která byla v mnohém nejasná a neodpovídala současným společenským podmínkám, bylo doporučováno, aby lékařské prohlídky byly alespoň v určité základní formě vyžadovány (zejména u vrcholových sportovců). V praxi se tak ve většině případů děje.

Rovněž organizátorům sportovních soutěží a jiných sportovních akcí bylo doporučováno, aby s ohledem na jejich obecnou povinnost předcházet škodám při náročnějších sportovních akcích prohlídku požadovali.
V tomto směru tedy nová vyhláška nepřináší do sportovního prostředí žádnou výraznější změnu. Naopak vyhláška přinesla pozitivum v tom, že zcela jednoznačně stanovila, že v případech jiných než vrcholových a výkonnostních sportovců je to organizátor sportovní akce, kdo rozhoduje o povinnosti podrobit se jednorázové lékařské prohlídce.

Legislativní rada VV ČUS


  
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265