how to make a site
Český svaz Juda > Články > Zápis do evidence skutečných majitelů

Zápis do evidence skutečných majitelů


18. 12. 2018


Evidence skutečných majitelů je informační systém veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku podle rejstříkového zákona a skuteční majitelé svěřeneckých fondů zapsaných do evidence svěřeneckých fondů. Evidence je neveřejná a je vedena rejstříkovými soudy. Nelze do ní obecně nahlížet, ani v ní vyhledávat. Evidence skutečných majitelů je v současnosti specificky určena pro užití zákonem vymezenými osobami a orgány v souvislosti s jimi plněnými zákonnými povinnostmi (orgány činné v trestní řízení, Finanční analytický úřad atd.).Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku mají zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby (tedy i spolky) zapsané do dalších veřejných rejstříků včetně evidence svěřenských fondů pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

 

Zápis podléhá soudnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč, ovšem osoby zapsané do veřejného rejstříku před 1. lednem 2018 jsou osvobozeny od tohoto poplatku do 31. prosince 2018.

 

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

 

Co se týče spolku je indikátorem skutečného majitele to, že daný člověk disponuje více než 25% hlasovacích práv nebo má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků. Spolky však velmi často vůbec skutečného majitele ve smyslu materiální definice nemají. V takovém případě se do evidence skutečných majitelů jako skutečný majitel zapíše člověk, který je členem statutárního orgánu dané právnické osoby – spolku.   

 

S ohledem na osvobození od soudního poplatku Vám doporučuji provést zápis skutečného majitele do konce tohoto roku.

 

Návod, jako postupovat :

 

Vyplňte na justici    https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular  ( doporučuji za souhlasu Vašeho statutárního orgánu)

  1. Vyplněný Formulář Zápis skutečného majitele si uložte v PDF na Váš počítač
  2. Vygeneruje se Vám JISM- jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli – uložte si i vytiskněte
  3. Vaší  Datovou schránkou  pošlete na příslušný soud ( dle výpisu firmy z obchodního rejstříku) Formulář Zápis skutečného majitele
  4. Vytiskněte si doručenku z datové schránky

 

Předpokládám, že většina z Vás datovou schránkou nedisponuje. V takovém případě si formulář Zápis skutečného majitele vytiskněte a opatřete úředně ověřeným podpisem člena Vašeho statutárního orgánu (dle výpisu z obchodního rejstříku). Následně formulář odešlete poštou rejstříkovému soudu (tj. krajský soud u kterého je Vás spolek zapsán ve spolkovém rejstříku).© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265