how to make a site

Oznámení o řádném Shromáždění delegátů Českého svazu juda

Vážení sportovní přátelé,

v souladu se Stanovami Českého svazu juda svolává představenstvo Českého svazu juda na sobotu 26. ledna 2019 řádné Shromáždění delegátů Českého svazu juda, na které Vás srdečně zve.

Místo a časový pořad Shromáždění delegátů

Místo konání: Congress Hotel Clarion, Freyova 945/33, Praha 9

Akreditace delegátů: 8.30 – 9.30 hodin

Zahájení Shromáždění delegátů: 10.00 hodin

Předpokládané ukončení: 17.00 hodin

 

Podle ustanovení čl. 30 stanov ČSJu má Váš oddíl právo vyslat na toto Shromáždění delegátů 1 delegáta s hlasem rozhodujícím a 1 delegáta s hlasem poradním. Vámi vyslaní delegáti se musí prokázat vyplněným mandátním lístkem (v příloze), který musí být potvrzený razítkem Vašeho oddílu. Toto ustanovení neplatí v případě, že vyslaný delegát je statutárním zástupcem oddílu vedeným v členské evidenci Českého svazu juda. Delegátům hradí náklady vysílající klub.

Vámi vysílaný delegát s hlasem rozhodujícím disponuje tolika hlasy, kolik členů sdružení s odvozeným členstvím s rozhodovacími právy je k rozhodnému dni členem Vašeho klubu.

Rozhodným dnem je 1. leden 2019.

Členem s rozhodovacími právy k rozhodnému dni je ten člen sdružení, který nejpozději do 31. prosince 2018 zaplatil členské příspěvky za rok 2018 a nedluží ničeho na členských příspěvcích za roky předcházející. Počty hlasů, se kterými budou jednotliví kandidáti disponovat, budou zveřejněny na webových stránkách Českého svazu juda nejpozději do 10. ledna 2019.

Prosím Vás o případné připomínky či návrhy na doplnění programu (viz níže), návrhy kandidátů na členy představenstva svazu (předsedu, 1. a 2. místopředsedu), předsedu a členy kontrolní a rozhodčí komise nejpozději do 15. 12. 2018 z důvodu, aby podklady k navrhovaným bodům programu mohly být zveřejněny min. 30 dnů před Shromážděním delegátů.

Návrhy na případné úpravy stanov ČSJu prosím zasílejte do 26. 10. 2018

Záležitosti, které nebudou zařazeny do navrhovaného programu jednání na zasedání SD, mohou být na daném zasedání SD projednány, ale nemůže o nich SD rozhodovat. To neplatí, jde-li o schválení jednacího řádu nebo jeho změny (článek č. 31 odst. 9 Stanov ČSJu).

Návrh jednacího řádu, zpráva o činnosti svazu za uplynulé volební období vč. zprávy o činnosti pléna za uplynulé období, zpráva o hospodaření svazu za uplynulé volební období včetně účetních uzávěrek za roky v uplynulém období, hodnocení reprezentace a zpráva kontrolní komise budou k dispozici na webu ČSJu.

Jména kandidátů na jednotlivé volené pozice budou rovněž k dispozici na webu svazu.

V Praze dne 13.9.2018                                              Za Český svaz juda,z.s.          

Jiří DOLEJŠ – předseda

 

 

Navrhovaný program Shromáždění delegátů

a)      Zahájení

b)      Slavnostní úvod

c)       Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti Shromáždění delegátů

Další navrhované body programu předpokládají, že Shromáždění delegátů je usnášení schopné podle čl. 31 odst. 2.

d)      Volby

 • 7 osob pověřených sčítáním hlasů (tyto osoby pak ze svého středu zvolí předsedu osob pověřených sčítáním hlasů)
 • předsedy Shromáždění delegátů, který bude řídit jednání
 •  zapisovatele průběhu Shromáždění delegátů
 •  2 ověřovatelů zápisu
 •  3-členné návrhové komise

e)      Schválení jednacího řádu

f)        Schválení programu Shromáždění delegátů

g)       Zpráva o činnosti svazu za uplynulé volební období (součástí zprávy o činnosti svazu je i zpráva o činnosti pléna za uplynulé období)

h)      Zprávu o hospodaření svazu za uplynulé volební období vč. účetních uzávěrek za roky v uplynulém období

i)        Hodnocení reprezentace

j)        Zpráva kontrolní komise

k)       Diskuze ke zprávám

l)        Přestávka

m)    Prezentace kandidátů na volené funkce

n)      Volby (po každé volbě následuje zpráva předsedy osob pověřených sčítáním hlasů).

 • předsedy Českého svazu juda (zvolený předseda svazu má po volbě možnost vyjádřit se ke kandidátům na místopředsedy)
 • 1. místopředsedy Českého svazu juda
 • 2. místopředsedy Českého svazu juda
 • předsedy kontrolní komise
 • 2 členů kontrolní komise
 • předsedy rozhodčí komise
 • 8 členů rozhodčí komise

o)      Usnesení Shromáždění delegátů

p)      Krátký projev nově zvoleného předsedy svazu

q)      Závěr

Pozvánka (PDF)

Mandátní lístek ke stažení zde...
© 2021 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265