how to make a site

 Směrnice

Zásady pro činnost rozhodčích ČSJu

 

Platná od 1.10.2015

Schváleno Výkonným výborem ČSJu dne 1.9.2015


Obsah:

  • Článek 1 ..... Kvalifikace rozhodčích juda 
  • Článek 2 ..... Platnost kvalifikace 
  • Článek 3 ..... Rozhodčí, soutěžní řád a delegace 
  • Článek 4 ..... Instruktor na soutěži 
  • Článek 5 ..... Hodnocení rozhodčích v Komisi rozhodčích (KR) ČSJu 
  • Článek 6 ..... Hodnocení mezinárodních rozhodčích v subkomisi EJU a IJF 

Článek 1 - Kvalifikace rozhodčích juda


1.1

Přehled kvalifikací:

 

-

Rozhodčí III.třídy

-

Rozhodčí II.třídy

-

Rozhodčí I.třídy

-

Rozhodčí národní

-

Rozhodčí mezinárodní (IJF Continental-B)

-

Rozhodčí mezinárodní (IJF International-A)

1.2

Všeobecné podmínky pro získání kvalifikace:

 

-

členství v ČSJu

-

dosažení minimálně věku 16 let

-

absolvování předepsaného školení, úspěšné složení závěrečných zkoušek a všech podmínek k získání kvalifikace

-

doporučení:

 

-

u kvalifikace rozhodčích III.třídy - doporučení oddílu/klubu

-

u kvalifikace rozhodčích II. a I.třídy - doporučení komise rozhodčích KSJu

-

u kvalifikace rozhodčích národních - doporučení komise rozhodčích ČSJu

-

u kvalifikace rozhodčích mezinárodní IJF Continental-B - doporučení výkonného výboru ČSJu

-

u kvalifikace rozhodčích mezinárodní IJF International-A - doporučení EJU

1.3

Specifické podmínky pro získání kvalifikace:

 

třída

minimální věk

minimální stupeň
technické vyspělosti

praxe od poslední
kvalifikace

III.třída

16

2.KYU

není potřeba

II.třída

19

1.KYU

2 roky

I.třída

22

1.DAN

2 roky

národní(výběr a jmenování z řad nejlepších rozhodčích I.třídy)

1 rok

mezinárodní - B

25

2.DAN

3 roky

mezinárodní - A

29

4.DAN

4 roky

 

 

1.3.1

 

Výjimky:
Úspěšní závodníci (nositelé medailí z Mistrovství ČR juniorů, mužů a žen), nositelé minimálně 1.KYU mohou získat kvalifikaci rozhodčího II.třídy bez předchozí kvalifikace rozhodčího III.třídy. Podmínkou je úspěšné složení zkoušky.

Pozn.: u mezinárodních rozhodčích je dále podmínkou aktivní znalost anglického jazyka:

 

   
   

1.4

Získání kvalifikace:
Školení je základní forma vzdělávání kvalifikovaných odborníků. Na základě úspěšného absolvování školení včetně závěrečných zkoušek se získává příslušná kvalifikace. Rozhodčí III.třídy jmenuje KSJu. Rozhodčí národní, I. a II.třídy jmenuje výkonný výbor ČSJu. Mezinárodní rozhodčí IJF Continental-B jmenuje EJU. Mezinárodní rozhodčí IJF International-A jmenuje IJF.

1.5

Pořadatelé školení:
KSJu školí rozhodčí III.třídy. ČSJu školí rozhodčí II. a I.třídy. Národní rozhodčí jsou jmenováni na jeden rok z řad nejlepších rozhodčích I.třídy. Podmínkou ke jmenování je účast na semináři národních rozhodčích.

1.6

Rozsah školení:

 

Rozhodčí

Počet hodin školení

Organizace školení

III.třídy

28

v 1 až 3 termínech

II.třídy

28

1-2 termíny (teorie, praxe)

I.třídy

28

1-2 termíny (teorie, praxe)

národní

12 až 14

seminář

1.7

Náplň školení:

 

Téma

Hodiny

III.třída

II.třída

I.třída

Úloha a osobnost rozhodčího

1

1

1

Teorie pravidel juda

8

6

4

Rozhodování, situace, problematika

4

5

6

Soutěžní řád a sportovně-technické doklady

2

2

3

Vedení tabulek, losování, hlavní rozhodčí

1

2

2

Individuální příprava a teoretické zkoušky

4

4

4

Praxe rozhodování a praktické zkoušky

8

8

8

Celkem

28

28

28

1.8

Závěrečné zkoušky:
Pro získání kvalifikace rozhodčího III. až I.třídy se závěrečné zkoušky provádějí z teoretické části a z praktické části.

1.8.1

Pro získání kvalifikace rozhodčího III. až I.třídy: ústní teoretické zkoušky z pravidel juda, při kterých každý zkoušený obdrží sérii čtyř otázek. Zkoušený může za každou otázku získat maximálně dva body.

1.8.2

Hodnocení odpovědí:

 

2 body

- úplné zodpovězení otázky, obsahově podle textu pravidel

1-1,5 body

- částečné zodpovězení otázky, odpověď potvrzuje znalost, není však plně v souladu s textem pravidel

0,5 bod

- částečné zodpovězení otázky, obsah odpovědi nesmí být nižší než 1/3 obsahu z pravidel

1.8.3

Ke splnění teoretické části z pravidel musí zkoušený získat pro kvalifikaci:

 

I.-III.třídy

- minimálně 4 bodů

   
   

1.8.4

Pro získání kvalifikace rozhodčího II.třídy:

 

-

prokazatelná znalost Soutěžního řádu juda. Zkoušky jsou prováděny formou pohovoru-besedy, včetně výkladu k vedení soutěžních tabulek.

1.8.5

Pro získání kvalifikace rozhodčího I.třídy:

 

-

ústní zkouška ze znalosti Soutěžního řádu juda, jedna otázka ze série deseti otázek

-

způsoby losování - praktické provedení

-

vedení soutěžních tabulek - praktické provedení

1.8.6

Pro získání kvalifikace rozhodčího III. až I.třídy: hodnocení praktické části se provádí ze čtyř hledisek. Zkoušený může za každé hledisko obdržet maximálně dva body. Jsou to:

 

-

osobnost rozhodčího (pohyb po zápasišti, gestikulace, výroky a hlasitost, celkové vystupování)

-

oceňování technik (v Tachi-Waza, v Ne-Waza)

-

aplikace pravidel v praxi (přerušování zápasu, posuzování přechodu do Ne-Waza, posuzování neaktivního způsobu boje, defenzivního chování a zakázaného jednání)

-

činnost jako pomezní rozhodčí (vystupování, gestikulace, aplikace pravidel v praxi z místa pomezního rozhodčího)

1.8.7

Ke splnění praktické části zkoušek musí zkoušený získat pro kvalifikaci rozhodčího:

 

I.-III.třídy

- 4 body

   
   

1.8.8

Minimální počty rozhodovaných zápasů při praktické zkoušce:

 

III.třída

- 2× v zápasišti, 2× jako pomezní rozhodčí

II.třída

- 3× v zápasišti, 3× jako pomezní rozhodčí

I.třída

- 3× v zápasišti, 3× jako pomezní rozhodčí

Poznámka: Vyhodnocení praktické zkoušky u kvalifikace II. a I.třídy se provádí i pomocí videozáznamu.

1.9

Záznam o provedených zkouškách:
Záznam se provádí na formulářích "Protokol o zkoušce", který zkušební komisaři předají příslušné komisi rozhodčích (KR) podle pořadatelství školení.

1.10

Zkušební komise:
Při teoretických a praktických zkouškách musí být minimálně tři zkušební komisaři:

 

pro III.třídu

-

zkušební komisaři s rozsahem minimálně pro rozhodčí III.třídy (z rozhodnutí komise rozhodčích (KR) KSJu může být jeden zkušební komisař jmenovaný z řad rozhodčích I.třídy)

pro II.třídu

-

zkušební komisaři s rozsahem pro rozhodčí II.třídy

pro I.třídu

-

zkušební komisaři s rozsahem pro rozhodčí I.třídy (z rozhodnutí komise rozhodčích (KR) ČSJu může být jeden zkušební komisař s rozsahem pro rozhodčí II.třídy)

1.11

Kvalifikace - národní rozhodčí:

1.11.1

Národní rozhodčí jsou jmenováni výkonným výborem (VV) ČSJu na návrh komise rozhodčích (KR) ČSJu na jeden rok z řad nejlepších rozhodčích I.třídy.
Komise rozhodčích (KR) ČSJu provádí výběr na základě celoročního vyhodnocení výkonu rozhodčích podle hodnocení "Zpráv instruktora KR".

1.11.2

Podmínkou ke jmenování národním, rozhodčím je účast na semináři rozhodčích (výjimku může v mimořádných případech povolit komise rozhodčích (KR) ČSJu).

 

1.12

 

Kvalifikace - mezinárodní rozhodčí:
Mezinárodní rozhodčí jsou rozděleni podle licencí na rozhodčí IJF Continental - (B) a IJF International - (A).

1.12.1

Podmínky ČSJu pro absolvování zkoušek na rozhodčího IJF Continental - (B) nebo IJF International - (A):

 

a)

závazná písemná přihláška kandidáta na komisi rozhodčích (KR) ČSJu

b)

doporučení komise rozhodčích (KR) ČSJu

c)

prokázání jazykových znalostí kandidáta

d)

schválení kandidáta výkonným výborem (VV) ČSJu

1.12.2

Podmínky EJU pro absolvování zkoušek na mezinárodního rozhodčího IJF Continental - (B):

 

a)

členství v příslušné členské federaci EJU

b)

věk 25 až 50 let

c)

doporučení národní federace

d)

odpovídající praxe jako národní rozhodčí (rozhodčí s nejvyšší kvalifikaci) příslušné členské federace

e)

aktivní znalost jednoho z jazyků – anglický

f)

10 let aktivní činnosti v judu

g)

stupeň technické vyspělosti 2.DAN

h)

splnění teoretické zkoušky z pravidel juda

i)

splnění praktické zkoušky na turnaji EJU "A"

1.12.3

Podmínky IJF pro absolvování zkoušek na mezinárodního rozhodčího IJF International - (A):

 

a)

výběr na zkoušky provádí subkomise rozhodčích EJU

b)

kandidát musí být držitelem licence rozhodčího IJF (B) nejméně čtyři roky

   

c)

kandidát musí dobře znát anglický

d)

k výběru kandidáta se vyjadřuje příslušná federace EJU

e)

před zkouškami nejsou žádné přípravné kurzy (semináře)

f)

jestliže rozhodčí z EJU se bude chtít zúčastnit zkoušek (A) mimo Evropu, musí mít schválení subkomise rozhodčích EJU

g)

věk kandidáta 29 až 55 let

h)

stupeň technické vyspělosti 4.DAN

i)

splnění zkoušek na určeném turnaji EJU nebo IJF

 


Článek 2 - Platnost kvalifikace


2.1

Platnost kvalifikace rozhodčího III. až I.třídy je pět let od doby získání nebo obnovení (včetně roku, kdy byla získána nebo obnovena).

2.2

Obnovení platnosti kvalifikace provádí ta složka, která provedla jmenování.

2.3

Obnovení kvalifikace se provádí na základě absolvování povinného semináře za předpokladu, že rozhodčí je ve své činnosti aktivní.

2.4

Za aktivní činnost se považuje aktivní rozhodování na soutěžích, lektorská činnost nebo práce ve svazových orgánech a jeho komisích.

2.5

Pokud rozhodčí neprokáže v období dvou let aktivní činnost, zůstává v evidenci svazu v kolonce "NEAKTIVNÍ". Kvalifikace se jmenovanému nesnižuje.

2.6

Po obnovení aktivní činnosti a po absolvování semináře má právo jmenovaný na obnovení kvalifikace v kolonce "AKTIVNÍ" za předpokladu, že plní podmínky uvedené v bodě 2.4.

Pro rozhodčí III.třídy doškolení obsahuje nejen účast na semináři, ale také praxi na určeném turnaji.

2.7

Z evidence rozhodčích jsou vyřazeni:

2.7.1

Rozhodčí, kteří po dobu pěti let neplní podmínky pro obnovení kvalifikace.

2.7.2

Rozhodčí, kteří požádají o vyřazení z evidence.

2.7.3

Rozhodčí, kterým je kvalifikace odejmuta pro hrubé porušení základních povinností nebo stanov Českého svazu juda (ČSJu).

2.7.4

Rozhodčí, kterým zanikne členství k Českému svazu juda (ČSJu) vystoupením nebo úmrtím.

 


Článek 3 - Rozhodčí, soutěžní řád a delegace


3.1

Na každou soutěž je delegován sbor rozhodčích. V čele sboru rozhodčích je hlavní rozhodčí, jehož povinnosti určuje článek 3.4.2. Členem sboru rozhodčích je i instruktor komise rozhodčích (KR) a sportovní ředitel soutěže (SŘS) (pokud jsou delegováni). Oba tito funkcionáři nepodléhají hlavnímu rozhodčímu.

3.1.1

Na mistrovské soutěže delegaci celého sboru rozhodčích provádí komise rozhodčích (KR) řídícího orgánu soutěže.

3.1.2

Na určené soutěže nemistrovské, které jsou zahrnuty v republikovém sportovním kalendáři, hlavního rozhodčího, jeho náhradníka a  sbor rozhodčích deleguje komise rozhodčích (KR) ČSJu..

3.1.3

Na soutěže nemistrovské, které jsou zahrnuty ve sportovním kalendáři, sbor rozhodčích deleguje pořadatel, přičemž nominaci hlavního rozhodčího a jeho náhradníka si předem nechá schválit komisí rozhodčích (KR) toho orgánu, v jehož sportovním kalendáři je soutěž zahrnuta.

3.1.4

Na soutěže mimo území ČR, které jsou zahrnuty ve sportovním kalendáři IJF, EJU, ČSJu, deleguje rozhodčího komise rozhodčích (KR) ČSJu na základě plánu reprezentace všech jednotlivých složek.Tato delegace podléhá schválení výkonného výboru (VV) ČSJu.

3.2

Delegace rozhodčích:

3.2.1

Komise rozhodčích (KR) provádějící ve smyslu článků 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.4 delegaci rozhodčích, vydává s dostatečným předstihem (nejméně jeden měsíc) předběžnou delegaci. Tato předběžná delegace je zpravidla na pololetí a obdrží ji všichni nominování rozhodčí a příslušné sportovně-technické komise (STK).

3.2.2

Pokud se takto nominovaný rozhodčí písemně neomluví do deseti dnů po vydání předběžné delegace, závazně tuto delegaci přijímá.

3.2.3

Konečná delegace na soutěž se provádí nejpozději sedm dnů před soutěží zasláním delegačního lístku každému rozhodčímu zvlášť.

3.2.3.1

V delegačním lístku musí být uvedeno:

 

-

druh soutěže

-

funkce (hlavní rozhodčí, rozhodčí, instruktor komise rozhodčích (KR))

-

datum a místo konání

-

začátek vážení a zahájení (hodina, kdy se má rozhodčí dostavit)

-

informace o ubytování

3.2.3.2

Hlavnímu rozhodčímu zašle delegující orgán tiskopis "Zprávy hlavního rozhodčího".

3.2.4

Pokud delegovanému rozhodčímu po obdržení konečné delegace vznikne překážka, pro níž se na soutěž nemůže dostavit, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně příslušné komisi rozhodčích (KR) telefonicky nebo emailem.

3.2.5

Pro řízení mistrovských soutěží ČSJu a určených nemistrovských soutěží, které jsou zahrnuty v republikovém kalendáři, vydává komise rozhodčích (KR) seznam rozhodčích pro daný rok. V seznamu jsou uvedeni mezinárodní rozhodčí, národní rozhodčí a vybraní rozhodčí I. a II.třídy, kteří na doporučení komise rozhodčích (KR) ČSJu mohou rozhodovat republikové soutěže.

3.2.5.1

Vybraní rozhodčí I. a II.třídy pro řízení mistrovských soutěží ČSJu se musí zúčastnit jedenkrát za dva roky povinného semináře rozhodčích, na který budou pravidelně zváni.

3.2.6

Na prioritní vrcholné soutěže, mistrovství ČR seniorské, juniorské a dorostenecké kategorie jednotlivců a Extraligu jsou delegováni pouze mezinárodní , národní  rozhodčí a nejlepší rozhodčí I.třídy, případně rozhodčí speciálně vybraní KR pro danou soutěž

3.2.7

Na ostatní mistrovské a nemistrovské soutěže jsou delegováni i rozhodčí I. a II.třídy s přihlédnutím k významu soutěže a kvalitě rozhodčího.

3.2.8

Na soutěže podle bodu 3.2.7 mohou být do funkce hlavního rozhodčího delegováni i rozhodčí I.třídy.

3.2.9

Do funkce instruktora komise rozhodčích (KR) na soutěže uvedené v republikovém kalendáři mohou být delegováni pouze mezinárodní a národní rozhodčí dle výběru komise rozhodčích (KR) ČSJu na příslušné období..

3.2.10

Pokud nastane situace, že se na soutěž nedostaví dostatečný počet rozhodčích, tj. minimálně čtyři na jedno zápasiště, má hlavní rozhodčí právo po konzultaci s instruktorem komise rozhodčích (KR), je-li delegován, delegovat další rozhodčí z řad přítomných za předpokladu, že splňují ustanovení bodu 3.2.5, a to v soutěžích republikových alespoň s kvalifikací II.třídy, u soutěží ostatních s kvalifikací alespoň III.třídy.

3.2.11

Delegovaný nebo kooptovaný rozhodčí nesmí na dané soutěži zastávat žádnou další funkci nebo vykonávat jakoukoliv činnost, zejména trenéra nebo vedoucího družstva.

3.2.12

Každý rozhodčí je povinen si vést záznam o činnosti v Průkaze juda. Účast na soutěži potvrzuje hlavní rozhodčí nebo instruktor komise rozhodčích (KR).

3.3

Povinnosti rozhodčího:

3.3.1

Dostavit se na místo soutěže v hodinu určenou delegací.

3.3.2

Být oděn v předepsaném oděvu, který je:

 

a)

u mužů

-

tmavomodré (případně černé) sako s odznakem rozhodčího, bílá košile, tmavomodrá vázanka (případně vázanka s emblémem juda), šedé kalhoty a tmavé jednobarevné ponožky

b)

u žen

-

stejné jako u mužů, případně místo bílé košile bílá halenka (místo vázanky mašle) nebo rolák

3.3.3

Před zahájením zápisu soutěže předložit hlavnímu rozhodčímu svůj průkaz judo.

3.3.4

Po dobu soutěže se řídit pokyny hlavního rozhodčího.

3.3.5

Plnit povinnosti dle pravidel juda a soutěžního řádu.

3.3.6

Vystupovat tak, aby účinným způsobem působil výchovně na závodníky a diváky.

3.4

Hlavní rozhodčí:

3.4.1

Hlavní rozhodčí odpovídá za činnost rozhodčích a veškeré dění na zápasišti i ve vyhrazeném prostoru okolo zápasiště. Sleduje dodržování pravidel juda při rozhodování na zápasišti a při jejich porušení, je-li to nutné, vhodným způsobem upozorní rozhodčího v zápasišti. Má právo a povinnost uplatnit u sportovního ředitele soutěže (SŘS) požadavek na nepovolení soutěže nebo na dočasné přerušení či ukončení soutěže, vybočuje-li vybavení technické (stav zápasiště), zdravotní (nebezpečí úrazu) nebo jiné okolnosti (např. chování obecenstva) z rámce regulérnosti. Není-li na soutěž delegován sportovní ředitel nebo nedostaví-li se, přebírá všechna jeho práva a povinnosti. Funkce hlavního rozhodčího může být podle delegace komise rozhodčích (KR) na některých soutěžích kumulovaná s funkcí instruktora komise rozhodčích (KR). Pokud je na soutěž instruktor komise rozhodčích (KR) delegován a nedostaví se, hlavní rozhodčí jeho práva a povinnosti nepřebírá.

3.4.2

Hlavní rozhodčí má povinnost:

3.4.2.1

Zkontrolovat způsobilost delegovaných rozhodčích (platný průkaz rozhodčího, oblečení,).

3.4.2.2

Zkontrolovat způsobilost časoměřičů a registrátorů výsledkové tabule.

3.4.2.3

Zkontrolovat způsobilost zápasiště a celého prostoru soutěže.

3.4.2.4

Nasazovat rozhodčí k řízení zápasů a dbát přitom, aby rozhodčí v zápasišti (a pokud možno i pomezní rozhodčí) nebyli ze stejného oddílu/klubu jako některý ze závodníků.

3.4.2.5

Kontrolovat činnost časoměřičů a registrátorů.

3.4.2.6

Vést zápis závodníků, kontrolu jejich dokladů, vážení, evidovat výsledky a případné lékařské pohotovostní prohlídky. Při zápisu dbát, aby v seznamu startujících (startovní listině, soupiskách nebo ve startovních lístcích) byly doplněny všechny požadované údaje: příjmení, křestní jméno, ročník narození, příslušnost k oddílu/klubu apod.

3.4.2.7

Nepovolit start závodníkům, kteří nesplňují podmínky rozpisu soutěže nebo kterým byl odebrán průkaz juda.

3.4.2.8

V případě pochybnosti o identitě závodníka nebo oprávněnosti jeho startu, vyžádá si hlavní rozhodčí předložení občanského průkazu. Trvají-li pochybnosti, odebere hlavní rozhodčí závodníkovi jeho průkaz juda a zašle jej se zprávou hlavního rozhodčího řídícímu orgánu soutěže s podrobným uvedením důvodu. Odebrání průkazu neomezuje start závodníka v dané soutěži, pokud pro to neexistují další důvody.

3.4.2.9

Po skončení zápisu, kontroly dokladů a vážení předat seznam startujících, kteří vyhověli podmínkám startu (startovní listinu, soupisky nebo startovní lístky) sportovnímu řediteli soutěže (SŘS) k losování.

3.4.2.10

Provést poučení delegovaného lékaře ve smyslu platných pravidel juda.

3.4.2.11

Po skončení soutěže předat řediteli soutěže (SŘ) nebo sportovnímu řediteli soutěže (SŘS) k odeslání na sportovně-technickou komisi (STK) řídícího orgánu soutěže zprávu hlavního rozhodčího obsahující:

 

-

základní data soutěže

-

seznam přítomných rozhodčích

-

zda byla zajištěna lékařská služba

-

závady v organizaci soutěže

-

jména všech zraněných závodníků s charakteristikou jejich zranění

-

všechny další důležité skutečnosti

   

3.4.2.13

Nedostaví-li se k začátku zápisu delegovaný hlavní rozhodčí, převezme jeho funkci určený náhradník. Není-li určen nebo není-li přítomen, převezme jeho funkci přítomný rozhodčí s nejvyšší kvalifikací. Je-li takových rozhodčích více, je hlavní rozhodčí určen jejich jednomyslnou dohodou. V opačném případě se provede losování.

3.4.2.14

Dostaví-li se hlavní rozhodčí opožděně, převezme neprodleně po příchodu svou funkci.

3.5

Instruktor komise rozhodčích (KR):
     Instruktor komise rozhodčích (KR) je komisí rozhodčích (KR) ČSJu delegován z řad mezinárodních a národních rozhodčích na mistrovské a významné republikové soutěže. Instruktor komise rozhodčích (KR) nepodléhá hlavnímu rozhodčímu, nenasazuje se k řízení zápasu, ale plní povinnosti specifikované pokynem komise rozhodčích (KR), zejména sleduje výkon jednotlivých rozhodčích a hodnotí je.

3.6

Sbor rozhodčích:

3.6.1

Sbor rozhodčích v čele s hlavním rozhodčím tvoří všichni rozhodčí delegovaní na soutěž, sportovní ředitel soutěže (SŘS) a instruktor komise rozhodčích (KR).

3.6.2

Sbor rozhodčích je první instancí, která na místě soutěže musí rozhodnout o všech řádně podaných námitkách (protestech) a své rozhodnutí vypracuje písemně, přiloží je ke zprávě hlavního rozhodčího a kopii předá tomu, kdo námitku podal.

 

 


Článek 4 - Instruktor komise rozhodčích na soutěži


4.1

Funkce instruktora na soutěžích judo má zvýšit úroveň výkonu rozhodčích, přispět k jednotnému informativnímu výkladu pravidel a komentářů před soutěží, k získání informací pro komisi rozhodčích (KR) k hodnocení rozhodčích a získání podkladů pro obsahové zaměření seminářů, školení, apod. Instruktory deleguje komise rozhodčích (KR) ČSJu. Instruktor nepodléhá hlavnímu rozhodčímu ani řediteli soutěže. Je však členem sboru rozhodčích a vyplácí se mu hospodářské náležitosti jako ostatním rozhodčím.

4.2

Povinnosti a práva instruktora:

 

a)

Dostavit se před začátkem vážení na určené místo v úboru rozhodčího a setrvat na soutěži až do jejího ukončení.

b)

Předložit hlavnímu rozhodčímu a sportovnímu řediteli soutěže svou delegaci.

c)

Provést kontrolu průkazů judo všech rozhodčích a svým podpisem v záznamu o činnosti potvrdit jejich účast na soutěži. O výsledku kontroly provede záznam na předepsaný tiskopis (pro instruktora soutěže).

d)

Svou účast na soutěži ve funkci instruktora si zaznamená do průkazu judo a nechá podepsat hlavním rozhodčím.

e)

Dohlíží na regulérnost vážení a kontrolu dokladů.

f)

Ve spolupráci s hlavním rozhodčím zajišťuje informativní výklad pravidel a komentářů za účasti všech delegovaných rozhodčích. Informaci podává ve smyslu ujednoceného výkladu pravidel na semináři rozhodčích nebo dle pokynů komise rozhodčích (KR). Informacím k výkladu pravidel a komentářů mohou být přítomni i trenéři nebo vedoucí družstev.

g)

Dohlíží na správný výkon funkce hlavního rozhodčího a ostatních rozhodčích. Pozorně sleduje a hodnotí výkon všech delegovaných rozhodčích. Hodnocení jednotlivých rozhodčích provede na předepsaný tiskopis podle stanovených kritérií. Po skončení soutěže svolá rozhodčí, a seznámí je s hodnocením.

h)

Instruktor nepřebírá povinnosti hlavního rozhodčího dané soutěžním řádem. S hlavním rozhodčím spolupracuje a je mu nápomocen.

ch)

Je nápomocen hlavnímu rozhodčímu při nasazování rozhodčích pro klíčová utkání (semifinále, finále, apod.).

i)

V případě řešení problému (protesty, přestupky, apod.) je nápomocen radou a znalostmi - doporučuje postup řešení.

j)

Po skončení soutěže zašle neprodleně instruktor zprávu na předepsaném tiskopisu komisi rozhodčích (KR) ČSJu.

k)

Za hrubé nedostatky ve výkonu rozhodování, za nerespektování pravidel judo, za nedostatky, které narušují regulérnost soutěže, má právo odvolat rozhodčího ze soutěže. Odvolání oznámí hlavnímu rozhodčímu, rozhodčímu, který byl odvolán a podrobné písemné zdůvodnění uvede na druhé straně zprávy instruktora. V mimořádných případech může odvolat i hlavního rozhodčího a pověřit touto funkcí jiného rozhodčího z řad delegovaných rozhodčích. Má rovněž právo odvolat rozhodčího ze soutěže, pokud z jeho chování a vystupování je zřejmé, že požil alkohol, drogy, apod., a tím narušil vážnost celého sboru rozhodčích na soutěži.

l)

Instruktor má právo během zápasu přivolat rozhodčí, kteří zápas řídí, ke kraji zápasiště a upozornit je na chybu, které se dopustili při rozhodování a doporučit jim, aby znovu zvážili své rozhodnutí.

m)

V průběhu soutěže má právo svolat sbor rozhodčích s upozornit je na chyby, kterých se dopouštějí, aby se tím zlepšil výkon rozhodčích na dané soutěži.

n)

V případě pořizování záznamu utkání na soutěži videokamerou pro účely komise rozhodčích (KR) spolupracuje s kameramanem při pořizování záznamů (záběrů), sloužících jako doklad při sporných rozhodnutích, jednáních nebo jako materiál pro semináře, školení, apod.

4.3

Činnost instruktora komise rozhodčích (KR) - kritéria hodnocení:

4.3.1

Instruktor hodnotí výkony rozhodčích na soutěži a do zprávy Instruktora uvede slovní hodnocení. Na nejvyšších mistrovských soutěžích a MT provádí bodové hodnocení rozhodčích.

 

-

osobnost, pohybování, gestikulace, hlasitost

-

oceňování technik a boje v Tachi-Waza a Ne-Waza

-

aplikace pravidel - (přerušování zápasu, posuzování přechodu do Ne-Waza, neaktivity, defenzivního jednání, zakázaného jednání) a další dodržování pravidel

-

činnost ve funkci pomezního rozhodčího

 

4.3.2

Stupně hodnocení:

 

A

-

nejlepší rozhodčí,  kteří získali 91-100 bodů

B

-

rozhodčí, kteří získali 90-71 bodů

C

-

rozhodčí, kteří získali 70 a méně bodů

     
     

4.3.3

Záznam o hodnocení provede na formuláři "Zpráva instruktora KR". Ve zprávě uvede i případné další údaje, které jsou na formuláři předepsané, tj.:

 

-

případné podrobnější hodnocení (včetně celkových nedostatků nebo kladů při rozhodování, doporučení, apod.)

-

zjištěné nedostatky při kontrole průkazů rozhodčích

-

zjištěné nedostatky v úboru rozhodčích

-

vážné nedostatky během soutěže (technické a organizační)

-

lékař soutěže

-

protesty a jejich řešení

 

 

 


Článek 5 - Hodnocení rozhodčích v komisi rozhodčích ČSJu


Hodnocení rozhodčích v komisi rozhodčích (KR) na základě "Zprávy instruktora KR" a závěry z hodnocení na soutěžích ČSJu.

5.1

Mezinárodní rozhodčí (MR) - nejsou na soutěžích ČSJu hodnoceni. Hodnocení jejich výkonu na soutěžích spadá do kompetence subkomise rozhodčích EJU a IJF se všemi důsledky. Svým výkonem na soutěžích ČSJu se zodpovídají přímo komisi rozhodčích (KR) ČSJu. Mimořádně závažné pochybení na soutěži ČSJu uvede instruktor komise rozhodčích (KR) do zápisu, který bude projednán komisí rozhodčích (KR) ČSJu.

5.2

Národní rozhodčí (NR) - pokud na soutěži během roku obdrží dvakrát hodnocení "C", pro další období bude ve výběru zařazen jako rozhodčí I.třídy.

5.3

Rozhodčí I. a II.třídy - pokud během roku obdrží třikrát hodnocení skupiny "C", nebude pro další období zařazen do výběru a delegován na soutěže ČSJu až po účasti na semináři rozhodčích I. a II.třídy. Na seminář bude v nejbližším termínu pozván.

   

5.5

Pokud se rozhodčí bez omluvení nedostaví jedenkrát během pololetí na soutěž, nebude již pro další pololetí delegován. O jeho zařazení pro další následující období rozhodne komise rozhodčích (KR) ČSJu s přihlédnutím ke stanovisku komise rozhodčích (KR) KSJu.

   

 

 


Článek 6 - Hodnocení mezinárodních rozhodčích v subkomisi rozhodčích EJU a IJF


6.1

Mezinárodní rozhodčí (MR) jsou bodově hodnoceni na  turnajích pořádaných EJU na základě jejich výkonů komisí rozhodčích EJU

 
   

6.3

Výběr a nominaci rozhodčích z EJU na MS, ME, GP,GS provádí komise rozhodčích IJF a EJU.

   

 
© 2021 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265